Still spørsmål ved alt!


TENKEREN: William Godwin var en av sin tids viktigste tenkere, men i dag er han nesten glemt.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 2019-05-28
       
William Godwin. A Political Life
Forfatter: Richard Gough Thomas
Forlag: Pluto Press, Storbritannia

Godwin har likevel gitt viktige bidrag til den autoritetskritiske filosofien: Mennesker må selv finne den moralsk riktige handling, oppgaven kan verken overlates til myndigheter eller maktpersoner.

Det er en utbredt forestilling at skillet mellom «The Two Cultures» som C.P. Snow snakker om, oppsto i romantikken. Det stemmer ikke. For den engelske filosofen og forfatteren William Godwin (1756–1836) var teknologiske framskritt og forbedring av menneskeslekten to krefter som trakk i samme retning. På slutten av 1700-tallet var Godwin den ledende radikale tenkeren i England, og han befestet denne posisjonen med utgivelsen av sitt store verk An Enquiry Concerning Political Justice i 1793. Her stiller Godwin seg negativ til styresmakter av alle slag, og fastslår at den menneskelige fornuft gjør alle lover og styresmakter overflødige. Godwin er også negativ til større forsamlinger og møter, da disse vil bli dominert av de mest høylytte eller retoriske deltakerne. Den ideelle situasjon for utveksling av ideer er for Godwin en reflektert samtale mellom to individer: Her er det ikke noe publikum å ta hensyn til, og man kan derfor konsentrere seg om idéutvekslingen. I en slik samtale kan man prøve ut forskjellige resonnementer på samme måte som i litteraturen: Begge vil kunne hjelpe oss til å innse hvordan ting kunne vært annerledes. For det gjelder å se hinsides det eksisterende systemet som har påvirket alt og alles bevissthet.

Innsikt.

Hos Godwin er det som er sant, også riktig. Når vi handler feil, er det fordi vi ikke har hatt nok innsikt i kjensgjerningene vi forholder oss til. Det eneste vi forplikter oss til, er å følge vår egen overbevisning. Denne oppgaven kan aldri overlates til myndigheter eller styresmakter. Vi plikter ikke å følge andre lover enn dem som er moralsk selvinnlysende. Myndigheter kan bare gjennomføre sin politikk ved hjelp av (trusler om) tvang og er følgelig illegitime, mener Godwin.

Godwin er en viktig figur for hva vi i dag kan kalle «filosofisk anarkisme» via sin evne til å stille spørsmål ved alle autoriteter