Bestill sommerutgaven her

Venstre

INTERVENSJONISME: Venstre mener Norge bør strekke seg for å delta i militære intervensjoner, og at slike operasjoner kun som hovedregel bør kreve FN-mandat.

(THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

Det sosialliberale Venstre drar veksler på liberal fredsteori i sine programmer (stortingsvalgsprogram og prinsipprogram). Dette kommer til uttrykk ved at frihandel og bevegelsesfrihet på tvers av landegrensene forstås som avgjørende forutsetninger for fred. I tråd med liberal fredsteori vektlegger Venstre også demokratisk styresett som viktig for å forebygge krig, slik også liberale partier som Frp og Høyre gjør. Venstres hevder i sitt prinsipprogram at det bare er gjennom internasjonalt samarbeid vi kan forebygge konflikt og skape fred. Partiets stortingsvalgsprogram anser frihet, demokrati, rettsstat og en sosial markedsøkonomi som den tryggeste veien mot internasjonal fred og sikkerhet. Utenrikspolitikken skal uansett henge sammen med alle andre politiske felt, hvor det overordnede målet er å fremme menneskerettigheter globalt.

Valgprogrammet kan ikke sies å ta til orde for å heve terskelen for bruk av militærmakt. Tvert imot. Når det understrekes at Norge bør strekke seg for å delta i militære NATO- og FN-operasjoner, at vi har en forpliktelse til å gripe inn militært for å forhindre menneskerettsbrudd, og at militære intervensjoner kun som «hovedregel» bør kreve FN-mandat, tegner dette et bilde av en politikk for mer militær intervensjonisme. I motsetning til eksempelvis SV og Rødt kritiserer ikke Venstre tidligere norske bidrag i slike militæroperasjoner i sine programmer. Eksempelvis fremkommer ingen selvkritikk over at Venstre, sammen med Høyre og Frp, gikk i bresjen for at Norge skulle bombe Libya i 2011.

Nedrustningspolitisk er atomnedrustning viktigst i Venstres valgprogram. Partiet vil redusere verdens atomstridshoder og bidra til økt sikkerhet rundt tilhørende våpensystem. Venstre vil prioritere å styrke eksisterende avtaler der atomvåpenstatene er parter. Partiet mener likevel at atomvåpen bør forbys, og at Norge bør tiltre FNs atomvåpenforbud. Venstre vil også at man i NATO skal prioritere nedrustning høyere.

Dette programmet tar til orde for streng kontroll over våpeneksporten, men er langt svakere på tiltak for å styrke denne kontrollen enn partiets forrige stortingsvalgsprogram. Venstre tar dessuten til orde for å forsterke det forsvarsindustrielle samarbeidet mellom norsk og europeisk våpenindustri.

Venstre går også til valg på å styrke Forsvaret, både for avskrekking mot Russland og for å oppfylle Norges forpliktelser i NATO. Ifølge programmet vil partiet øke militær tilstedeværelse i nordområdene og bygge ut infrastrukturen for mottak av allierte styrker. Venstre vil øke antall allierte øvelser i Norge. I denne sammenhengen vektlegger Venstre behov og tiltak for avspenning i mindre grad enn eksempelvis Sp, Ap, KrF og SV gjør i sine programmer. Samtidig legges en allianselojalitet til NATO til grunn. Her uttrykker Venstre en nesten like sterk NATO-lojalitet som Høyre gjør i sitt program.

Venstre anser forebygging og kunnskap som det viktigste for å forhindre vold og overgrep. Valgprogrammet satser derfor på en tidlig innsats ved å styrke samarbeidet mellom hjem, politi, skole, barnehage, barnevern, helsestasjoner og frivillige organisasjoner. Venstre har også et prinsipprogram (sist redigert i mars). Her ønskes internasjonal kontroll over utvikling og bruk av autonome våpen.

Truls Liehttp:/www.moderntimes.review/truls-lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid. Se tidligere artikler av Lie i Le Monde diplomatique (2003–2013) og Morgenbladet (1993-2003) Se også en del videoarbeid av Lie her.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker

Etikk i klimakrisens tid

ØKOLOGI: Til tross for denne bokens gjennomgående kritikk av antroposentrismen kunne man gått enda lenger i å utøve en økosentrisk etikk.

Mysteriet Vladimir Putin

SPIN-DIKTATOR: Efter at diktatorer satte deres præg på det 20. århundrede med ubeskrivelige forbrydelser, kan det være svært at forstå, hvordan de autoritære styreformer har fået en tilsyneladende genkomst i vor tid..

I retning av det totalitære

PRE-FASCISME: Timothy Snyders lille lærebok Om tyranni – skrevet for samfunn «mellom Hitler og Stalin» – befinner seg mellom patriotisk lydighet og politisk ulydighet. Boken er stadig aktuell.

Evighetspolitikk

UKRAINA: Hva er filosofen Ivan Ilyins påvirkning på Putins politikk? I dag er informasjonskamp minst like viktig som militær krigføring.

«Den nye jøde»

MESSIANSK VOLDSTANKE: Fra jødisk identitet i New York til messiansk racisme på Vestbredden: Den kontroversielle rabbiner Meir Kahane, hvis tanker lever videre hos visse radikale bosættere på Vestbredden, er genstand for en ny og grundig biografi.

Selvforsynende, økonomisk bæredygtigt community med lave leveomkostninger

ØKOVILLAGE: Fælleshus, eget økologisk landbrug, et professionelt drevet husdyrhold, forskellige netværksmodeller inden for permakultur og økonomi.

Faren ved modifisert natur

ØKOLOGI:Med teknologiske grep i alle retninger stilles forskere overfor skyhøye utfordringer. En av dem er menneskers uvitenhet koblet med likegyldighet.

Et gigantisk tapsprosjekt

AVSLØRINGENE: I 20 år løy amerikanske myndigheter om krigen i Afghanistan.

Utfordrende klima-nøkternhet

ØKOLOGI: Vi trenger slike stemmer som Holly Jean Buck, som kritiserer ønsketenkning – nettopp for å hjelpe frem en håpefull, seriøs og langvarig klimakamp, hinsides all lettvint optimisme.

Den omfattende selvisolation

COVID19: SARS i 2003, fugle-influenza i 2005, MERS i 2012, Ebola i 2014, kombineret med finanskrise, massive flygtningestrømme, og revolutioner i Mellemøsten og Greta Thunbergs skingre dommedagsrøst, havde i vid udstrækning immuniseret befolkningen mod noget så abstrakt som Covid19.

Vi kalder det for prekariat

ARBEIJDE: Det prekære arbejdsliv er måske tillokkende med dets frihed og fleksibilitet. Men med det prekære kommer også det ukontrollable, uforudsigeligheden og manglen på rettigheder. Det prekære arbejde er blevet udbredt i et fag som journalistikken. Ikke desto mindre fristes jeg stadig af de fleksible opgaver, af fornemmelsen af omskiftelighed, frihed nærmest.

En stadig krypende ensomhetsfølelse

ISOLASJON: Akutt ensomhet treffer så vel vinnere som tapere. Daniel Schreiber går innom en rikholdig eremitt-litteratur – som Thoreaus Walden og Defoes Robinson Crusoe. Men hva betyr sosial tilbaketrekning i dag – enten den er yrkes- eller pandemibetinget?

En besvergelse mot nyfascisme

KAPITALISME: Dreier kampen seg ikke nå om retten til ikke å bli utbyttet, men retten til å få lov til å delta? Det er mye som er verdifullt i Mikkel Bolt Rasmussens korte bok om fascismens mulige tilbakekomst i dagens verden – men den er svak med tanke på empirisk dokumentasjon.

Fascismens æstetiske fremtrædelsesformer

FASCISME: Denne manifesterer sig ikke nødvendigvis gennem massespektakler og revolutionære brud, og den er ikke et primært europæisk fænomen. Men gerne et produkt af politiske kriser i de moderne kapitalistiske stater.

Senfascismen er her

KAPITALISME: Vestens «tynde» fascisme, som Bolt analyserer, er der især, fordi der p.t. ikke er andet. Hvad der dog ikke udelukker, at den en dag vokser sig lige så «tyk» som den russiske og kinesiske fascisme.

Økologi er legende alvor

ØKOLOGI: Pinguins nystartete grønne serie præsenterer gamle og nye bøger, der ændrer på måden vi tænker og taler om den levende jord. Du befinder dig i masseudryddelsens tidsalder, men filosoffen Martin Heidegger bringer os her på sporet af det som vi har brug for.

Den israelske mentalitet og samfundets militaristiske undertoner

ISRAEL: To svenske forfattere skildrer menneskerne i den israelsk-palæstinensiske konflikt i en stor reportagebog.

Verdens beste katolikker?

CANADA: Med funnene av barnegraver i Canada gjør kanadierne irene rangen stridig som «verdens beste katolikker». Barn fra First Nations ble regelrett stjålet, innesperret i isolasjon, påtvunget en fremmed kultur, et fremmed språk, utsatt for seksuell mishandling og alminnelig vanskjøtsel.

Kampen står mellom karbofascismen og økososialismen

KARBONFASCISME: Klimaendringene legger til rette for økonomisk spekulasjon og politisk posisjonering. Mot korrupsjon må vi forberede oss ikke bare på unntakstilstand, men på klimakrig mot erklærte fiender, skriver Marc Alizart.

Det animatiske paradigmet

TEKNOLOGI: Hva kan vi si om den stadig tiltakende teknologiske og høymoderne sfæren vi lever i? Animasjoner og simulasjoner fremstår mer og mer som «levende organismer», mens biologisk liv i økende grad har blitt «kunstig».

Pandemien udstiller enevælde-tilstande

LATIN-AMERIKA: Mexicanske Sabina Bermans roman, HDP, er selvoplevet fra en megakoncerns indre. I et Latin-Amerika med 9 procent af verdens befolkning, og 32 procent af verdens covid 19-døde.

Å utforske seksualitet uhemmet uten å bli dømt av andre

DATING: Marie Bergström ser på moderne kjærlighet og seksualitet i forbindelse med nettdating. Men er nettdating virkelig like trygt som hun påstår?

Et ønske – om en ny realitet

GLOBALISERING: Da begrebet «globalisering› indtog det akademiske og politiske sprog, og siden hverdagssproget, var det ikke primært en virkelighedsbeskrivelse som passede ind i en post-koldkrigskapitalisme, argumenterer ny bog.

Enhver krig er en krig mot barn

VITNEMÅL: Livshistoriene i Ich lebe gjenspeiler noen av de verste krigsskueplasser vi kjenner fra forrige århundre.

Erfaringer med døden

SORG: Denne boken later som om vi er sammen om noe som hvert enkelt menneske dypest sett egentlig er alene om.