Bestill vårutgaven her

Krigsforbrytelser med norsk ammunisjon?

Krigen i Jemen har ført til den største humanitære krisen i verden. Alle de stridende partene er ansvarlige for krigsforbrytelser, ifølge FN. Likevel fortsetter Norge å eksportere våpen til partene.

Hvilke konsekvenser har krigen i Jemen hatt for norsk våpeneksport til de involverte landene? Ifølge Ny Tids gjennomgang av eksporttall fra januar 2015 til januar 2016 er det lite som tyder på at Norge har satt inn bremsene: Snarere har vi fortsatt å eksportere våpen til De forente arabiske emirater, deriblant store mengder ammunisjon. Bare i januar 2016 ble det eksportert patroner og materiell i kategorien bomber, granater og liknende til en verdi av nærmere 22 millioner kroner.

Nest etter Saudi-Arabia regnes Emiratene som det mest aktive landet i koalisjonen som i mars 2015 gikk inn i borgerkrigen i Jemen, og deltar med både luft- og bakkestyrker flere steder i landet. I verste fall kan norsk ammunisjon og norske våpen bli brukt til å begå krigsforbrytelser i Jemen.
Nammo er Norges største produsent av ammunisjon, og bekrefter overfor Ny Tid at selskapet har eksportert ammunisjon til Emiratene. I mars 2015 opprettet Nammo et eget kontor i landet. «Emiratene er et land som flere av Nammos internasjonale datterselskaper har kunnet eksportere produkter til. Det var derfor naturlig for oss å etablere et kontor der, sånn at vi har en stedlig representant som kan koordinere selskapets aktiviteter mot forsvaret i Emiratene,» sier Sissel Solum, kommunikasjonsdirektør i Nammo, til Ny Tid.

Screen Shot 2016-04-13 at 14.31.25«Enorm katastrofe.»  Ifølge FN er Jemen det landet i verden med størst behov for humanitær hjelp akkurat nå: Av landets 24 millioner innbyggere har 21 millioner et akutt behov for nødhjelp. «Krigen i Jemen er en skitten krig hvor alle midler tas i bruk,» sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna til Ny Tid. «FN har dokumentert at koalisjonen begår krigsforbrytelser. De sikter direkte på sivile mål i det som er en kjempetung bombing av landet, og de sørger også for at det er vanskelig å få tak i mat og medisiner.»

«Krigen i Jemen er en skitten krig hvor alle midler tas i bruk.»

Koalisjonen har blant annet bombet sykehus støttet av Leger Uten Grenser. «Omfanget er ekstremt alvorlig, og vi er spesielt bekymret fordi antallet barn som er alvorlig underernært, øker,» sier Hegna. «Barn dør av sult i Jemen nå. Befolkningen sulter fordi koalisjonen hindrer at mat og medisiner kommer inn i landet, og det lille som kommer inn, er kjempedyrt. På alle parametre er dette en enorm humanitær katastrofe.»

60 tonn ammunisjon. Hvordan sikrer Nammo at selskapets ammunisjon ikke ender opp i Jemen, Sissel Solum?
«Ammunisjon solgt til Emiratene krever sluttbrukererklæring fra de nasjonale eksportkontrollmyndigheter, hvor våre produkter selges fra,» svarer Solum. «Det er forsvaret i Emiratene som kjøper produktene og signerer sluttbrukererklæringen, som skal garantere for at produktene de importerer, ikke blir gjenstand for videreeksport.»
Norske selskaper har eksportert nærmere 60 tonn patroner til Emiratene etter at landet gikk inn i Jemen i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det har også forekommet eksport av deler til større og mindre våpen, og av materiell innenfor kategorien som dekker bomber, granater, torpedoer, miner og raketter.
Tallene Ny Tid har undersøkt, dekker likevel bare en liten del av det totale salget som rapporteres i den årlige stortingsmeldingen om våpensalg fra Norge, og meldingen for 2015 er først ventet i løpet av høsten. En gjennomgang av de siste stortingsmeldingene viser at eksporten av våpen fra Norge til Emiratene har økt kraftig de siste fire årene. Dersom eksporten øker i samme tempo, kan vi vente oss at verdien av våpeneksporten i 2015 kan ha økt til over 60 millioner kroner. Den nevnte storeksporten av patroner, bomber, granater og liknende materiell bare i januar i år, peker ikke akkurat i retning av at Utenriksdepartementet har strammet inn.
Hegna mener at den fortsatte eksporten av militært materiell til Emiratene er oppsiktsvekkende.
«Når Norge sitter med den kunnskapen vi har om situasjonen i Jemen og Emiratenes deltakelse i krigen, så er det svært oppsiktsvekkende at Norge fortsetter å selge våpen. Regjeringen må forsikre det norske folk om at norske våpen ikke brukes til å drepe barn i Jemen, og når vi ser at eksporten har fortsatt etter at koalisjonen gikk inn i landet, blir det enda viktigere at Norge faktisk går aktivt ut og kan bevise at disse våpnene ikke brukes der.»
Mads Harlem, leder av folkerettsseksjonen i Røde Kors, er også kritisk til eksporten av våpen til Emiratene. «Dette er høyst problematisk og veldig alvorlig,» sier Harlem til Ny Tid om tallene fra SSB. «Spørsmålet er om dette utstyret som har gått fra Norge til Emiratene kan ha blitt brukt i Jemen. Der mener jeg at bevisbyrden ligger på norske eksportkontrollmyndigheter. Det ligger et betydelig ansvar på dem når de vet at Emiratene deltar i Jemen, og de vet hva som skjer der. Norske kuler har ingenting i konflikten i Jemen å gjøre.»

