SV og de statlige tilsynene

Lars Thue advarer mot å flytte statlige tilsyn ut av Oslo av distriktspolitiske hensyn, uten å vurdere andre konsekvenser.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Victor Normans forslag om å flytte åtte tilsyn ut av Oslo er et alvorlig anslag mot restene av den demokratiske styringen med økonomien, mot norske forbrukere og en trussel mot liv og helse til sjøs og i luften. Å behandle Normans forslag med ensidig vekt på de distriktspolitiske aspektene ved en flytting er derfor uansvarlig, useriøst og i strid med grunnleggende prinsipper i SVs politikk og verdigrunnlag. Hvert enkelt tilsyn må gis en bred og uavhengig vurdering. Vedtaket på SVs landsmøte i helga åpner for dette.

Hvorfor er tilsynene viktig?

Det har vært en hovedsak for SV å sikre politisk og demokratisk kontroll med økonomien. «Folkemakt mot pengemakt» er tittelen på SVs arbeidsprogram. I kapitalismens nyliberale fase har deregulering, liberalisering og privatisering bidratt til at de folkevalgtes og myndighetenes innflytelse over den økonomiske utviklingen er blitt betydelig redusert. Det resterende statlige eierskapet i for eksempel Telenor og Statkraft har karakteren av finansielt eierskap der målet er å tjene mest mulig penger.

Tilsynene er et av de instrumentene som vi fortsatt har for å sikre at samfunnsmessige interesser blir ivaretatt. Vi går nå fra en nyliberal til en postliberal fase av kapitalismen, der store internasjonale oligopoler dominerer i de fleste alle viktige sektorer. Ryktene om at Lufthansa skal kjøpe SAS er bare ett av svært mange tegn i tiden. Mer enn noen gang vil effektive tilsyn være nødvendig. Å svekke de statlige tilsynene vil være i strid med SVs politikk for kontroll med markedskreftene.

Hvorfor bør ikke tilsynene flyttes?

Tre hovedargumenter taler mot flytting av tilsynene. For det første vil en flytting sterkt, for lang tid, og kanskje varig redusere tilsynene effektivitet. Rundt 90-95 prosent av de tilsynsansatte synes å ville slutte ved en flytting. Tilsynene er «lærende organisasjoner» som over lang tid har bygd opp en sektor- og oppgavespesifikk kompetanse. Ansatte med økonomisk, teknisk og juridisk kunnskap har gradvis utviklet tilpasninger, rutiner og samarbeidsformer for å takle de komplekse oppgavene tilsynene arbeider med. Lang erfaring, betydelige nettverk og faglig tillit er nødvendig for at tilsynsansatte skal være i stand til å fremme norske interesser i de mange internasjonale organisasjonene som tilsynsansatte arbeider i. Flere av de byene hvor tilsynene er tenkt flyttet, mangler samtidig de personalressursene som er nødvendig for en tilfredsstillende bemanning av tilsynene.

For det andre vil kvaliteten av tilsynsarbeidet reduseres fordi flere av tilsynene har de aller fleste av sine tilsynsobjekter og samarbeidspartnere etablert i Oslo og i Østlandsområdet. Denne nærheten betyr svært mye både for kvaliteten av og kostnadene ved tilsynsarbeidet. Tror vi at tilsynene vil få økt sine budsjetter slik at de kan kompensere denne avstanden med stadige og hyppige reiser fra Lillesand, Bodø, Haugesund og Bergen til hovedstaden? Også for bedrifter, organisasjoner og brukere i utkantene er det generelt lettere og billigere å komme til hovedstaden enn til mange av de byene som er foreslått som alternative lokaliseringsteder.

For det tredje vil den reduserte effektiviteten etter en flytting styrke argumentet om privatisering av en rekke tilsynsoppgaver. SV må arbeide for å styrke effektiviteten og dermed tilliten til offentlig sektor, ikke det motsatte.

Norman legger opp til en vesentlig styrking av Konkurransetilsynet. Saker som i dag behandles i Post- og teletilsynet, Kredittilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat skal overføres til Konkurransetilsynet. Det betyr at Konkurransetilsynet blir et svært viktig næringspolitisk redskap. Som kjent vil Norman samtidig at alle tilsynene i betydelig grad skal frigjøres for departemental og dermed politisk kontroll. Victor Norman og hans nettverk av økonomer i miljøet rundt Handelshøyskolen i Bergen vil på denne måten kunne få en kontroll over norsk økonomisk utvikling som det ikke er sikkert SV vil være tjent med.

Vurder hvert tilsyn for seg!

Utenfor oppsatt talerliste, og uten at andre delegater fikk mulighet til å følge opp, satte Kristin Halvorsen fram sitt forslag om tilsynene på SVs landsmøte. I følge Aftenposten sa Halvorsen: «Flere er misfornøyde med redaksjonskomiteens forslag, som sier at det skal mange gode grunner til for å si ja til å flytte ut tilsyn. Jeg vil snu argumentasjonen, der vi sier prinsipielt ja til å flytte ut tilsyn og at det skal gode grunner til for å si nei.» Etter min mening er det altså mange gode grunner til å si nei til flytting av tilsynene. Men la oss i alle fall vise såpass ansvar at vi vurderer hvert enkelt tilsyn for seg. Det synes først og fremst å være Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet, Konkurransetilsynet og Sjøfartsdirektoratet som vi bør beholde i Oslo. I den videre diskusjonen om utflytting av statlige arbeidsplasser bør også hver institusjon gis en uavhengig og seriøs behandling av SV. For øvrig bør oppmerksomheten i hovedsak rettes mot alle de nye statlige arbeidsplassene som etableres i hovedstaden.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here