SV staker ut regjeringskursen

Færre konkrete løfter. Tydeligere på retning. SVs arbeidsprogramkomité forbereder partiet på regjeringsforhandlinger.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Hvor mye koster løftene i dette arbeidsprogrammet? Spørsmålet har SVs nestleder Øystein Djupedal fått utallige ganger når SVs arbeidsprogrammer har blitt lagt fram. Nå legger han og arbeidsprogramkomiteen i SV fram en tekst der smørbrødlistene er borte. Slik forbereder partiet seg på regjeringsmakt.

– Tallfestingen har mer vært en indremedisinsk øvelse, fordi vi ikke var i posisjon til å gjennomføre alt, sier Øystein Djupedal nå.

Trøbbel?

Men om det ikke er smørbrødlistene av utgiftsløfter som skal skape trøbbel overfor mulige framtidige regjeringspartnere, håndteres konfliktsakene slik i forslaget til arbeidsprogram for SV:

 • EU: Mot én stemme går SVs programkomité imot norsk EU-medlemskap. Saken er ikke videre kontroversiell i forhold til et regjeringssamarbeid, ettersom både SV og Sp forlengst har gjort det klart at de ikke vil sitte i en regjering som søker om EU-medlemskap. Mot fire stemmer går komiteen også inn for å respektere et eventuelt ja i en folkeavstemning om EU.
 • Nato: En enstemmig komité går utvetydig inn for norsk utmelding av Nato, og for å finne alternativer til Nato-medlemskap. Håndteringen av uenigheten her med Ap/Sp overlates altså til eventuelle regjeringsforhandlinger.
 • EØS: Komiteen går inn for å erstatte EØS-avtalen med en mindre omfattende handels- og samarbeidsavtale med EU. EØS-avtalen skal likevel ikke sies opp før en alternativ avtale er på plass. Synet forener SV og Sp, mens Ap vil beholde EØS-avtalen inntil et evt. EU-medlemskap.
 • Gasskraft: Et knappest mulig flertall går inn for å tillate bygging av gasskraftverk med CO2-håndtering, for eksempel å pumpe CO2 ned i oljebrønnene i Nordsjøen for å presse ut mer olje. Mindretallet frykter at dette vil komme i veien for satsning på alternativ energi, mens flertallet legger vekt på at miljøbevegelsen nå er positive til slike gasskraftverk, og at utslippene med CO2-håndtering er minimale. Arbeiderpartiet, og muligens også Senterpartiet, vil ha problemer med å svelge mindretallets syn. Flertallsforslaget fra komiteen kan virke som et kompromiss i eventuelle regjeringsforhandlinger.
 • Oljeboring i nord: Komiteen går imot oljeboring i Lofoten, og flertallet går imot ytterligere oljeboring i Barentshavet og rundt Svalbard. Et mindretall i komiteen (4 av 13) mener at Norge i samarbeid med Russland må utvikle et samarbeid rundt miljømessig forsvarlig ressursutnyttelse. Arbeiderpartiet er ivrige tilhengere av boring i nord. Senterpartiet har vært skeptiske, men deres programkomité har åpnet for boring. Hvor partiet lander på landsmøtet til våren er usikkert.
 • Sykehusreformen: SVs programkomité foreslår å reversere ett av Aps hjertebarn: Den statlige overtakelsen av sykehusene. Komiteen vil tilbakeføre sykehusene til et regionalt, folkevalgt organ, samtidig som flertallet vil nedlegge fylkeskommunen.
 • Sosialisering: SVs programkomité går inn for å sosialisere privatiserte og delprivatiserte statlige virksomheter. De nevner ikke hvilke, men peker blant annet på «verdifulle nasjonale ressurser» og «infrastruktur». Fagforbundets leder Jan Davidsen gikk i Klassekampen forrige uke inn for å sosialisere Statoil og Telenor – to selskaper Arbeiderpartiet gikk i bresjen for å delprivatisere, tildels under sterk intern kritikk. Komiteen vil også øke det statlige eierskapet i banksektoren – stikk motsatt av hva Ap har vært med på.
 • Økonomisk demokrati: Forslagene fra SVs programkomité går neppe imot Aps politikk, men kan likevel være drøy kost. Komiteen vil blant annet at arbeidstakerne skal ha forkjøpsrett på bedrifter som flagges ut, og at det etableres en egen selskapsmodell for arbeiderstyrte bedrifter.
 • Pensjon: Pensjonskommisjonen, med representanter fra alle partier, har lagt til grunn at pensjonsutbetalingene må reduseres for å ta høyde for eldrebølgen. SVs programkomité bestrider dette, og mener at størrelsen på de samlede utbetalingene er et spørsmål om politisk vilje.
 • Natur- og dyrevern: Programkomiteens vernepolitikk vil raskt komme i konflikt med Senterpartiet, både når det gjelder landskapsvern, rovdyrvern og dyrevern. Komiteen foreslår at all pelsdyroppdrett avvikles i løpet av ti år, og at burhøns forbys.
 • KRL-faget: SVs programkomité vil erstatte KRL-faget med et livssynsnøytralt fag. Det får de neppe støtte for hos Ap og Sp.
 • Adopsjonsrett: Programkomiteen går inn for full likestilling av homofile og heterofile ekteskap, herunder adgangen til adopsjon. Synspunktet har helhjertet støtte i Ap, mens Sp er mer lunkne.
 • Monarkiet: Ikke akkurat noe nytt standpunkt, men i motsetning til Ap og Sp vil altså SVs programkomité avvikle monarkiet til fordel for republikk.

Smørbrødliste

Men om det finnes klare konfliktpunkter mellom Ap, Sp og komiteens forslag til arbeidsprogram for SV, er ikke komitéleder Øystein Djupedal videre bekymret:

– Vi har ikke skjelet til noen andre når vi har laget dette programmet. Dette er SVs primære politiske standpunkter. Så skal landsmøtet selvsagt vedta en uttalelse om regjeringssamarbeid, men det var ikke vår oppgave, sier Djupedal til Ny Tid.

Han understreker at programforslaget ikke innebærer noen kursendring for SV, og kan altså vise til at partiet holder fast ved blant annet Nato- og EØS-standpunktene, selv om førstnevnte bryter med både Aps og Sps politikk, og sistnevnte med Aps.

Om smørbrødlistene mangler, har imidlertid programkomiteen laget én liste. Det er de ti sakene komiteen mener SV bør prioritere å få igjennom:

 • Nødhjelpsfond til mennesker i nød.
 • Avskaffe fattigdommen i Norge.
 • Norge skal bli ledende på miljøvennlig energi.
 • Skolen skal rustes opp.
 • Langtidsledigheten skal bort.
 • Barnehagereformen skal bestå.
 • Tannhelsereform som sikrer billigere tannpleie.
 • Ingen EU-søknad.
 • Kamp mot sosial dumping.
 • Bedre kommuneøkonomi.

Konstitusjonelle reformer

Programkomiteen i SV foreslår også en rekke konstitusjonelle reformer, som de mener vil ha stor demokratisk betydning. Blant annet foreslår de ikke bare oppløsningsrett for Stortinget, men også at 25 prosent av befolkningen kan kreve at det skrives ut nyvalg. Det var en slik bestemmelse opposisjonen i California benyttet seg av da den sittende guvernøren ble kastet til fordel for Arnold Schwartzenegger, og som opposisjonen i Venezuela benyttet da de forsøkte å kvitte seg med president Hugo Chavez tidligere i høst. Øystein Djupedal frykter likevel ikke nyvalg i tide og utide:

– For å få underskrifter fra 25 prosent av velgerne trenger man 5-600.000 navn. Klarer noen det, ja da fortjener de nyvalg, sier han.

Komiteen foreslår også å avvikle tokammersystemet med Odelsting og Lagting, og de foreslår 16 års stemmerettsalder ved valg. Dessuten vil de grunnlovsfeste at Stortinget aktivt må velge regjering, slik at man unngår mindretallsregjeringer med uavklart flertall i Stortinget.

Blant andre større reformer som foreslås, er lovfestet rett til barnehageplass og gratis kjernetid i barnehager, samtidig som maksprisen gradvis skal reduseres mot null. Komiteen vil også avvikle kontantstøtten.

Uenigheter

Men SV-komiteen er heller ikke enige på alle punkter. Som nevnt er det en viss uenighet om EU (ett medlem), oljeutvinning i Barentshavet (4 medlemmer), og om gasskraftverk med CO2-håndtering, der komiteen er delt så å si på midten.

Et mindretall går også inn for at staten skal overta ansvaret for sosialhjelpen, og at denne utbetales etter faste, nasjonale satser. Flertallet mener at en slik ordning blir vanskelig på grunn av store forskjeller i levekostnader fra sted til sted.

Et annet punkt komiteen ikke er enige om, er grensen for selvbestemt abort. Mens et mindretall vil beholde dagens ordning med selvbestemmelse fram til 12. uke, og deretter nemnd-ordning, vil flertallet gjøre som Aps kvinnebevegelse har foreslått, og utvide selvbestemmelsesperioden til 16. uke uten nemndordning. Komiteen er også delt når det gjelder kriminalisering av sexkjøp. Fire medlemmer vil at dette forbys.

Også når det gjelder arbeidstidsreduksjoner og sekstimersdag er det en viss uenighet. Flertallet ønsker forsøk med sekstimersdag, mens et mindretall på fire vil ha en mer forpliktende formulering om kortere arbeidstid.

Også IMF og Verdensbanken skaper hodebry: Flertallet vil reformere institusjonene, men går samtidig inn for at det opprettes et økonomisk sikkerhetsråd under FN som erstatter de to. Det vil også mindretallet, men de går inn for nedlegging av IMF og Verdensbanken straks.

Den kanskje mest spennende dissensen i SVs arbeidsprogram er likevel kanskje denne: Flertallet i SVs programkomité foreslår setningen om at «SV vil anse folkeavstemningsresultatet som bindende» ved en EU-avstemning. Mindretallet på fire avviser dette.

---
DEL

Legg igjen et svar