Universell folketrygd og behandlingen i SV?

SVs pensjonsforslag kan bli en brekkstang for innføring av kommisjonens grunnleggende prinsipper.

Ny Tid

Førstkommende landstyremøte i SV (19-21/11), skal behandle et forslag til landsmøteuttalelse om pensjonsreform. I øyeblikket drøftes pensjonsspørsmålet i organisasjonen. Landsmøtet skal avholdes i månedsskiftet mars-april. Det virker litt pussig at landsstyret skal ta stilling på et så tidlig tidspunkt, men kanskje har fylkene allerede fattet vedtak om saken?

Oslos syn

Representantskapet i Oslo SV behandlet pensjonsspørsmålet torsdag 28/11-04. Oslo SV vil bevare hovedtrekkene i dagens folketrygd og mener trygdeytelsene også i framtiden skal finansieres av statens løpende inntekter. Oslo SV vil beholde besteårsregelen og AFP-ordningen og går imot innføring av delingstall og nytt indekseringssystem. Oslo SV ønsker å bedre minstepensjonistenes og uførepensjonistenes situasjon på en måte som ivaretar folketrygdens utjevnende funksjon, og mener dagens system er det beste utgangspunktet for slike reformer.

Forslaget til landsmøteuttalelse konkluderer motsatt, at «Universell folketrygd vil være SVs utgangspunkt i Stortingsbehandlingen».

Den offentlige debatten har hovedsaklig dreid seg om alle de dissensene SVs representant i Pensjonskommisjonen, Henriette Westhrin, ikke tok. Nå bør vi få en grundigere diskusjon om hva hennes modell, kalt «Universell folketrygd», innebærer og eventuelt kan brukes til. Kan «Universell» være et godt utgangspunkt for videre arbeid, dersom man er grunnleggende uenig i kommisjonens forslag og synsmåter?

Modellene

Om modellene sier Oslo SV følgende:

«Verken «Modernisert folketrygd» eller «Universell folketrygd» er i seg selv å anse som bedre modeller for fremtidens pensjonssystem enn dagens folketrygdordning. Det kan konstrueres yrkes- og inntektsløp der enkeltpersoner kommer gunstig ut både med «Modernisert folketrygd» og «Universell folketrygd». Slike enkelteksempler er imidlertid i liten grad et dekkende uttrykk for helheten i de to modellene. Den helt grunnleggende forutsetningen for de to modellforslagene er tvert i mot en forståelse av og et ønske om en tilpassing til et betydelig innsparingsbehov i statens pensjonsforpliktelser, en forståelse og et ønske Oslo SV ikke kan slutte seg til.»

Det kunne tilføyes et par grunnleggende felles forutsetninger til, hvorav intensjonen om tettere sammenheng mellom livsløpsopptjening og utbetalt pensjon er den viktigste. Akkurat slik er de private pensjonsforsikringene bygget opp også: Det fungerer nesten som vanlig sparing. De som har mye får mer, de som har lite får mindre. Velferdsstatens omfordelingsmekanismer bygger på motsatt prinsipp; de som har minst skal få mest. Eller bidra etter evne og motta etter behov, om man vil. Mot en slik direkte inntekstrelatert pensjon, kan man sette opp lik pensjon til alle. Dagens pensjonsordning bærer i seg elementer fra begge disse modelltypene; garantert minstepensjon til alle som har bodd lenge nok i landet, pluss inntektsavhengige tilleggspensjoner. Disse fastsettes langt på vei av hva man har tjent i løpet av sitt yrkesaktive liv, men systemet inneholder også noen omfordelende mekanismer. Blant annet avkortingsbestemmelser, som gjør at de med svært lav inntekt ikke får pensjon utover minstepensjonen.

Stor fare

Men hva er det egentlig som skiller Modernisert og Universell? Hva er det egentlig Henriette Westhrin har gitt oss? La meg først få skyte inn at Westhrin gjorde en god jobb da hun tok dissens. Uten den ville en pensjonsreform trolig blitt vedtatt i inneværende stortingsperiode. Ved å legge kommisjonens forutsetninger og økonomiske rammer til grunn blottstiller dissensen også flertallets manglende vilje til rettferdig fordeling. Universell har en bedre fordelingsprofil. At ikke et eneste kommisjonsmedlem kunne slutte seg til Westhrins dissens, til tross for at hun på alle punkter fulgte kommisjonens føringer, sier noe om den politiske situasjonen på daværende tidspunkt. Nå når det har dannet seg en slagkraftig opinion mot forslaget om Modernisert Folketrygd, er det stor fare for at «Universell» kan komme til å fungere som en brekkstang for innføring av kommisjonens grunnleggende prinsipper.

For like

«Universell» kan sees på som en rendyrking av kommisjonens idealer og visjoner. Westhrin foreslår en enda tettere sammenheng mellom livsløpsinntekt og pensjon enn det flertallet legger opp til, ved å innføre et skarpt skille mellom grunnpensjon og tilleggspensjon. Det er dette grepet som angivelig skal «fjerne» minstepensjonistene. I «Universell» modellen skal de laveste inntektene, tilsvarende minstepensjonen, ikke være pensjonsgivende. Derfor vil det, også etter Westhrins modell, fortsatt være mennesker som har inntekt, uten at det gir utslag i pensjonen. I motsetning til både dagens system og Modernisert skal de da heller ikke betale trygdeavgift – eller pensjonspremie som man nå vil kalle det. I praksis vil de med lavest inntekt få skattelette. Vel og bra, men det gjør ikke alderdommen lettere. Gitt at all inntekt faktisk ble pensjonsgivende, er forslaget da godt? Er det rimelig at de som tjener nesten ingenting skal ha bedre pensjon enn de som aldri har hatt inntekt? Jeg ser liten grunn til å favorisere dem som har hatt lav inntekt over dem som har levd uten. Det er mulig noen med nestlavest inntekt kunne få høyere pensjon med Universell, i hvert fall relativt sett, men det må være et mål å sikre alle disse gruppene en anstendig pensjon. Jeg er usikker på hvem som taper mest på en slik kamp om smulene som det her legges opp til, men jeg er sikker på at alle som har lønn bør betale skatt etter evne. Det er grunntanken i velferdsstaten. Det finnes større ulykker enn å tjene litt over det som kreves for å oppnå minstepensjon.

Høyrekreftenes mål

Et pensjonssystem som knytter sterkere an til inntektsgivende arbeid kan lett svekke minstepensjonen, eller garantipensjonen, samt pensjon til for eksempel uføretrygdede. Det skarpe skillet mellom grunnpensjon og tilleggpensjon gjør det også svært lett å privatisere tilleggspensjonen. Ingen er vel i tvil om at det er høyrekreftenes egentlige mål?

---
DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.