Under press fra Australia

Øst-Timor slites mellom behovet for snarlige inntekter og retten til egne havområder.

Lutfattige Øst-Timor har satset mye på utvikling av petroleumssektoren siden den blodige løsrivelsen fra Indonesia. Det er nå tre år siden FNs styre ble avløst og landet vant sin selvstendighet, etter til sammen 450 års kolonisering. Landet er således verdens yngste stat.

Men landets mektige nabo i sør, Australia, som under den 25 år lange indonesiske okkupasjonen satt i gang med olje og gass-virksomhet i Timorhavet, presser nå den ferske administrasjonen i Dili.

Striden står blant annet om utbyggingen av naturgassfeltet Sunrise, som delvis ligger i en felles utviklingssone (JPDA), delt mellom de to landene. Sonen ble opprettet som et resultat av en midlertidig avtale, The Timor Sea Treaty, de to landene inngikk i 2002. Avtalen fordeler inntektene 90 – 10 i favør av Øst-Timor, og oppheves den dagen en endelig grenselinje er trukket.

Presset

Det australske oljeselskapet Woodside Energy er største eier i feltet, og krever at gassen føres i land i Wickham Point i Australia. Øst-Timors utenriksminister, Jose Ramos-Horta avviser selskapets påstander om at en bygging av at mottaksanlegg i Øst-Timor ikke er mulig, og beskrev nylig selskapets oppførsel som arrogant, ifølge Reuters. Avstanden til det australske fastlandet er dessuten tre-fire ganger så lang som til Øst-Timor.

Planen er å få produksjonen i gang innen 2010. Nå truer Woodside å trekke seg ut av prosjektet, og heller investere i felt andre steder i australsk sektor. Forhandlingene om en delingsmodell for inntektene fra feltet stod i stampe inntil april i år, da Øst-Timor lot seg presse til å utsette forhandlingene om den endelige grensetrekningen i Timorhavet, mot en økt andel av inntektene fra Sunrise.

Forhandlingene om en endelig delelinje var i positiv fremgang da myndighetene altså valgte å utsette hele prosessen. Øst-Timor har for øvrig heller ikke noen endelige delelinjer i forhold til den tidligere okkupasjonsmakten Indonesia.

Timor Gap

Norske bistandsmyndigheter har støttet opp om arbeidet med utviklingen av den øst-timoresiske petroleumsutviklingen, ved Oljedirektoratet (OD), siden 2003. Dette har blant annet involvert grenseforhandlingene med Australia, utformingen av en petroleumslovgivning og opprettelsen av et oljefond. Fondet tar utgangspunkt i norsk modell, men er ifølge OD tilpasset lokale behov. Samarbeidet løper foreløpig frem til 2006.

– Når det gjelder forhandlingene med Australia så er vi fortsatt midt oppe i den prosessen, så jeg kan ikke gi kommentarer utover det du har sett i pressen, sier Geir Ytreland i OD, prosjektleder for arbeidet i Dili, til Ny Tid. Han vil ikke kommentere Norges posisjon i dette spørsmålet.

Australias de facto anerkjennelse av den indonesiske okkupasjonen, medførte at de to landene iverksatte forhandlinger om det hullet som eksisterte i grensedragningen mellom Portugal som kolonimakt og Australia, kalt The Timor Gap. Landene kom frem til enighet i 1989, med til sammen tre forskjellige soner med hver sin fordelingsnøkkel for inntektene. Petroleumsutvinning ble satt i gang, men avtalen ble aldri anerkjent internasjonalt.

Taper penger

Dagens avtale om deling av inntektene fra Sunrise gir hver av landene 50 prosent. Størstedelen av de påviste gassreservene ligger øst for fellessonen, i et område som etter gjeldende internasjonal rett tilhører Øst-Timor, ifølge øst-timoresiske myndigheter. Øst og vest for sonen ligger nemlig to områder, mellom den delingslinjen Australia og Portugal trakk, og midtlinjen mellom de to landene.

– Øst-timoresiske myndigheter mener at også områdene øst og vest for fellessonen, og mellom midtlinjen og grensen for kontinentalsokkelen, vil tilfalle dem, dersom internasjonal havrett følges. Kommentar?

– Grensen for kontinentalsokkelen er et uklart begrep her, siden Øst-Timor faktisk geologisk ligger på den samme platen som Australia. Det er riktig at Øst-Timor gjør krav på de to områdene, da de faller innenfor midtlinjen i en nord-sør sammenheng, men det avhenger også av hvordan grenselinjen trekkes i fra land og sydover (se kart). Altså hvordan skal linjen forlenges sydover fra grensepunktet mellom Øst-Timor og Indonesia på land (østlige linje), og mellom Øst-Timor og de Indonesiske øyene i havet i vest, forklarer Ytreland.

Australske myndigheter har altså stor fordel av å få igangsatt produksjonen på Sunrise så fort som mulig. En utvinning under den midlertidige avtalen vil gi Øst-Timor inntekter i størrelsesorden 1 milliard dollar, over feltets 30-årige levetid. Dersom det oppnåes enighet om en delingslinje vil Øst-Timor motta alle skatteinntektene fra mesteparten av gassreservene. Samtidig synes det nå som om landet går glipp av viktig infrastruktur, hvis gassen ilandføres i Australia.

Nye blokker

Flere gassfelt er allerede i drift i fellessonen. Størst av disse er Bayu-Undan, hvor ConocoPhillips er operatør. Feltet, som ble satt i drift i februar i fjor, er forventet å inneholde 400 millioner fat kondensat og flytende petroleumsgass, og 3,4 billioner kubikkmeter gass. Øst-Timors inntekter fra feltet er ventet å bli fem milliarder dollar over 20 år, etter delingsmodellen for fellessonen. Sunrise antas være tre ganger så stort som Bayu-Undan.

Oljefeltet Laminaria, hvor også Woodside er operatør, har vært i drift siden 1999. Feltet ligger i et område Øst-Timor gjør krav på, men Australia har aldri gått i forhandlinger om feltet, og Øst-Timor har således ikke fått noen inntekter fra prosjektet. Feltet forventes å vare i snautt 10 år til.

Samtidig har Øst-Timor startet arbeidet med å utlyse blokker i egen sektor, hvor de selv sitter med alle inntekter fra virksomheten.

– Prosessen vil komme i gang så snart parlamentet har godkjent petroleumsloven og petroleumsskatteloven som omfatter området. Begge lovene ble presentert for parlamentet tirsdag denne uken, og vi regner med at de er klare til midten av juli. Det innebærer at vi lanserer offshore-runden i første halvdel av september, avslutter Ytreland.

Kommentarer