Vietnam-veka frå 14.–20. oktober: Stort program 50 steder kringom i landet

ORIENTERING OKTOBER 1968: Vi må ikkje gløyma Vietnam, og vi har ikkje gløymt Vietnam. Difor arrangerer Solidaritetskomiteen ei stor Vietnamveke med møte, demonstrasjonar, utdeling og sal av materiell over heile landet i veka som kjem. Vietnam er ikkje så moderne på visse hald nett no, og difor er det så viktig å minna om den kampen det vietnamesiske folket fører.
Avatar
Email: andersmandersen@nytid.no
Publisert: 01.10.2018

Det er Vietnam-aktivisten Odd Erik Germundsson som seier dette i ein samtale med Orientering. Germundsson er sekretær for FNL-gruppene i Oslo. No driv han på harde livet og organiserer opplegget for Vietnam-veka i Oslo, så det er berre så vidt han har tid til ein samtale.

– Vi går ut frå situasjonen i Vietnam slik han er no. Hendingane i år har synt at Frigjeringsfronten leier folket i ein veldig offensiv mot dei amerikanske okkupantane. I bylgje etter bylgje har folket storma fram og har teke nye skansar i kampen for sjølvstende. Før offensiven kontrollerte FNL godt og vel 80 prosent av området i sør. No har amerikanarane att berre nokre få store byar, sine eigne basar og nokre få sterke punkt elles. Fleire av desse har dei måtta gje opp. Khe Sanh er ikkje den einaste.

– Sterkare terror fører til hardare motstand. Korleis er stoda i byane?

– Også der har FNL hatt stor framgang. Ikkje minst politisk. FNL har stått sterkt i nokså lang tid i mange av dei byane som amerikanarane held. Såleis finst det kvartal i Saigon der amerikanarane aldri har hatt kontrollen, og utkantane har vore frie heilt sidan 1963-64. Amerikanarane bombar sterkare enn nokon gong i Nord-Vietnam, der provins etter provins blir lagd i ruinar. Gjer dei noko tilsvarande i sør?

– Dei fleste landsbyane og tettstadene blir bomba i eitt. Folk bur for det meste under jorda og i kamuflerte område inne i jungelen. Dei gjennomgår uhyggjelege lidingar. Men dei gjev ikkje opp. Dei slåst for ei rettferdig sak. Det heile utviklar seg slik at di sterkare FNL blir, di hardare blir terroren. Sterkare terror fører til større motstand, og fleire og fleire sluttar opp om FNL. Imperialistane er no trengde opp i ei krå, og blir meir og meir som villdyr. Trass i dette står FNL nærare siger enn nokon gong før.

Folket fører kampen

– Men ikkje alle sluttar opp om FNL?

– Ikkje alle, men storparten. Det er dette vi ser ved Den Demokratiske Alliansen, som er ein parallell organisasjon som samarbeider med FNL, og som serleg samlar folk i byane; intellektuelle, borgarlege og embetsfolk i marionettadministrasjonen. Alle lag sluttar no opp om kampen.

– Den borgarlege pressa skriv at FNL driv terror mot sivilfolket.

– Dette har ingen ting med fakta å gjera, heilt enkelt fordi det er folket sjølv som no fører kampen mot amerikanarane. FNL har grunnlaget sitt på landsbygda, men no er og folket i byane aktivt med. Dette er siste fasen i folkekrigen. Og det er klart at folket ikkje driv terror mot seg sjølv. Når aksjonar skal setjast i gang, varslar frigjeringsstyrkane alltid dei som bur i området, så dei kan koma seg vekk. Men amerikanarane bombar lands-byane og bustadstrøka i dei store byane fordi dei ikkje kan skilja folket frå fienden.

Pressa underslår FNL-framgang

– Vi merkar ikkje så mykje til Vietnam i norsk presse og kringkasting. Er folk likesæle?

– Nel, folk er ikkje likesæle. Dei er ikkje ferdige med Vietnam, og det er utbreidd motstand mot den amerikanske krigføringa.

– Men avisene har visst gløymt Vietnam?

– Borgarpressa stør i prinsippet USA-imperialismen, og er sjølv ein del av det systemet som er heilt avhengig av USA-imperia-lismen. Difor er det naturleg når pressa underslår meldingar om den framgangen det vietnamesiske folket har hatt i kampen. Dette er og grunnen til at den norske pressa aldri har prøvt å gje ein analyse av Vietnam-krigen.

– Og dette skal Vietnamveka retta på?

– Ja, føremålet er å gjera folk merksame på den rettferdige kampen det vietnamesiske folket fører, minna dei om kva som går føre seg, samla det norske folket til stønad for det vietnamesiske folket og til motstand mot USA-imperialismen.

Mange nye FNL-grupper og Vietnam-komitear

– Korleis er opplegget for veka?

– Avisene bakkar ikkje opp, heller ikkje kringkastinga. Difor er det gjennomgåande aksjonar på grunnplanet: foredrag, brosjy-rar, flygeblad, ståande demonstrasjonar og pengeinnsamling utanfor store arbeidsplassar på løningsdagene.

– Og det blir arrangement mange stader utover landet?

– Det blir det, og langt fleire stader denne gongen enn sist. Under førre Vietnamveka var det tilskipingar på 18 stader. Denne gongen er det 50 stader som blir med.

Siste halvåret har det vore ei oppbløming av Vietnamkomitear og FNL-grupper kringom i landet. Eg kan nemna at det er kome nye grupper på stader som Larvik, Gjøvik og Kongsberg, og no dei siste dagane er det starta sju nye FNL-grupper i Trondheim.

– Førebuinga?

– Sentralt prentar vi materiell av ymse slag, og forutan vanlege brosjyrer har vi laga eit hefta med artiklar, talar og dikt av Ho Chi Minh, som vi sel for 2 kroner. Dessutan kjem vi med nytt nummer av bladet til Solidaritetskomiteen, «For Vietnam», som kjem med 4-8 nummer i året.

Dei lokale gruppene og komiteane legg sjølve opp tilskipingane, så meir detaljert kan eg berre svara for Oslo.

– Her går det for fullt heila veka?

– Det blir ståande demonstra-sjonar kvar dag, og vi skal vera i alle delar av byen. Det blir sal på dørene av FNL-programmet, Ho Chi Minh-heftet, «For Vietnam» og Vietnammerke. Det blir kunstutstilling med sal av bilete og skulptur som kjende kunstnarar har gitt gratis. Og vi sel billeg. Vi reknar også med mykje folk på filmkvelden torsdag, der vi skal syna fram filmen «Inside North Vietnam» (Nord-Vietnam innanfrå), som ikkje blir vist i Fjernsynet, og der vi og har ein cubansk fargefilm som syner korleis vietnamesarane byggja opp att landet sitt innimellom bombinga, under mottoet: «Hatet vårt blir til skaparkraft». Vi skal elles ha opne bydelsmøte, vi skal selja plakatar og grammofonplater med Freedom Singers, og vi sluttar av med demonstrasjonstog sundag den 20. klokka 18.00 frå Lysverket, framom USA-ambassaden til Youngstorget, der det blir ope møte i Folkets Hus med foredrag om den siste utviklinga i Vietnam, apellar, og song av den kjende gruppa Freedom Singers pluss auksjon av kunstverk. 

Gratis prøve
Kommentarer