Stikkord: subjektivering

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret
[From the Factory to the Metropolis]

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.