Ifølge Harlem er en sluttbrukererklæring ikke nødvendigvis nok til å forhindre at norsk ammunisjon brukes til å begå krigsforbrytelser i Jemen. «Sluttbrukererklæringen handler vanligvis om at man forsikrer seg om at utstyret ikke videreeksporteres til et annet land,» forklarer Harlem. «En sluttbrukererklæring er således ikke nok til at Norge fritas for ansvar hvis Emiratene bruker ammunisjonen til krigsforbrytelser i Jemen, da dette ikke vil være videreeks-port.»

«Koalisjonen sikter direkte på sivile mål i det som er en kjempetung bombing av landet, og de sørger også for at det er vanskelig å få tak i mat og medisiner.»

YEMEN-CONFLICTRegelverket er for dårlig. Flere land begynner nå å bevege seg i retning av en våpenembargo på landene som deltar i krigen i Jemen. EU-parlamentet har bedt medlemslandene om å stoppe salg av våpen til Saudi-Arabia, og det nederlandske parlamentet har vedtatt en våpenembargo på landet. Amnesty International går et skritt lenger, og ber om full stans i all våpeneksport til alle parter i krigen. Redd Barna i Norge stiller seg bak dette kravet: «Redd Barna krever full stopp i eks-port av militært utstyr, både A- og B-materiell,» forteller Line Hegna. «FrPs Christian Tybring-Gjedde har sagt at alt militært materiell er lagd for å drepe. Det er vi helt enige i, og derfor må Norge stoppe alt salg av militært materiell til landene som er involvert.»
Røde Kors mener at det eksisterende regelverket for eksportkontroll av norske våpen er for dårlig: «I Norge har vi ikke tydelige forbudsbestemmelser på eksport av våpen eller militært utstyr til land som bruker dette i kriger eller konflikter hvor det begås krigsforbrytelser,» forklarer Mads Harlem. «Norge har signert avtalen som regulerer internasjonal våpeneks-port, Arms Trade Treaty, som stiller krav om at man ikke skal eks-portere våpen til land hvor dette kan bli brukt til å begå enten krigsforbrytelser eller alvorlige brudd på menneskerettighetene. Det vi etterspør er hvordan disse forbudsbestemmelsene blir gjennomført i norsk lovgivning. Sånn som lovgivningen er i dag, er det opp til UDs skjønn å avgjøre når eksport kan tillates. Det at det i stor grad er opp til byråkratene er også problematisk med tanke på korrupsjon.»

Ingen gode svar. Ifølge UD er Emiratene godkjent av departementet som mottaker av norske våpen. Koalisjonens militære inngripen i Jemen anses som en legitim forsvarsoperasjon for å gjeninnsette landets internasjonalt anerkjente president, Abd-Rabbu Mansour Hadi, etter at Houthi-opprørerne tok kontroll over hovedstaden Sana’a i februar i fjor. For Redd Barna har krigens formelle legitimitet lite å si. «Det er i strid med internasjonal rett å gå mot sivile i den graden de gjør nå,» sier Hegna. «Selv i det som er en formelt sett legitim krig, kan det begås krigsforbrytelser, og Norge vil da være ansvarlig hvis det viser seg at vi har bidratt med militært materiell i en sånn situasjon.»
Mads Harlem fra Røde Kors er enig: «I Jemen begås det omfattende brudd på krigens folkerett av alle parter. Da må man spørre i hvilken grad norske eksportmyndigheter har forsikret seg om at denne eksporten ikke vil bli brukt til å begå krigsforbrytelser. Så vidt jeg vet foreligger ingen gode svar på dette. Det er for eksempel mulig å stille vilkår i kontraktene om at utstyret ikke skal brukes i Jemen. Man bør også stille krav om å få inspisere at dette faktisk ikke skjer. Dette forventer jeg at myndighetene gjør siden det er en folkerettslig forpliktelse for Norge,» sier Harlem.

