SV brøt likestillingsloven

SV innkalte verken mannlige søkere eller søker med minoritetsbakgrunn til jobbintervju da de skulle ansette rådgiver på partikontoret. Nå er de dømt for å ha brutt likestillingsloven.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

SV har brutt likestillingsloven. Det slo Likestillingsombudet fast i en avgjørelse rett før jul.

Grunnen er at partiet ansatte en kvinnelig rådgiver på partikontoret uten å ha innkalt mannlige søkere til intervju.

– Vi gjorde en feil, innrømmer partisekretær Bård Vegar Solhjell.

Ny Tid kan i tillegg avsløre at SV i den samme ansettelsessaken heller ikke innkalte søkere med minoritetsbakgrunn. Og det til tross for at partiets etniske likestillingsutvalg har tatt til orde for at arbeidsgivere bør pålegges å kalle inn til intervju minst en søker med minoritetsbakgrunn der det er slike søkere – og at regjeringen Bondevik allerede i flere år har pålagt statlige instanser å gjøre nettopp det SVs utvalg foreslår.

– Krav om kvinne

Det var i fjor sommer SV utlyste en stilling som politisk rådgiver på partikontoret i Oslo. Staben av rådgivere besto av to kvinner og fire menn, hvorav den ene kvinnen skulle ut i svangerskapspermisjon.

– På grunn av kjønnsbalansen var det derfor et ønske fra ledelsen og de ansatte at vi skulle få inn en kvinne i vikariatet, forklarer Solhjell.

Dette ønsket skulle imidlertid bli et problem for SV. En mannlig søker på stillingen klaget saken inn for Likestillingsombudet. Ny Tid har snakket med mannen, som ønsker å være anonym av hensyn til muligheten for å få jobb.

– Jeg ble faktisk ringt opp av Solhjell som ga meg beskjed om at jeg ikke ville bli innkalt til intervju fordi jeg er mann. Jeg svarte at de ikke hadde lov til det og varslet at jeg ville ta dette opp med Likestillingsombudet, forteller han.

– Dette stemmer ikke. Han ringte først for å høre hvordan det gikk med ansettelsesprosessen. Da sa jeg at han ikke kom til å bli innkalt til intervju av flere grunner, blant annet fordi vi ville ha en kvinne i stillingen. Han sa ikke noe om Likestillingsombudet da. Det ble jeg først oppmerksom på senere, sier Solhjell.

– Vi gjorde en feil

Før jul falt så Likestillingsombudets avgjørelse: SV har brutt likestillingsloven.

– De slår fast at man ikke kan la være å vurdere menn. Våre søknader må også realitetsbehandles. Dette er en likestillingslov, ikke en lov for forskjellsbehandling. Kvinner kan ikke gå foran i køen hvis de har dårligere kvalifikasjoner enn menn. Jeg tok opp dommen med SV-leder Kristin Halvorsen, men hun henviste meg til partisekretær Solhjell, sier den mannlige søkeren.

Partisekretæren i SV sier på sin side at alle søknadene ble realitetsbehandlet, og at halvparten av de 70 søkerne ble ansett som kvalifiserte, noe de gjorde Likestillingsombudet oppmerksomme på.

Solhjell synes at resultatet av dommen fra Likestillingsombudet viser at likestillingsloven har sine svakheter.

– Hvis vi skulle ha ansatt en mann, så hadde forholdet blitt fem mannlige og bare en kvinnelig rådgiver. Det er litt merkelig hvis det hadde blitt resultatet av likestillingsloven. Men OK, jeg aksepterer at vi gjorde en feil, sier Solhjell, som presiserer at de til slutt ansatte en kvinne med meget gode kvalifikasjoner.

I møter mellom partisekretæren og den mannlige søkeren har sistnevnte bedt SV om å informere alle søkere til stillingen om at partiet brøt likestillingsloven. Det vil imidlertid ikke Solhjell.

– Vi spurte Likestillingsombudet om dette var vanlig eller forventet av oss, og det var det ikke, begrunner partisekretæren.

– Liten tiltro til SV

Den mannlige søkeren er ikke imponert over SVs vilje til å være åpen om partiets brudd på likestillingsloven.

– Jeg sa til Solhjell at når SV ikke har forstått hvordan likestillingsloven fungerer mellom kjønnene, så har jeg enda mindre tiltro til at dere skjønner hvordan den skal anvendes i forhold til minoriteter. Svaret jeg fikk var at jeg ikke trengte å være redd for det. Partikontoret hadde nemlig allerede ansatt en med minoritetsbakgrunn i resepsjonen. Men det er nettopp det som er problemet. Innvandrere får jobbene på golvet, men diskrimineres når det gjelder jobbene med innflytelse, sier den mannlige søkeren.

Og han skulle ha god grunn til å være opptatt av denne siden av saken også; den mannlige søkeren har nemlig minoritetsbakgrunn.

– Hvis han mener at jeg har prøvd å unnskylde oss med at vi allerede hadde en ansatt med minoritetsbakgrunn, så er det en alvorlig påstand. Vi hadde en lang samtale og dialog om dette med rekruttering av folk med minoritetsbakgrunn. Vårt hovedpoeng var at vi denne gangen ikke prioriterte dette, sier Solhjell.

– Hyklerisk

I høst la SVs etniske likestillingsutvalg – bestående av blant annet stortingsrepresentantene Inga Marte Thorkildsen og Karin Andersen, samt utvalgsleder Akhtar Chaudhry – fram følgende forslag for å hjelpe innvandrere inn på arbeidsmarkedet:

«Ved ledige stillinger må arbeidsgivere pålegges å kalle inn til intervju minst en søker med minoritetsbakgrunn der det er slike søkere».

Når den mannlige søkeren med minoritetsbakgrunn får høre dette, blir han ikke mindre oppgitt over SVs håndtering av sin søknad om jobb som politisk rådgiver i partiet.

– Dette er et godt stykke hykleri. Det hjelper ikke at de tidligere har ansatt en forværelsesdame med minoritetsbakgrunn, sier han.

– Har allerede en

Solhjell ser poenget med at det blir rettet søkelys mot SVs praksis med hensyn til rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn.

– Vi vurderte om vi skulle spesielt vektlegge minoritetsbakgrunn denne gangen. I stedet vektla vi kjønn og andre forhold. I og med at dette dreide seg om et vikariat på ni måneder, så var det for eksempel viktig for oss at det var noen som kjente SV godt og kjapt kunne gli inn i rådgiverstillingen, sier Solhjell.

Samtidig understreker han at SV er og har vært opptatt av rekruttering av minoriteter. Han viser til at de har en ansatt på partikontoret, samt at SV utveksler arbeidskraft med medlemmer av partier i Guatemala og El Salvador.

– Men det er en ansatt i resepsjonen. Er det ikke viktig at innvandrere også kommer inn i ledende stillinger og i jobber med innflytelse?

– Nå har ikke en politisk rådgiver hos oss et lederansvar. Det er viktig å ha ansatte med minoritetsbakgrunn, både for miljøet på arbeidsplassen og som politisk kompetanse. Men denne gangen valgte vi blant annet å fokusere på kjønn, svarer Solhjell.

– Ikke automatisk

Partisekretæren presiserer at innstillingen fra SVs etniske likestillingsutvalg forløpig ikke er vedtatt som en del av partiets program, men synes det er naturlig at partiet innfører det som prinsipp dersom det blir vedtatt.

– Innstillingen drøftes nå i lokallag og fylkeslag, og vil tas opp på SVs landsstyremøte i juni, forteller Solhjell.

– Hvis innstillingen fra SVs etnisk likestillingsutvalg hadde vært gjeldende nå, så ville vi ha innkalt folk med minoritetsbakgrunn som har kvalifikasjoner, sier Solhjell, uten at han konkret vil gå inn på søkermassen i det aktuelle tilfellet som havnet hos Likestillingsombudet.

Pålegg fra staten

Der SV fremdeles diskuterer om man skal gå inn for at arbeidsgivere bør innkalle søkere med minoritetsbakgrunn til jobbintervju, har regjeringen allerede sørget for å pålegge statlige etater denne prosedyren.

Pålegget ble innført i forbindelse med Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002 – 2006). Her står det følgende:

«Regjeringen vil derfor pålegge alle statlige virksomheter å innkalle minst én søker med innvandrerbakgrunn til intervju ved tilsettinger, forutsatt at søkeren er kvalifisert for stillingen. Tiltaket gjennomføres som et toårig prøveprosjekt. I prøveperioden fra 1. juni 2002 til 1. juni 2004 pålegges alle statlige virksomheter å gjennomføre tiltaket.»

Dette kommer overraskende på SVs partisekretær.

– Dette var jeg ikke klar over. Dette burde jeg ha kjent til. Jeg vil nå ta opp saken med sentralstyret og foreslå at praksisen endres hos oss. Jeg tror gjerne vi i SV kan gjøre mer i forhold til arbeidssøkende med minoritetsbakgrunn, sier Solhjell.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here