Verdensdemokrati er mulig

Mange av de største utfordringene verden står overfor, krever globale løsninger. Da må vi tørre å diskutere overnasjonalitet.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 05.09.2008

Ny Tid har i sitt nr. 28 en lengre artikkel om demokrati og føderalisme i et globalt perspektiv. Unge Venstre har lenge vært forkjemperer for et verdensdemokrati, et verdensparlament og at hvert enkelt menneskes stemme skal ha noe å si, også på det globale nivået. Det er store oppgaver som i dag ikke stopper ved landegrensene. Dette er utfordringer vi ikke kan løse innenfor rammene til den tradisjonelle nasjonalstaten. Her kreves det et tett verdensomspennende samarbeid. Dette kan løses gjennom et verdensparlament som har klare lovfestede politiske begrensninger. Bare overordnede globale spørsmål knyttet til miljø, sikkerhet, handel og fordelingspolitikk skal ligge innenfor dette handlingsrommet. I tillegg må menneskerettighetene befestes som global lov, under oppsyn av en global domstol.

Konservative og sosialistiske krefter står ofte i veien for liberale tanker og viljen til å etablere nye løsninger. De konservative tviholder gjerne på at nasjonalstaten skal bekjempe alle problemer selv om den flere ganger har spilt fallitt i forsøket på å finne løsninger eller oppfylle frivillige forpliktelser. Sosialister har det med å stikke hodet i sanden med en gang man snakker om overnasjonalitet, og tar heller ledelsen i antibevegelsen fremfor å finne løsninger på utfordringer. Som liberaler mener jeg at folkevalgte skal utgjøre en forskjell, også på globalt nivå!

I dag ser vi små skritt på veien mot et verdensparlament. Det er stor oppslutning om FN som organ og felles møteplass. Et forslag om å fjerne FN ville blitt møtt med ramaskrik, så man er inneforstått med at det er viktig med en felles global arena som møter felles globale utfordringer. Men spørsmålet om hvordan denne møteplassen skal utvikle seg for å håndtere utfordringer bedre blir som regel møtt med stillhet. Vi må ha visjoner for hva vi vil med denne møteplassen og hvilke oppgaver som skal ligge der, men et verdensparlament er ikke noe som kommer på plass over natten med et vedtak. Som liberaler vil jeg at det skal komme nedenfra. De fremvoksende regionale samarbeid er et naturlig mellomledd mellom det globale og nasjonale nivået i en verdensføderasjon. I dag ser vi tydelig den europeiske union som et slikt mellomnivå. Men alle regioner i verden har sine samarbeid og organisasjoner for å finne felles løsninger og regelverk. Vi ser det i Asia, Nord-Amerika og Sør-Amerika, og ikke minst gjennom den Afrikanske union på det afrikanske kontinent. Demokrati er fortsatt en fjern tanke i mange av de regionale samarbeidene, men vi ser at EU strekker seg etter å demokratisere organisasjonen. Liberalere vil fortsette kampen for et demokratisk EU, og vise viljen til å avgi suverenitet fra nasjonalstaten for å finne gode løsninger.

Demokrati er ikke en umulig visjon å ha. Vi satt oss ikke ned i 1884 etter innføringen av parlamentarismen og tenkte: Ja, nå er det demokrati nok i Norge. Vi fortsatte kampen for et mer demokratisk Norge, og jobber fortsatt for mer demokrati i verden. EU er fortsatt et ungt demokrati og blir støtt og stadig kritisert for ikke å være demokratisk nok fra norsk venstreside. Organisasjoner blir ikke mer demokratiske av at man sitter på sidelinjen og kritiserer. Derfor vil vi som liberalere aktivt gjøre EU mer demokratisk. I dag fremstår tanken om FN som et verdensparlament fjernt for mange, men for meg som liberaler er det løsningen på dagens utfordringer. Et verdensomfattende demokrati vil legge veien åpen for en rettferdig, global økonomisk politikk. Med et stabilt demokrati vil markedskrefter og politikk kunne spille på lag. Dette vil kreve av noe av både rike land og fattige land. Det vil kreve noe av alle verdens borgere og deres stemmer. Et verdensdemokrati vil bety slutten på rikmannsklubber og koalisjoner av diktatur. Som liberaler vil jeg kjempe for at min stemme skal utgjøre en forskjell i de lokale valgene, i de nasjonale valgene og i de globale valgene.

Gratis prøve
Kommentarer