Truer med søksmål

Kvinneuniversitetet opererer under endret navn, tross avslag fra Stiftelsestilsynet. Nå anklages statsråd Tora Aasland for ikke å stanse ulovligheter som kan «få alvorlige følger».

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 25.06.2010

Stiftelse. «Notatet påviser at det sittende styre opptrer rettsstridig, og at det synes fast bestemt på å fortsette denne rettsstridige praksis… Notatet konkluderer med at det har oppstått en alvorlig og uholdbar situasjonen som regjeringen snarest må gjøre sitt for å bringe til opphør.»

Slik lyder konklusjonen i et hemmeligstemplet notat til forskningsminister Tora Aasland (SV), som Ny Tid har fått delvis innsyn i. Brevet er datert 15. juni og bringer en dramatisk omdreining til dragkampen om navnet og driften av «Kvinneuniversitetet», som nå i praksis framstilles under navnet «Likestillingssenteret». Det er noen av landets mest kjente advokater som nå anklager den rødgrønne regjeringen for å tillate ulovligheter og som truer med erstatningskrav og straffeansvar overfor dagens styre.

Ny Tid skrev 30. april om striden rundt Kvinneuniversitetet for første gang. Ti kvinner, med professor Berit Ås og senere Sp-statsråd Ragnhild Q. Haarstad i spissen, stod bak grunnleggelsen av stiftelsen Kvinneuniversitetet i 1983. Mens oppretternes hensikt bak Stiftelsen Kvinneuniversitetet utelukkende var å fremme et feministisk formål, endret dagens styre 22. mai 2008 formålsparagrafen i vedtektene til å gjelde arbeid for økt likestilling generelt og mot diskriminering.

«Alvorlige følger»

Oppretterne av Stiftelsen klagde saken inn for Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og de fikk medhold fra tilsynet 2. oktober 2009. Men til tross for avslaget på navn- og vedtektsendring til Likestillingssenteret fortsetter man å operere akkurat som før avslaget kom: Dersom man går inn på www. kvinneuniversitetet.no, bringes man direkte til likestillingssenteret. no.

Nå forlanger oppretternes advokat, Ingjald Ørbeck Sørheim, at regjeringen griper inn. Etter det Ny Tid har grunn til å tro, skal også jusprofessor Henning Jakhelln være involvert i saken mot regjeringen.

I et brev datert 15.6 til Kunnskapsdepartementet påpeker Sørheim at dagens drift av Kvinneuniversitetet «kan få alvorlige følger for styrets medlemmer. De kan bli møtt med erstatningskrav fra bidragsytere og andre; straffeansvar kan ikke utelukkes; de er ansvarlige for å tilbakeføre til stiftelsen Kvinneuniversitetet ved dens nye styre de materielle og immaterielle gaver som er gitt til stiftelsen på basis av stiftelsens vedtekter».

«Full strid»

Når Ny Tid tar kontakt, bekrefter advokat Sørheim at han som advokat for oppretterne har videreformidlet sin juridiske vurdering til departementet. Han vil ikke kommentere detaljene i brevet, men uttaler:

– Styret opptrer rettstridig, og på tvers av vedtektene. Styret ved Kvinneuniversitetet har som en del av saksgangen sagt de kan leve med de gamle vedtektene, men de fortsetter akkurat som før. De bruker alle grupper som er utsatt for diskriminerning. Og det er i full strid med de opprinnelige vedtektene, sier oppretternes advokat Sørheim.

Han viser til høstens konklusjon fra tilsynet: «Stiftelsestilsynet legger vekt på at oppretters hensikt imidlertid ikke var å jobbe for likestilling generelt mellom forskjellige grupper i samfunnet, eller å jobbe for likestilling for menn.» Søknaden innebar også endring av navnet fra Stiftelsen Kvinneuniversitetet til Likestillingssenteret. Også navneendringen ble avslått.

Åpner for retten

– Det som skjer i denne saken, er prinsipielt veldig interessant. Staten har gjennom mange år gitt masse penger til Kvinneuniversitetet, men nå har dagens styre bestemt seg for å ta virksomheten i en annen retning enn de opprinnelige vedtektene, sier advokaten, og legger til:

– En stiftelse er en veldig spesiell konstruksjon, og styres av et styre, og stiftelsens vedtekter. Det er veldig høy terskel for å kunne endre vedtekter. Det finnes mange ulike former for stiftelser, men de igangsettes med penger for et bestemt formål. Men midlene som er blitt gitt til denne stiftelsen, har blitt brukt til andre formål enn vedtektene, sier han.

– Kommer dere til å gå til rettens vei dersom regjeringen ikke kommer på banen?

– Jeg som advokat for oppretterne har gitt min juridiske vurdering til departementet. Utover det vil jeg ikke kommentere saken. Jeg tar det for gitt at staten kommer til å følge dette opp på en ok måte, svarer Sørheim.

To SV-statsråder

De to SV-statsrådene Tora Aasland og likestillingsminister Audun Lysbakken er begge involvert i saken, etter at ansvaret for Kvinneuniversitetet ble flyttet over fra Kunnskapsdepartementet til Likestillingsdepartementet. Informasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Tom Lorier Holen, bekrefter at saken er under behandling, men han vil ikke kommentere i hvilken retning departementet kommer til å gå.

– Departementet kommer til å følge opp saken i dialog med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vi kan ikke si noe videre utover dette i det stadiet saken befinner seg i nå, sier Holen.

Det lyktes ikke Ny Tid å få en kommentar fra styret i Kvinneuniversitetet. ■

Kommentarer