Trumfen som ikke ble spilt

Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch advarte mot å gjøre hjemfall og eierskapet til vannkraften til et tema i valgkampen under landsmøtet til Landssamanslutning av Vasskraftkommunar i Loen i begynnelsen av august. Han visste nok hva han gjorde, da han ba representanter for 150 vannkraftkommuner glemme denne saken i valgkampen. Høyres ledelse fulgte klokelig Willochs […]

Ny Tid

Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch advarte mot å gjøre hjemfall og eierskapet til vannkraften til et tema i valgkampen under landsmøtet til Landssamanslutning av Vasskraftkommunar i Loen i begynnelsen av august. Han visste nok hva han gjorde, da han ba representanter for 150 vannkraftkommuner glemme denne saken i valgkampen. Høyres ledelse fulgte klokelig Willochs råd. Men hvorfor gjorde de rødgrønne det?

Hvorfor sa ikke Kristin Halvorsen eller Øystein Djupedal en eneste gang på tv: «Valget er et verdivalg – skal vi forsvare grunnlaget for Norges velferd – eierskap til naturressursene – eller skal vi selge dette grunnlaget til utlandet. Høyre vil både selge ut Statoil og selge våre

vannkraftressurser til utlandet?»

For meg er det ubegripelig at noe i denne retning ikke er sagt av SVs (eller de andre rødgrønne partilederne) i tv-debattene foran valget. Saken ble bare omtalt generelt enkelte ganger av Jens Soltenberg og Marit Arnstad før valget.

I flere fylker har SVs og Sps stortingskandidater brukt eierskapet til naturressursene og vannkraften som et tema og blant annet skrevet mange utmerkede avisinnlegg. Men så lenge saken ikke ble benyttet av de rødgrønnes fremste tillitsvalgte på tv, ble saken heller ikke en sentral sak.

Meningsmålinger over flere år har vist at bare én prosent av befolkningen er enige med Frp og Høyre i at vannkraftverk kan selges til utenlandske selskaper. Derfor har de gått rundt muse stille på filttøfler med sine planer for å selge ut vannkraften og fjerne hjemfallsreglene, som sikrer at norske vannkraftverk har norske eiere.

Olje- og energiminister Torhild Widvey la først opp til at endringene skulle kjøres igjennom i Stortinget våren 2005, knapt uten offentlig debatt. Men den massive motstanden fra høringsrunden om hjemfall, gjorde det umulig for henne å legge fram lovproposisjonen som skulle legge strømproduksjonen i Norge åpen for utenlandsk kapital.

Men Widvey ventet bare på et fornyet mandat til Høyre ved stortingsvalget. Inntil da satt hun muse stille. Det var bare da hun besøkte ESA i Brussel i april at hun forklarte at det første hun ville gjøre, dersom Høyre beholdt regjeringsmakten etter stortingsvalget, var å skrive lovproposisjonen som skulle legge til rette for at kraftanleggene ble fri handelsvare.

Bakgrunnen for at ESA har tatt opp hjemfall med norske myndigheter, er at «dagens regler hindrer et velfungerende marked for eierskap i kraftsektoren», skrev statssekretær Oluf Ulseth (H) i Olje- og energidepartementet i Aftenposten 18. januar 2005.

«Såkalt eiernøytralt hjemfall som myndighetene legger opp til, åpner for omfattende strukturendringer i norsk energiforsyning. Fritt salg av kraftverk vil føre til færre og større enheter, med stort innslag av private og utenlandske eiere.» Det var konklusjonen i ECONs utredning «Eierskapsnøytrale konsesjonsregler for vannkraftproduksjon» som Olje- og

energidepartementet bestilte i 2002, et år før Hjemfallsutvalgets ble nedsatt. Det var derfor en bestilt konklusjon som ledelsen i Olje- og energidepartementet fikk i flertallsinnstillingen fra Hjemfallsutvalg 30. november i fjor.

Flertallet i Hjemfallsutvalget, som la fram sin innstilling 30. november i fjor, gikk inn for å fjerne lovvernet mot at vannkraftanlegg kan selges til utenlandske eiere. Endringen begrunnes med krav fra EU hvor ESA, domstolen som skal følge opp EØS-avtalen, mener at hjemfallsordningen forskjellsbehandler private og offentlige eiere.

I dag eies 88 prosent av kraftverkene i Norge av kommuner, fylkeskommuner og staten. Det betyr at alle i Norge får sin andel av den formidable verdiskapninga fra vannkrafta. Det er selvfølgelig en uhyrlighet i det nyliberale univers som herjer i Høyre.

Regjeringen og Frp ønsker å slippe til utenlandske eiere og la dem kjøpe norske kraftverk. Da vil mye av denne verdiskapninga forsvinne til utlandet, både for oss og for framtidige generasjoner. Frp er Høyres allierte i denne saken: «FrP mener at dagens hjemfallsordning må oppheves(..)FrP vil gradvis redusere statens eierinteresser i Statkraft», heter det i Frps program for de kommende fire årene.

Tausheten om denne saken var god Høyre-strategi og bidro sannsynligvis til at valgresultatet ble som det ble for SV, hvor ledelsen ikke nevnte saken én eneste gang på tv foran valget. For Ap ble valget en triumf uten denne saken. Også Sp er fornøyd, men denne saken kunne alene sørget for at de rødgrønne hadde fått et klart flertall, uten det nervepirrende kappløpet vi fikk de siste dagene før valget. Eierskapet til naturressursene var trumfen som ikke ble spilt.

Kjell Rønningsbakk er medlem av SV og redaktør i KraftNytt.no.

Kommentarer
DEL