Kampanjen mot NATO


Kampanjen Norge ut av NATO tar på det sterkeste avstand fra den intervensjon som fem medlemsland i Warszawapakten har foretatt i Tsjekkoslovakia, og støtter kravet om tilbaketrekking av alle fremmede styrker fra tsjekkoslovakisk jord. Okkupasjonen bryter med prinsippet om nasjonal uavhengighet og selvbestemmelsesrett.

Email: orientering@nytid.no
Publisert: 2018-09-03

Orientering 31. August 1968

Intervensjonen i Tsjekkoslovakia viser nok en gang at det er stormaktsinteressene som bestemmer forholdet mellom de allierte innen de eksisterende militærblokkene, og at medlemslandene hindres i å føre en uavhengig nasjonal politikk.

USA, som i årevis har ført krig i Vietnam, medvirket i fjor til militærkuppet i Hellas, og Sovjetunionen har nå intervenert i et av Warszawapaktens medlemsland. Tsjekkoslovakias nøkkelposisjon innen Warszawapakten kan sammenliknes med Norges rolle som framskutt militærbase i NATOs strategi. Intervensjonen i Tsjekkoslovakia har i høy grad aktualisert den pågående sikkerhetspolitiske debatt i Norge.

I denne situasjonen framtrer NATO-talsmenn, som utenriksministeren og Utenrikskomiteens formann, med påstander om hvor viktig det er for Norge fortsatt å stå tilsluttet NATO, og at norsk NATO-debatt nå må avblåses. Det er både beklagelig og farlig at NATO-debatten forsøkes kneblet. Aller minst må det tåles at de begivenheter som nå truer tankens og ordets frihet i Tsjekkoslovakia, skal søkes utnyttet til å begrense ordets frihet hos oss i Norge. Sovjets militære maktbruk i Tsjekkoslovakia viser enda klarere at militærblokkene betyr en trussel mot medlemslandenes sikkerhet.

Kampanjen vil derfor styrke arbeidet for kravet: Norge ut av  NATO. 

Abonnement kr 195 kvartal