Stortinget kan sette ned foten. Stortingsmeldingen som redegjør for norsk våpeneksport i 2014, skal behandles i Stortinget i slutten av april. I Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling har alle partier bortsett fra regjeringspartiene bedt Regjeringen om å redegjøre for hvilke konsekvenser krigen i Jemen har hatt for norsk eksport til de involverte landene i neste stortingsmelding. Det foreligger også flere forslag til Stortinget om å ta inn bestemmelsene i Arms Trade Treaty i norsk lovverk og å innføre stikkprøvekontroll for å sikre overholdelse av sluttbrukererklæringene.
For Redd Barna er dette imidlertid et spørsmål som haster. «Behandlingen av stortingsmeldingene tar tid. Barna i Jemen har ikke denne tiden, så vi ber om at Regjeringen tar affære straks. De bør umiddelbart komme på banen og stoppe alt salg av militært utstyr og våpen, og de må slutte og skjule seg bak tekniske forklaringer om at dette er greit,» sier Line Hegna.
Mads Harlem mener også at situasjonen begynner å bli uholdbar: «For meg fremstår det som at risikoen for at norsk utstyr kan bli brukt til å begå krigsforbrytelser i Jemen er altfor høy. Jeg kan derfor ikke skjønne annet enn at de må gå inn og få stoppet våpeneksporten til Emiratene. Man kan ikke leve med den situasjonen som er nå, med alle de rapportene som foreligger og alt det man vet at foregår inne i Jemen. Her mener jeg at Norge har et indirekte ansvar for sivile som blir drept dersom norsk ammunisjon er i bruk,» sier Harlem.

Godkjent av regjeringen. Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Frode Overland Andersen opplyser til Ny Tid at De forente arabiske emirater er godkjent av departementet som mottaker av norske våpen. «Alle søknader om eksport av forsvarsmateriell vurderes grundig etter retningslinjene. Dette gjelder også eksporten til Emiratene,» opplyser Andersen. Ifølge Andersen er det ikke åpenbart at restriksjoner mot salg av våpen til land i borgerkrig også gjelder andre stater som er involvert. «Norges selvpålagte restriksjoner gjennom 1959-vedtaket innebærer at vi ikke selger våpen og ammunisjon til partene i en borgerkrig. Praksis har vært at intervenerende stater som deltar i legitime forsvarsoperasjoner i andre land, ikke anses omfattet av 1959-vedtaket,» forklarer Andersen. Departementet later ikke til å ha endret sin vurdering av Emiratene som mottaker av norske våpen som følge av krigen i Jemen. «Vi har en løpende vurdering av hvilke land som er åpne for eksport av våpen og ammunisjon, altså såkalt A-materiell. Dersom situasjonen i et land som vi eksporterer til, endrer seg vesentlig sånn at forutsetningene for å tillate salg av våpen og ammunisjon ikke lenger er til stede, vil Regjeringen vurdere om det fortsatt skal kunne gis lisens,» sier Andersen.

 

Se tilhørende undersak her

Tori Aarseth
Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politisk thriller fra virkelighetens Egypt

ARABISKE FILMDAGER: «Boy from Heaven» er først og fremst en velkomponert spenningsfilm, men gir samtidig et spennende innblikk i religiøse miljøer og politiske konfliktlinjer i dagens Egypt.

Barnevernets kulturelle fordommer 

BARNEVERNET: I denne kronikken stilles det spørsmål ved om barnevernet hadde rett om Bhattacharya-familien.

Hvor alle kæmper om opmærksomheden

SUBJEKTET: Hvordan skal kunsten skille sig ud i en tid hvor det kunstneriske virke er kommet til at ligne det moderne arbejdsliv med dets konstante krav om kommunikation, netværk og synlighed? Fremtræden og iscenesættelse er blevet vigtigere end indhold. Kan vi i dag egentlig genopdage vores forhold til tid, oplevelsen varighed, øve os på at gøre mindre? At ikke være et middel til et mål?

Karikaturtegnerne og krigen

SATIRE: NY TID har snakket med sju ukrainske og en russisk karikaturtegner, alle tilknyttet nettverket Libex, om hvordan de ser på sitt arbeid med hensyn til krigen i Ukraina.

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

En europeisk sannhet

EUROPA: Herrefolket hadde ikke bare verdens beste våpen, det hadde også verdens beste religion. Det var de hvite og deres selvskrevne rett til å gjøre hva de ville på andres bekostning.

I McCarthyismens propagandakjeller

LIBERTAS: Den som er blitt utsatt for McCarthyismens brønnpisseri i barndom og ungdom, glemmer ikke hvordan den virker.

Overvåkningspolitiet

OVERVÅKING: Innen overvåkingspolitiet arbeider det på landsbasis ca. 300 personer.

Sosialdemokrater og leninister

REFORM OG REVOLUSJON: Nå i valgforbundsbestrebelsenes tid er det kanskje et forsøk verdt å prøve å tenke gjennom begrepene om reform og revolusjon.

Sosialistisk Valgforbunds 33 punkter

Forsvar seieren fra folkeavstemninga Gjennom handelsavtalen er Norges forhold til EF foreløpig avklart. Men sterke krefter i vårt samfunn vil ikke slå seg til...

Sosialistisk Valgforbund

MAKT: Det forestår en langvarig prosess med dannelsen av ett parti – i permanent kontakt med grasrota.

«Minoritetsproblemene» i Afrika og Europa

KOLONIALISME: Hva er regningen fra koloniene etter fire århundrers kolonialstyre? Nesten ikke en ting av hva Hitler gjorde innen Europa, var annet enn hva kolonialmaktene gjennom århundrer hadde gjort utenfor Europa.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte