USA etter presidentvalget

Richard Nixon ble valgt til president. Det amerikanske samfunn er i dag inne i den alvorligste krise siden borgerkrigen for 100 år siden. 

Orienterings redaksjon, 16. november 1968

To kriser kommer samtidig: Den innenrikspolitiske krise som først og fremst kjennetegnes av negerrevolten, og den utenrikspolitiske krise som er satt på spissen gjennom Vietnam-krigen.

Det avgjørende problem er om det amerikanske samfunnssystem slik det er i dag, er i stand til å løse denne dobbelte krise, eller om krisen springer ut av selve systemet slik at den bare kan overvinnes ved en omfattende endring av såvel det økonomiske som det politiske system.

Hvis det siste er tilfelle, må en også spørre om de nåværende partier, det demokratiske, det republikanske og Wallaces parti overhodet har noen løsning som peker ut av krisen.

Som en kommentar til dette kan nevnes at den mest fremsynte av de amerikanske presidenter etter krigen John F. Kennedy like før han ble myrdet uttalte til en journalist at han og hans rådgivere var i tvil om de problemer de ønsket å løse, kunne finne sin løsning innen den maktstruktur som hersket innen det amerikanske samfunn.

Negerrevolten. Negerrevolten er bare et sykdomstegn på den innenrikspolitiske krise. På tross av alle lovvedtak for å oppheve rasediskrimineringen, er raseskillet mellom neger og hvit i dag mer markert enn noensinne. På tross av alle lover blir negrene betraktet som mindreverdige mennesker. Og det er karakteristisk at det ikke er negrene i sydstatene som leder negerrevolten, men det er de unge negrene i nordstatene. Mer og mer sprer den oppfatning seg blant de yngre negre at negerproblemet er uløselig innenfor rammen av det politiske og økonomiske system som behersker USA. Negerslummen i byene er blitt ghettoer, uten håp og uten fremtid. I de store byene hersker det en gerilja krigsstemning – ingen føler seg trygg. Negrene utgjør mellom 10 og 20 pst. av den amerikanske befolkning. Den passive og legale motstand som kjennetegnet Luther King er på vei ut og blir erstattet av Black Power – svart makt – som er en kamporganisasjon.

Fattigdom og nevroser. På tross av en økonomisk høykonjunktur, som ikke i liten grad skyldes opprustning og krig, er arbeidsløshetsproblemet fortsatt et alvorlig problem i det amerikanske samfunn. På tross av en årlig gjennomsnittsinntekt pr. innbygger på over 4000 dollar, lever store deler, også hvite, under fattigdomsgrensen.

Det amerikanske samfunn har ikke mestret byenes vekst, de kollektive goder forsømmes, kriminaliteten øker sterkt og de psykiske lidelser er mer utbredt enn noensinne. Hverannen voksen amerikaner lider av søvnløshet. På denne bakgrunn er det ikke underlig at amerikanerne spør seg selv om det er noe grunnleggende galt med deres samfunn, om det er et sykt samfunn – et samfunn i forfall. De herskende maktgrupper ser ut til å miste troen på sin egen misjon, og faller tilbake på programposter som ro og orden – som om politi og vold kan løse de grunnleggende spørsmål.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.