Bestill sommerutgaven her

Ingen yngletidsfredning for rovdyr lenger?

Regjeringen fortsetter klappjakten på Norges kritisk truede dyr. Et forslag om utvidet jakttid på ulv – fra 25. september til 30. april – har akkurat vært ute til høring. Her signaliserer Miljødepartementet at de synes det er greit å jakte på dyr i yngletiden.

Det er et bærende prinsipp i norsk viltforvaltning at dyrene skal få være i fred i yngletiden. Da KLD vurderte å forlenge fellingsperioden innenfor ulvesonen for 2017, var rådet for dyreetikk sterkt kritiske: «Dagens praksis med felling av høydrektige dyr og dyr med unger bør opphøre for alle arter, fremfor å tillate det for nye.» Departementet skrev selv at de var klar over at forslaget var etisk problematisk. Likevel ble det utvidet jakttid i 2017 – noe departementet nå prøver å gjøre permanent.

Mot forskning og lover. Det faktum at utvidet jakttid gjelder ulv utenfor ulvesonen, har ikke noen faglig begrunnelse og er like uforsvarlig. Ulvene beveger seg over grenser skapt av mennesker, og risikoen for å skyte drektige dyr eller deres maker er like fullt til stede. Hvis hannen blir skutt, blir hunnulven alene med ungene – noe som kan føre til matmangel. I verste fall kan hele kullet dø.

NOAH sendte nylig sitt høringssvar om forslag til utvidet jakttid. Internasjonale studier som NOAH også har sendt til departementet, viser at nedskyting av rovdyr ikke forebygger tap av beitedyr – ikke-letale tiltak for å beskytte beitedyr er reelt forebyggende og konfliktdempende. Regjeringen må begynne å lytte til denne forskningen.

Nedskyting av rovdyr forebygger ikke tap av beitedyr – ikke-letale tiltak for å beskytte beitedyr er reelt forebyggende og konfliktdempende.

Rovdyrforvaltning bør ikke være et skudd i mørket, men det er nettopp den veien departementet velger å gå ved hele tiden å ha fokus på nedskyting av ulv. Ulven er kritisk truet i Norge og kan som hovedregel ikke skytes. Da er staten i større grad forpliktet – etter artiklene 2 og 9 i Bern-konvensjonen og § 18 i naturmangfoldloven – til å finne andre ikke-letale løsninger på mulige konfliktsituasjoner. Men fokuset på slike løsninger i Norge har nærmest vært fraværende fra regjeringens side.

Elendig artsforvaltning. Undergravelsen av respekten for ville dyr og deres yngletid – og det til og med for en kritisk truet art – plasserer Norge blant de dårligste landene når det gjelder å ta vare på dem. Allerede er jervens yngletidsfredning illusorisk, da unger blir dratt ut av hiet og skutt foran stressede jervemødre – kun med den begrunnelse at det sterkt truede dyret ikke skal kunne få en mer livskraftig bestand.

Regjeringen planlegger å innføre den utvidede jakttiden allerede 1. april 2018. I utlandet vil tiltaket kanskje tolkes som en aprilsnarr – for hvilket miljøland med respekt for seg selv vedtar å jakte på kritisk truede dyr i yngletiden når miljøforskere verden over tar til orde for at vi må styrke vernet om ville dyr?

Det er imidlertid ingen spøk for ulvene at de risikerer å bli fritt vilt langt inn i parings- og yngletiden. Dette vil også forstyrre annet dyreliv i skogene, som går inn i sin mest sårbare periode.

Snu i tide! Regjeringen kan ennå snu i saken, og velge ikke å være et elendig eksempel for artsvern overfor resten av verden. De ville dyrene trenger mer vern, ikke mindre.

Du vil kanskje også like