Vil signere ILO-konvensjoner

EU presser El Salvador til retrett i spørsmål om arbeiderrettigheter.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

El Salvadors høyreorienterte regjering bekreftet 16. mai at den vil signere ILO-konvensjonene 87 og 98, som omhandler retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger – rettigheter som hittil ikke er blitt respektert i El Salvador selv om landet er medlem av den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). EU har krevd at konvensjonene signeres innen 1. juli for å opprettholde El Salvadors handelsprivilegier. Men myndighetene forsøker å hale ut tida og legger opp til en prosess som kan ta opptil ett år.

El Salvador, som er Mellom-Amerikas minste land og USAs nærmeste allierte i Latin-Amerika, har hittil nektet å signere de to ILO-konvensjonene. Det hevdes at de strider mot El Salvadors grunnlov, som har blitt brukt av myndighetene for å begrense retten til fagorganisering i offentlig sektor. Opposisjonen sier derimot at regjeringa, fra partiet ARENA og med nære bånd til arbeidsgiverorganisasjonen ANEP, fører en arbeiderfiendtlig politikk. Den nordamerikanske menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch dokumenterte i 2003 i en 100-siders rapport systematiske brudd på arbeideres rettigheter i El Salvador og arbeidsdepartementets delaktighet i disse.

Den politiske helomvendinga kommer etter et ultimatum fra den europeiske unionen (EU) som vil fjerne El Salvador fra lista over land med tollfritak hvis ikke konvensjonene blir signert og ratifisert nå. Det dreier seg om GSP, eller General Special Preferences, som er EUs tilbud om tollfritak mot politiske innrømmelser fra en liste med u-land.

Krystallklart budskap

EU-parlamentet behandlet GSP i februar, etter forslag fra EU-kommisjonen. Et flertall i parlamentet gikk da inn for et spansk forslag om å være fleksible overfor El Salvador på grunn av den påståtte konflikten med grunnloven. Men i møter mellom representanter for EU-kommisjonen og salvadoranske myndigheter i begynnelsen av mai har budskapet vært krystallklart: EU er El Salvadors tredje viktigste handelspartner. El Salvador er derimot EUs handelspartner nummer 114. Det er El Salvador som må gi etter, ikke EU. Hvis ikke ILO-konvensjonene signeres, vil El Salvador bli strøket fra GSP-lista for de neste fire årene. Det vil ramme salvadoransk eksport av blant annet reker, tunfisk, honning og blomster til Europa.

Opposisjonspartiet FMLN ønsker EUs harde linje velkommen.

– Retten til fagorganisering var ett av punktene i fredsavtalen i 1992, men har ikke blitt gjennomført av regjeringene fra ARENA. Det sier Calixto Mejía, parlamentsmedlem for FMLN og medlem av arbeidskomitéen. Siden 1992 har fagbevegelsen, menneskerettsombudet og FMLN insistert på at ILO-konvensjon 87 og 98 måtte signeres av regjeringa. Deretter må de i henhold til salvadoransk lov ratifiseres av parlamentet med to tredjedels flertall. ARENA, med nøkkelen til et slikt flertall, har hele tiden hevdet at grunnlovens paragraf 47 forbyr ansatte i offentlig sektor å danne fagforeninger og dermed å tegne kollektiv kontrakt. I praksis har det betydd at for eksempel kommunearbeiderne danner «foreninger,» og ikke «fagforeninger.» De kan ikke føre kollektive forhandlinger, og de har ikke den juridiske beskyttelsen som en kollektiv avtale gir.

Kollektive forhandlinger

Opposisjonen er sterkt uenig i den offisielle lovfortolkningen. – Grunnloven bygger på menneskerettserklæringen og slår fast den ukrenkelige retten til organisering, sier Calixto Mejia, som kaller regjeringas politikk «fagforeningsfiendtlig». Han viser oss grunnlovstekstene. Paragraf 47 sier at alle ansatte i privat sektor har rett til fri organisering, og at dette også gjelder for ansatte i «autonome offentlige institusjoner.» Om øvrige offentlige ansatte, som for eksempel kommunearbeidere, lærere og ansatte i departementene og i rettssystemet, sies det ingenting. Arbeiderne i offentlig helsevesen oppnådde for noen år siden retten til å fagorganisere seg og forhandle kollektivt etter en rettstvist om tolkningen av paragrafen.

Den nye salvadoranske holdningen til ILO skyldes ene og alene presset fra EU. Ratifisering av konvensjonene vil føre til viktige endringer. – Forskjellen (på rettighetene i offentlig og privat sektor) innebærer blant annet at vi ikke kan drive kollektive lønnsforhandlinger, sier lederen for de kommuneansattes forening ASTRAM, Rolando Castro. Ratifisering vil forplikte El Salvador til å tillate kollektive forhandlinger i både offentlig og privat sektor, og til å gi alle lønnsarbeidere rett til å fagorganisere seg. Det vil også innebære en sterkere beskyttelse mot oppsigelser, spesielt for fagforeningsledere.

Parlamentsmedlemmet Calixto Mejia forteller at det med dagens lovverk er lett å si opp fagforeningsaktivister, fordi arbeiderne er hyrt inn på kontrakter som utgår 31. desember hvert år. Kollektive avtaler med base i en reformert arbeidslov, i stedet for i dagens sivile tjenestemannslov, vil styrke de offentlig ansattes beskyttelse mot oppsigelser. Mejia sier det vil følge en rekke lovendringer etter en eventuell ratifisering.

– Konvensjonene vil måtte innarbeides i landets arbeidslov, og parlamentet vil måtte vedta lover som regulerer rettighetene til politi og militære, som er spesialtilfeller. I tillegg vil dagens sivile tjenestemannslov, som regulerer de fleste offentlig ansattes arbeidsforhold, måtte revideres. Mejía sier regjeringa er havnet mellom barken og veden. Den tåler ikke et stipulert tap i eksportinntekter på 37 millioner dollar (ca. 240 millioner kroner) og ser ingen annen utvei enn å ratifisere konvensjonene.

Tollfritak eller ikke?

I desember 2003 rettet menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch hard kritikk mot El Salvador for omfattende brudd på arbeidslovgivningen. Rapporten anbefaler blant annet ratifisering av ILO-konvensjonene for å styrke arbeidernes rettigheter. Også EU har tidligere kritisert El Salvador for manglende ratifisering. Nå har trusler om økonomiske straffetiltak endelig fått salvadoranske myndigheter til å forandre mening. Men presidentens talskvinne Gloria Salguero Gross sier ifølge avisen La Prensa Grafica at man vurderer forandringer i grunnloven for å kunne signere konvensjonene. En slik løsning vil bety en lang reformprosess hvor konvensjonene ikke kan signeres før om ett år.

EU må bestemme innen 1. juli om El Salvador får fortsatte tollfritak eller ikke. Salguero Gross’ uttalelser kan tolkes som et forsøk på å kjøpe godvilje fra EU med positive utsagn, men uten å gjøre virkelige endringer nå. Opposisjonen og internasjonal opinion vil derfor fortsatt måtte presse på for å få en lovgivning som sikrer arbeidernes rettigheter.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here