Bestill vårutgaven her

SV

UT AV NATO / SV går til valg på at Norge skal avstå fra krigføring, virke som brobygger og bidra til nedrustning heller enn opprustning internasjonalt. De vil grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord.

SVs arbeidsprogram for 2021–2025 er det eneste valgprogrammet vi har gjennomgått, som faktisk benytter begrepet fredspolitikk. For et parti som ble grunnlagt på NATO-motstand og kampen mot atomvåpen, er dette kanskje ikke overraskende.

SVs fredspolitiske orientering må likevel ikke tas for gitt. Debatten om defensiv eller offensiv innretning av Forsvaret og økning eller reduksjon av militært forbruk var motsetningsfylt under SVs landsmøte i april. SVs arbeidsprogram endte uansett opp som et av de aller sterkeste hva angår nedrustning, internasjonal rettsorden og våpenhandel/våpenindustri.

SVs program omtaler partiets ideologiske utgangspunkt, sosialismen, som en maktfaktor for folkelig mobilisering for fred. Programmets egen definisjon av fredspolitikk dekker ikke alle de fredspolitiske indikatorene som er benyttet her, men overlapper helt klart med tanke på offensiv/defensiv innretning av militært forbruk, våpenkontroll, nedrustning og terskel for å gå til krig. SV går med dette programmet til valg på at Norge skal avstå fra krigføring, virke som brobygger og bidra til nedrustning heller enn opprustning internasjonalt. Programmet søker å styrke norske bidrag til fredelig konfliktløsning, respekt for internasjonal rett og forsoningsarbeid.

SV går inn for et internasjonalt forbud mot autonome våpen og vil trekke Oljefondet ut av all produksjon som kan tilknyttes atomvåpen. Programmet fremmer flere tiltak for å styrke kontroll over våpeneksport. Partiet er også tydeligere enn de øvrige hva angår atomnedrustning: SV går inn for at Norge skal tilslutte seg FNs atomvåpenforbud, og prioriterer dette høyt. Videre vil partiet si nei til norsk deltakelse i NATOs rakettskjold. SV krever dessuten at fly og fartøy som opererer i Norge, ikke skal bære atomvåpen, og vil grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord.

SV vil melde Norge ut av NATO. Det at NATO baserer seg på bruk av atomvåpen, er en viktig grunn til dette. I tillegg er SV motstander av at NATO driver krigføring utenfor eget territorium. Så lenge Norge er medlem av NATO, vil SV derfor jobbe for at alliansen ikke skal utvides. I programmet erklæres det at SV vil jobbe for at NATO skal endre sitt strategiske konsept, gå bort fra førstebruk av atomvåpen og jobbe for nedrustning av alliansens atomvåpen.

I programmet står det at det viktigste som må gjøres for å sikre fred i nordområdene, er å føre avspenningspolitikk og å sikre et godt naboskap med Russland. SV vil derfor minimere alliert militær tilstedeværelse i Norge i fredstid og hindre etablering av utenlandske baser i landet. Tilsvarende vektlegges det å styrke den bilaterale dialogen om nordområdene opp mot Russland og tiltak for å øke strategisk varslingstid mellom landene.

SV har også et prinsipprogram fra 2019, hvor partiet erklærer seg som et «fredsparti». Dette innebærer at konflikter skal løses ikkevoldelig, at man skal jobbe for nedrustning, avspenning og imot bruk av atomvåpen. Vektleggingen av fred er mer gjennomgående i dette prinsipprogrammet enn i det vedtatte arbeidsprogrammet. I prinsipprogrammet omtales fred også som mål for kulturpolitikken, hvilket ingen av de aktuelle stortingsvalgprogrammene gjør. Her argumenteres det dessuten for at både sosial og økologisk bærekraft er nødvendig for fredelig konfliktløsning på alle nivåer. Dette perspektivet på sosial bærekraft har tidligere også vært delt med MDGs stortingsvalgprogram, men har nå falt ut av begge partiers arbeidsprogram for 2021–2025.

Avatar photo
Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Politisk thriller fra virkelighetens Egypt

ARABISKE FILMDAGER: «Boy from Heaven» er først og fremst en velkomponert spenningsfilm, men gir samtidig et spennende innblikk i religiøse miljøer og politiske konfliktlinjer i dagens Egypt.

Barnevernets kulturelle fordommer 

BARNEVERNET: I denne kronikken stilles det spørsmål ved om barnevernet hadde rett om Bhattacharya-familien.

Hvor alle kæmper om opmærksomheden

SUBJEKTET: Hvordan skal kunsten skille sig ud i en tid hvor det kunstneriske virke er kommet til at ligne det moderne arbejdsliv med dets konstante krav om kommunikation, netværk og synlighed? Fremtræden og iscenesættelse er blevet vigtigere end indhold. Kan vi i dag egentlig genopdage vores forhold til tid, oplevelsen varighed, øve os på at gøre mindre? At ikke være et middel til et mål?

Karikaturtegnerne og krigen

SATIRE: NY TID har snakket med sju ukrainske og en russisk karikaturtegner, alle tilknyttet nettverket Libex, om hvordan de ser på sitt arbeid med hensyn til krigen i Ukraina.

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

En europeisk sannhet

EUROPA: Herrefolket hadde ikke bare verdens beste våpen, det hadde også verdens beste religion. Det var de hvite og deres selvskrevne rett til å gjøre hva de ville på andres bekostning.

I McCarthyismens propagandakjeller

LIBERTAS: Den som er blitt utsatt for McCarthyismens brønnpisseri i barndom og ungdom, glemmer ikke hvordan den virker.

Overvåkningspolitiet

OVERVÅKING: Innen overvåkingspolitiet arbeider det på landsbasis ca. 300 personer.

Sosialdemokrater og leninister

REFORM OG REVOLUSJON: Nå i valgforbundsbestrebelsenes tid er det kanskje et forsøk verdt å prøve å tenke gjennom begrepene om reform og revolusjon.

Sosialistisk Valgforbunds 33 punkter

Forsvar seieren fra folkeavstemninga Gjennom handelsavtalen er Norges forhold til EF foreløpig avklart. Men sterke krefter i vårt samfunn vil ikke slå seg til...

Sosialistisk Valgforbund

MAKT: Det forestår en langvarig prosess med dannelsen av ett parti – i permanent kontakt med grasrota.

«Minoritetsproblemene» i Afrika og Europa

KOLONIALISME: Hva er regningen fra koloniene etter fire århundrers kolonialstyre? Nesten ikke en ting av hva Hitler gjorde innen Europa, var annet enn hva kolonialmaktene gjennom århundrer hadde gjort utenfor Europa.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte