Sol. Edvard Munch. Aulaen i Oslo

Stillheten før livet og lydene – mot en radikal, økologisk metafysikk


Er det menneskets syndighet eller livslyst som har brakt kloden til økologisk ubalanse, spør Erland Kiøsterud i sitt svar til professor Arne Johan Vetlesen.

Forfatter og essayist.
Email: ekio@online.no
Publisert: 2015-12-16

Når vi står overfor en større krise, slik den økologiske ubalansen på planeten er blitt, er det avgjørende hvilke grunnlag og hvilke forståelser vi handler ut i fra når vi skal løse krisen. Innsikt i hva vi faktisk har med å gjøre, vil påvirke våre løsninger. Hvordan forstår vi den verden vi lever i? Av hva slags beskaffenhet er den? Hvordan kom mennesket dit det er i dag? Hva er vår fremtidige rolle på planeten? Svaret på disse spørsmålene vil påvirke hvordan vi handler. Og hvem vi er. Vestens sterke, sannhetssøkende vitenskapskultur har gjort oss til en av de første gjennomsekulariserte kulturene i verden; vi er den første kulturen på planeten som forsøker å greie oss helt uten en metafysikk, uten en religiøs overbygning, uten en instans utenfor oss selv som forteller oss hvordan verden er, hvordan vi skal tenke og handle, hva vi kan og hva vi ikke kan gjøre. Det har gjort det mulig for oss å stille en rekke spørsmål som menneskene tidligere ikke har kunnet stille seg, og det har åpnet for å stille gamle spørsmål på måter som vår forestillingsverden tidligere hindret oss i. Hånd i hånd med dette har den samme opplyste, vestlige kulturen stått i spissen for en rå utnyttelse av klodens ikke-fornybare ressurser; utryddelse av biotoper, dyrearter og menneskekulturer; forårsaket to folkemord i sin midte, det amerikanske og det europeiske, og lagt grunnlaget for en forestående temperaturstigning med påfølgende uante lidelser for mennesker og dyr. Vesten befinner seg i dag i en særstilling: Hvordan skal vi tenke og handle ? I essayet Stillhet og fortelling (Forlaget Oktober, 2013) og i påfølgende essays publisert i blant annet Aftenposten, Morgenbladet, Klassekampen og Ny Tid, har jeg foreslått stillheten som et grunnvilkår i verden, kombinert med å etterspørre et verdigrunnlag, en instans å handle ut ifra i den alarmerende situasjonen vi befinner oss i. kiosterudI essayet Hybris – og stillheten etterpå, publisert i Ny Tid november 2015, svarer Arne Johan Vetlesen ved å beskrive hva han mener er den økologiske krisens årsak. Han tar den etterlyste søken etter et nytt verdigrunnlag opp til drøftelse, samtidig som han imøtegår min påstand om stillheten som verdens grunnvilkår. Det kan virke som Vetlesen og …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195 kvartal