Til kamp for de nordiske kystfiskerne

Nordisk Råd kommer nå til å kaste seg inn i kampen for kystfiskerne, etter at de har vedtatt å sette kystfiske på dagsorden.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

SV har sammen med sine nordiske søsterpartier i Nordisk Råd fått støtte til et forslag om en Nordisk Kystfiskerkonferanse, der kystfiskernes kår skal stå i fokus.

Norden trenger et tettere samarbeid for å sikre at kystfiskerne overlever, mener de venstresosialistiske/grønne partiene i Nordisk Råd. De har denne uken vært samlet i Kristiansand på sitt årlige sommergruppemøte.

De venstresosialistiske/grønne partiene ønsker å få satt fokus på kystfiskerne i Norden.

– Kystfiskerne er truet av tilbakegang i store deler av Norden, og at dette har alvorlige følger for både fiskere og alle servicetilbudene langs kysten som har kystfiskerne som noen av sine viktigste kunder, sier Inge Ryan, medlem av Nordisk Råd for SV.

Kystfisker møtes

Onsdag møttes nordisk råds miljø- og naturutvalg i Kristiansand. På dette møtet ble et forslag fra de venstre/grønne diskutert. De venstre/grønne foreslår at representanter for alle kyst- og konsumfiskere i Norden samles til en felles nordisk konferanse. Konferansens mål er å få laget en felles nordisk strategi for overlevelse og videreutvikling av kystfiskerervervet.

Fiskeripolitisk talsmann for de venstre/grønne i Nordisk Råd, danske Kristen Touborg (SF) sier at hans erfaring er at situasjonen for de danske kystfiskerne er så alvorlig at det på politisk nivå må tas en avgjørelse om en vil ha kystfiskerne eller ikke.

– Vi må utvikle bedre redskaper som gir oss den beste fisken. Hvis ikke vi får til det tror jeg at denne delen av fiskerinæringen dør ut i Danmark. Og det jeg har registrert i de andre nordiske landene, er at situasjonen også er vanskelig andre steder. Derfor vil vi ha i gang et nordisk samarbeid for å sikre levebrødet til kystfiskerne og kystsamfunnene.

På møtet i Kristiansand ble det enighet om å stase på forslaget fra den venstresosialistiske/grønne gruppen. Det er nå nedsatt en gruppe med tre parlamentarikere som har fått i oppdrag å utarabeide et konferanseforslag som skal kunne presenteres på den årlige Nordisk Råds sesjonen i begynnelsen av november.

Europa trenger fisk

Rundt halvparten av all fisk som spises i Europa kommer fra et nordisk land. I dag har Norden ikke noen koordinert politikk på fiskeriområdet, og fiskeripolitikken er ganske ulik i de forskjellige delene av Norden.

Situasjonen for kystfiskerne varierer også ganske mye i de nordiske landene. I Danmark er det en akutt krise og fiskerne kjemper for å overleve. Fiskernes fagforening Danmark Fiskeriforening, har på grunn av den vanskelige situasjonen vært nødt til å innstille en del av sine aktiviteter. Dette har medført stor misnøye blant kystfiskerne, og denne uken fik Danmarks Fiskeriforening beskjed om at flere av regionslagene nå melder seg ut i protest. I Island er situasjonen også vanskelig for kystfiskerne. Det islandske kvotesystemet gjør det mulig å kjøpe opp kvoter fra særlig de små og mellomstore fiskebåtene. De minste islandske båtene rammes ikke av kvoteoppkjøp, fordi disse kvotene ikke kan selges.

Situasjonen i Norge har vært preget av stor utfordringer, og at så mange har gått ut av yrket. I oversikten til de venstre/grønne er det kun Færøyene som trekker i positiv retning. Det færøyske kystfiskeriet har blomstret for alvor de siste ti årene, etter at fiskedagesystemet ble innført. Systemet gir hver enkelt båtgruppe et antall fiskedager som siden fordeles mellom båtene i hver gruppe. Dessuten opererer Færøyene med stengning av deler av sonen for å frede i kortere perioder. Innen disse sonene kan i noen tilfeller kystfiskerne fiske, selv om trålerne holdes utenfor. De venstre/grønne understreker også at det færøyske fiskedagesystemet har løst problematikken rundt utkast av undermålsfisk og feil fiskesort.

I sitt utkast til en nordisk konferanse om og for kystfiskerne foreslår de venstre/grønne at konferansen skal fremme overlevelses- og utviklingsstrategier. I dette ligger at det skal utarbeides et felles nordisk utspill overfor EU, ICES, FAO og andre internasjonale aktører i fiskeripolitikken.

Dato er ikke fastsatt for konferansen, men med vanlig nordisk planleggingsjobbing vil konferansen kunne gjennomføres i 2005. Hvor den skal være er foreløpig ikke diskutert.

– Vi har flere gode forslag om hvor konferansen kan legges. En mulighet er å knytte den opp til et aktuelt fiske, og da er Lofoten og lofotfisket en god anledning. Men slike anledninger har andre nasjoner også å tilby. Det viktigste er at vi får satt fokus på dette viktige tema, sier Inge Ryan.

---
DEL

Legg igjen et svar