Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Stortinget stemte mot utsettelse av riving av Y-blokka

Y-BLOKKA: «Seminaret må ta slutt», sa Nicolai Astrup (H) i Stortinget i dag, med henvisning til at Y-blokka nå må være ferdig diskutert. NY TID følger Y-blokkas skjebne.

Stortinget har i dag 3. juni hatt til behandling Representantforslag  fra SVs Petter Eide, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om utsettelse av riving av Y-blokka til
Oslo tingrett har behandlet saken.

Et flertall på Stortingen stemte mot forslaget (79 mot 8 stemmer) og rivingen av Y-blokka kan derfor skje før saken kommer opp i Tingretten. En detaljert oversikt over hvilke representanter som stemte for og imot (og hvem som ikke var til stede) finner du her. De 8 som stemte for utsettelse var: Karin Andersen (SV), Une Bastholm (MDG), Petter Eide (SV), Ola Elvestuen (V), Mona Fagerås (SV), Katrine Boel Gregussen (SV), Lars Haltbrekken (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt).

Representantforslaget: «[..] Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. De mener at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig. Saken skal opp i Oslo tingrett i august, og de to organisasjonene ba tingretten om et midlertidig forbud mot rivingen av Y-blokka inntil saken er behandlet. Oslo tingrett avviste kravet 7. april 2020. Selv om saksøkerne ikke fikk medhold i krav om midlertidig forføyning, skal saken om gyldighet av rivingsvedtak likevel behandles i Oslo tingrett i slutten av august.
Bystyret i Oslo har også senere snudd i saken med et flertallsvedtak for bevaring av Y-blokka 22. april 2020.»

Trekker søksmålet

Etter at Stortinget nå i ettermiddag stemte ned utsettelsesforslaget, uttaler generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim til NRK at Støtteaksjonen for Y-blokka trekker søksmålet.

- annonse -

– Det vil nå bli gjort uopprettelig skade på bygget før rettssaken skulle gå i gang. Vi kjemper for bevaring av Y-blokka, rives den har vi ikke lengre noe rettskrav. I samråd med vår advokat Berit Reiss-Andersen har vi derfor besluttet å trekke saken, retten vil bli informert om det så raskt som mulig, sa Fjeldheim til NRK.

Demonstrasjoner og aksjoner

Det har vært flere demonstrasjoner og aksjoner for å bevare Y-blokka, med en iherdig og slagkraftig støtteaksjon. En fredelig aksjon uken etter at Oslos bystyre gikk inn for bevaring, medførte arrestasjoner og glattcelle for flere av de involverte, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat og Y-arkitektens barnebarn Espen Viksjø. Y-blokka har også vært debattert i utlandet, i sosiale medier og i programmet Debatten på NRK 5. mai. Rundt Y-blokka er det nå aktivitet fra Statsbygg, der det bak plankegjerdet skimtes fjerning av deler av bygget og rivningsforberedelser.

Nicolai Astrup (H) haster forbi demonstrantene 28.april. (Foto: Tone Dalen)

I representantforslaget står det: «Det bestrides ikke at KMD har formell tillatelse til å iverksette videre planer om riving av Y-blokka. Samtidig mener SV at gjennomføringen av rivingen i forkant av domstolsforhandlingen i august skaper betydelige utfordringer. Man risikerer at Oslo tingrett behandler en sak om gyldighet av et rivingsvedtak på et tidspunkt etter at riving allerede er iverksatt.»

Forslaget lød: Stortinget ber regjeringen instruere Statsbygg om å sette implementering av rivingsvedtak om Y-blokka i bero, til saken har blitt endelig behandlet i Oslo tingrett.

I tillegg leverte MDG to “løse” forslag som det også ble votert over:

1: Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå et fysisk og økonomisk nedskalert prosjekt for regjeringskvartalet RKV, slik Oslo bystyre enstemmig har bedt om i sitt bystyrevedtak 22. april 2020, og 2: Stortinget ber regjeringen sørge for at rivingen av Y-blokka stilles i bero til Stortinget har behandlet et forslag til et fysisk og økonomisk nedskalert prosjekt for regjeringskvartalet RKV.

MDGs begge forslag ble stemt ned, med hhv 80 mot 8 stemmer.

Referat fra Stortinget (Innlegg og replikker):

Første representant på talestolen i en glissen stortingssal var Stein Erik Lauvås (A) – Saksordfører på vegne av Kommunal- og forvaltningskomiteen: «En samlet Kommunal- og forvaltningskomiteen (unntatt SV) mener at et trygt og sikkert regjeringskvartal må være et hovedpremiss», og ramset opp alle involverte etater og rådgivere som har støttet riving. [..] «Y-blokka kan ikke stå basert på sikkerhetsmessige vurderinger.»

Kunsten skal tas vare på, men bygget må vike

Torill Eidsheim (H), Kommunal- og forvaltningskomiteen fulgte opp med at blokka har «Stor kulturhistorisk verdi. Kunsten skal tas vare på, men bygget må vike» og begrunner dette også i det sikkerhetsmessige. «Verkene skal tas vare på, og integreres i et nytt kvartal.»

Heidi Greni (Sp) uttalte at «det er på tide at denne delen av gjenoppbygginga settes i gang på ordentlig.» Greni poengterte sikkerhetsaspektet og repeterte listen over rådgiverne og etatene som Lauvås ramset opp. Hun etterlyste i tillegg kostnadsestimater.

Petter Eide (SV)
Petter Eide (SV)

Petter Eide (SV) – Justiskomiteen: «Debatten handler om instrueringen om riving. [..] SV anerkjenner de sikkerhetsmessige aspektene, men alle referansene til 22. juli er en moralsk stigmatisering», sa Eide.

Han la til at moderne løsninger har vært prioritert foran historisk vern. SV ønsker at Stortinget «tar en pause i rivingen» inntil Tingretten behandler saken i august. «SV kommer til å tape voteringen i Stortinget dag, men vil bli husket som et parti som sto opp for bevaring av Y-blokka», avsluttet Eide.

Å fjerne blokka vil bli sett på som et historisk feilgrep.

Ola Elvestuen (V) – Finanskomiteen: «Jeg har vært bortom og sett på den nydelige Y-blokka i dag. Å fjerne blokka vil bli sett på som et historisk feilgrep.»
Han minnet om at bygget var i ferd med å bli fredet før terrorangrepet.
«Y-blokka kan kanskje brukes til noe annet? Som klima- og miljøminister klarte jeg ikke å stoppe en riving, men som stortingsrepresentant vil jeg stemme for forslaget i dag».

Y-blokka sto da støvet la seg. Vi gjør oss mer hjemløse i historien ved å rive.

Bjørnar Moxnes (R): åpnet med sitatet «Samfunnet bør skånes for ledere som vet prisen på alt men ikke verdien av noe som helst.»
Han sa: «Y-blokka er uvurdelig historisk. Regjeringskvartalet er et landemerke for gjenreisingen av Norge. [..] Det finnes bare to anlegg der Picassos verk er eksponert i det offentlige rom. [..]
«Demokratiet virker ikke som det burde», sa Moxnes. «Vi må vente til domstolen har sagt sitt. Y-blokka sto da støvet la seg. Vi gjør oss mer hjemløse i historien ved å rive. Rødt vil stemme for alle forslag for å bevare, det er ingen skam å snu.»

Hel eller delvis bevaring er heller ikke utredet ordentlig

Une Bastholm (MDG): «Bystyret ga en tydelig beskjed om å gå tilbake til tegnebrettet. Vi risikerer en mindre trivelig by. Området er noe alle eier.»
«Hel eller delvis bevaring er heller ikke utredet ordentlig», sa Bastholm og etterlyste et nedskalert prosjekt og miljø- og klimahensyn.

Nicolai Astrup (H)
Nicolai Astrup (H)

Nicolai Astrup: (H) Vektla at det har vært en «lang, grundig, åpen prosess, med alle hensyn vurdert.» Y-blokka kan ikke brukes til departementsformål, sa Astrup. «Sikkerhet handler om å trygge de som skal jobbe i regjeringskvartalet, mange jobbet der 22. juli. Det handler ikke om kostnader, men sikkerhet.» Han uttrykte forståelse for engasjementet, men poengterte at «et nytt kvartal skal reises».

Vi risikerer at tingretten behandler saken når blokka ligger nede

Replikk fra Petter Eide: «Vi risikerer at tingretten behandler saken når blokka ligger nede. Vil det ikke være mer logisk at Tingretten får behandle saken først?». Astrup repliserte at dette ikke er et spørsmål om jus, men politikk, og at saken har vært oppe flere ganger, med flere likelydende vedtak. «Seminaret må ta slutt», sa Astrup og poengterte at staten har fått medhold i alle instanser. Han viste også til at det har vært «store kostnader ved å utsette saken». Bastholm spurte: «Hva er de politiske grunnene til å “rushe” saken?»
Astrup: «Saken rushes ikke, det har vært arbeidet med dette i mange år. Et kulturminnefaglig kompromiss var å beholde høyblokka: «Det viktigste var å bevare høyblokka», og sa videre at «det blir et grønt, åpnet og trygt kvartal.»

– Vond og vanskelig

Karin Andersen (SV)
Karin Andersen (SV)

Karin Andersen (SV): sa det er «en vond og vanskelig bakgrunn for diskusjon. Vi som har et annet synspunkt [på rivingen] er også opptatt av sikkerhet.»
Et umistelig bygg er i ferd med å rives, sa Andersen.
«Det har vært mye debatt i en sak som er vanskelig å diskutere. [..] Jeg ønsker meg helst at hele kvartalet ble bygget opp slik det var. Terrorister skal ikke være byplanleggere», sa Andersen.

Terrorister skal ikke være byplanleggere

Stein Erik Lauvås (A): Minnet om planen om stenging av Grubbegata, og advarte mot å se bort fra bakgrunnen [terroranslaget] og hovedargumentet som er sikkerhet. «Vi må gjøre det vi kan for å hindre nye terroranslag. Vi må ikke vedta utsettelsesforslaget.»

Astrup kom med en replikk til Andersen om premisset. «Departementfellesskapet skal samles. Beslutningen ble tatt da SV satt i regjering. Nå har vi enda strengere krav til sikkerhet. Uheldig for byen om vi skulle ha små festninger spredt rundt i byen.» Vi må være samlokalisert på en effektiv måte, skal vi jobbe på tvers av sektorer, mente Astrup. Premisset ligger der, å utforme et godt kvartal. Det er ikke et godt byrom i dag, hevdet Astrup.

Une Bastholm: «Folk opplever at det ikke er en god prosess. Det er vanskelig når sikerhetsspørsmålet kommer opp som motargument». Når viktige aktører ber om vurdering av gyldigheten av vedtaket, bør vi vente med riving, og se på kostnadsrammer, sa Bastholm.

Karin Andersen: «Skal det være festning eller ikke festning? Dette henger ikke på greip», sa Andersen med henvisning til Astrup. «Man må ikke være sammen (jfr koronakrisen) man kan sitte hvor som helst og jobbe sammen på tvers. Man må ikke jobbe i et svært kompleks for å samarbeide, det er ikke et viktig premiss. Premisset er feil.» Stortinget vil se alternativer innenfor kostnadsrammer som også ivaretar sikkerheten, sa Andersen.

– Vi som vil bevare blir stigmatisert

Petter Eide: Gjenreising etter terroren er en problematisk retorikk for oss som vil bevare, sa Eide. «De som vil rive, skyver ofrene for 22. juli foran seg. Vi som vil bevare blir stigmatisert. Denne måten å “rigge” argumentasjonen lammer debatten, og hindrer oss i å diskutere sikkerhet – men i stedet diskuterer vi arven etter 22. juli», sa Eide.

Astrup repliserte: «Gjenreising er ikke retorikk, men et faktum.»
Om festning eller ikke: «Enklere å planlegge ett kvartal enn å sikre inneklemte bygg. Uheldig for byen med sikringstiltak rundt omkring i byen. Politidirektoratets anbefaling var å samle.»
Om bystyret: «en lite gjennomarbeidet uttalelse, med blant annet åpning av Akersgaten. Kostnadene ved å sitte slik vi gjør, utgjør så langt 5 milliarder i husleie og midlertidig sikring. Å rettsliggjøre politikken slik det nå gjøres, blir feil. Beslutningen er fattet, nå er oppgaven å gjennomføre», sa Astrup.

Jon Engen Helgheim (FrP) kommenterte: «Saken har vært godt belyst».
Svar til Eide om at ofrene for 22. juli skyves foran: «Det er feil, det er en debatt jeg ikke opplever å ha sett.» Jeg mener vi har hatt en åpen debatt, og at sikkerhet har veid ‘veldig tungt’ for flere, avsluttet Helgheim.

LES OGSÅ: Y-blokka i uendelighetens lys

 

Iril Kolle
Kommunkasjonssjef for NY TID
Varsling / Regjeringen styrket ikke varslervernetRegjeringen fulgte ikke opp varslingsutvalgets forslag, verken om eget varslerombud eller egen varslingsnemnd.
Økonomi / Nordisk Socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi (av Pelle Dragsted)Dragsted har en række forslag til hvordan lønmodtagere kan få en større del af «samfundskagen» – f.eks. ved at lukke dem ind i virksomhedernes direktionslokaler.
Fns sikkerhetsrÅd / Official Secrets (av Gavin Hood)Katharine Gun lekket informasjon om NSAs forespørsel til den britiske etterretningstjenesten GCHQ om å spionere på medlemmer av FNs sikkerhetsråd i forbindelse med den planlagte invasjonen av Irak.
3 bØger om Økologi / De Gule Veste har ordet, … (av Mads Christoffersen, …)Fra de Gule vester kom nye former for organisering innen produktions-, bolig- og forbrugsfunktioner. Og med «Degrowth», startende det med helt enkle aktioner som beskyttelse af vand, luft og jord. Og hvad med det lokale?
Samfunn / Colapso (av Carlos Taibo)Mye peker på at et definitivt sammenbrudd nærmer seg. For mange mennesker er kollapsen allerede et faktum.
Radikal chic / Postcapitalist Desire: The Final Lectures (av Mark Fisher (red.) introduksjon ved Matt Colquhoun)Skal venstresiden noen gang bli dominerende igjen, må den ifølge Mark Fisher omfavne begjærene som har vokst frem under kapitalismen, ikke bare avfeie dem. Venstresiden bør dyrke teknologi, automatisering, redusert arbeidsdag og populære estetiske uttrykk som mote.
Klima / 70/30 (av Phie Amb)Åbningsfilmen på Copenhagen DOX: de unge påvirkede politikkens klimavalg, men Ida Auken er filmens vigtigste omdrejningspunkt.
Thailand / Fighting for Virtue. Justice and Politics in Thailand (av Duncan McCargo)En magtfuld elite i Thailand – Myanmars naboland – har det seneste årti forsøgt at løse landets politiske problemer med domstolene, hvilket blot har forværret situationen. I en ny bog advarer Duncan McCargo mod «retsliggørelse».
Surrealistisk / The Seven Lives of Alejandro Jodorowsky (av Samlet og kuratert av Bernière og Nicolas Tellop)Jodorowsky er en mann full av kreativt overmot, grenseløs skapertrang og helt uten ønske eller evne til å gå på kompromiss med seg selv.
Journalistikk / «Stinkjournalistikk» mot varslereProfessor Gisle Selnes skriver at Harald Stanghelles kronikk i Aftenposten 23. februar 2020 «ser ut som en støtteerklæring, [men] ligger som en ramme rundt det forterpede angrepet på Assange». Han har rett. Men har Aftenposten alltid hatt dette forholdet til varslere, som for eksempel i tilfellet Edward Snowden?
Om Assange, tortur og straffNils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff, sier følgende om Assange:
Med ryggrad og etisk kompass intaktVARSLING Vi trenger en mediekultur og et samfunn bygget på etterrettelighet og sannhet. Det har vi ikke i dag.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte