Tvangsmedisinering
Foto: EPHOTOGRAPHY/FLICKR

Tvangsmedisinering er ulovlig og menneskerettsstridig

BEHANDLINGSREGIME: Effektene av antipsykotika har vært bygget på håp og ubegrunnede påstander, illustrert ikke minst ved stadig nye medikamenter og doser.

Ketil Lund
Lund er tidligere høyesterettsdommer og leder av Lund-utvalget. I dag medlem av Ny Tids redaksjonsråd.
Email: kl@lundogco.no
Publisert: 01.04.2019

Jeg har i flere artikler de senere år – blant anneti Tidsskriftet for Den norske legeforening 2017 – påvist at norsktvangsmedisineringspraksis er ulovlig og menneskerettsstridig. Loven har sidenbegynnelsen av 1980-årene stilt som vilkår for tvangsmedisinering at dette med«stor sannsynlighet» vil medføre helbredelse eller vesentlig bedring ellerhindre vesentlig forverring. Vilkåret følger som selvfølgelighet av hensynet tilå unngå feilbehandling og er dessuten begrunnet i hensynet til å unngåkrenkelse av torturforbudet i Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 3.Det forutsetter at man før behandlingen igangsettes, med stor sannsynlighet kanforutsi slike effekter.

Undersøkelser av kunnskapsgrunnlaget for antipsykotika, gjengitt i NOU 2011:9 Paulsrud-utvalgets utredning, viste at effektene av antipsykotika på gruppenivå – der bare én av fem pasienter oppnår positiv effekt – er altfor lave til å forutsi vesentlig bedring for den enkelte pasient. Praksis har helt siden vilkåret ble innført, vært bygget på håp og ubegrunnede påstander, illustrert ikke minst ved et behandlingsregime som prøver seg fram med stadig nye medikamenter og doser.

Jeg harogså understreket i artikler at Fylkesmannen som klageinstans for vedtak omtvangsmedisinering er et rent sandpåstrøingsorgan.

Sivilombudsmannens uttalelser

I to avgjørelser, truffet 18. desember 2018 og 21. januar 2019, har Sivilombudsmannen uttalt at praksis er ulovlig. Uttalelsene gjelder avslag i klagesaker truffet av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (FmAV) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FmOA).

Fylkesmannens oppfatning av loven var åpenbart uholdbar, og vedtakene om tvangsmedisinering ulovlige.

Sivilombudsmannenuttaler at kravet om «stor sannsynlighet» betyr noe annet og mer enn enalminnelig sannsynlighetsovervekt for tilstrekkelig positiv effekt. Kravetknytter seg til den enkelte pasient. Men psykisk helsevernloven gir ikkehjemmel for å «forsøke» eller «prøve ut» tvangsmedisinering hvis kravet til«stor sannsynlighet» ikke er oppfylt. Plikten til å begrunne at vilkåret eroppfylt, er svært streng og refererer seg ikke bare til den individuellepasienten, men også til det enkelte legemiddelet tvangsvedtaket gjelder.Vedtaket må vise hva som begrunner at nettopp dette legemiddelet «med stor sannsynlighet» vil ha tilstrekkelig positiv effekt for
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.