Stikkord: subjektivering

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret
(From the Factory to the Metropolis)

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.