Ta vold mot dyr på alvor

Lovbrudd mot dyr ignoreres i rettssystemet - NOAH ønsker dyrepoliti.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.10.2014

KOMMENTAR: Dyrepoliti. Etter mange tragiske tilfeller av dyremishandling denne sommeren har behovet for å ta vold mot dyr på alvor, blitt enda tydeligere. Lørdag 4. oktober arrangerer NOAH – for dyrs rettigheter en stor markering for dyrepoliti.

NOAH har jobbet for å styrke dyrs rettsvern siden oppstarten for 25 år siden. Alt for mange lovbrudd begått mot dyr blir nedprioritert og henlagt, og dyrene behandles ofte som ting i rettssystemet istedenfor levende, følende individer. Vi befinner oss i et samfunn hvor lovbrudd begått mot de aller svakeste individene – de som ikke kan forsvare seg eller snakke for seg selv – blir nedprioritert. Derfor jobber NOAH for at Norge, i likhet med Sverige og Nederland, skal få et dyrepoliti, og at vold mot dyr blir tatt på alvor.

Dyr som ting. Dyrevelferdsloven § 3 slår fast at dyr har “egenverdi uavhengig av den nytteverdi de måtte ha for mennesker” og at de skal “behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger”. Per i dag er imidlertid ikke Dyrevelferdsloven en lov som prioriteres, og på tross av at dyr skal beskyttes av denne loven som individer med egenverdi, blir de ofte betraktet som “ting” i juridisk sammenheng. Her har dyr status som menneskers “eiendom”, og det er slik de ofte blir vurdert når det utføres ulovlige handlinger mot dem. F.eks. benyttes Straffelovens § 291, som handler om skade på andres gjenstander, når eide dyr skades.

Dagens straffer for lovbrudd mot dyr bekrefter deres lave status i rettssystemet. Noen eksempler: Straff for å slå ihjel en katt med en planke: 7000 kroner. Straff for å urinere på gata: 8000 kroner. Straff for å la en ku ligge med bekkenbrudd i sin egen avføring i over to måneder: 10.000 kroner. Straff for å kaste en pølse i ansiktet på en annen: 10.000 kroner. Straff for å sulte ihjel 21 sauer: 30 dagers fengsel. Straff for tyveri og nasking: 60 dagers fengsel. Disse eksemplene illustrerer at lovbrudd som ikke innebærer vold og som generelt anses for å ha lav alvorlighetsgrad, straffes rutinemessig strengere enn grov vold mot dyr. Rettssystemet forteller på denne måten at grov vold mot dyr er blant de aller minst alvorlige lovbruddene.

Emptai. Sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker har kommet stadig mer i fokus. Denne tydelige sammenhengen sees innenfor flere voldskategorier, som drap, seksuell vold, partnervold, barnemishandling og alvorlige massedrapssaker som skolemassakre – hvor en stor andel av de kriminelle startet med å utøve vold mot dyr. Sammenhengen handler først og fremst om utvikling av empati – en viktig egenskap som det ligger naturlig for de fleste å mobilisere overfor dyr så vel som overfor mennesker. Når vi trekker på skuldrene av mangel på empati overfor dyr, og det vi i fellesskap har blitt enige om som uakseptabelt å gjøre mot dyr, bygges et samfunn hvor en viktig del av voldsspiralen neglisjeres.

Endringer. NOAH jobber forat det skal opprettes en egen dyrepolitienhet innenfor politiet. Et dyrepoliti etterforsker dyremishandling og vanskjøtsel, og forbereder saker overfor domstolene. NOAH ser dessuten at strafferammene som allerede eksisterer ikke benyttes, og mener at strafferammen må økes for å gi signal til domstolene om at de skal ta i bruk strengere straff enn det som nå er tilfelle ved dyremishandlingssaker.

NOAH mener i tillegg at det er problematisk at tilsynet med dyr ligger under Mattilsynet, hvor det ofte nedprioriteres. Vi ønsker et eget Dyreverntilsyn som skal ligge under et nærings-nøytralt departement, som skal ha tilsyn med dyr og ansvar for at regler som vedrører dyr utvikles og forbedres.

Lørdag 4. oktober klokken 16:00 arrangerer NOAH en stor markering utenfor Stortinget, for å vise politikerne at vi krever et dyrepoliti og at vold mot dyr skal blir tatt på alvor. Politikere og fagpersoner vil holde appeller, og alle som ønsker et styrket rettsvern for dyr oppfordres til å møte opp.

Dette er et bidrag til «Idealisten»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 26.09.2014.
I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde.
De som deltar: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Transparency International Norge, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser, NOAH- for dyrs rettigheter, press- redd barna ungdom og WWF.

Kommentarer