PIXABAY

Står anti-korrupsjon på den politiske agendaen før kommunevalget?


ÅPENHET: Det nærmer seg kommunevalg, og våre kommunale folkevalgte er de som fatter beslutninger som kanskje har størst betydning for oss i hverdagen.

Email: slettemark@transparency.no
Publisert: 2019-09-01

Norge rangeres høyt på internasjonale indekser, også på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, der Norge utmerker seg som et land med relativt lite korrupsjon. Andre undersøkelser som retter seg mot Kommune-Norge, viser derimot et litt annet bilde: Difi gjennomfører annethvert år Innbyggerundersøkelsen, der det også spørres om innbyggernes oppfatning av korrupsjon i Norge.

Følgende spørsmål stilles: «I hvilken grad mener du at ulike former for korrupsjon, slik som bestikkelser/’smøring’ og favorisering av familie og venner, skjer i norsk offentlig sektor?» I spørsmålet blir korrupsjonsbegrepet brukt litt annerledes enn i straffeloven, ettersom man også har tatt inn fenomenet favorisering. Om lag 50 prosent av de spurte mener det er korrupsjon i kommunene. Det er naturligvis ikke alltid slik at oppfatninger er likestilt med fakta, samtidig mangler det ikke på eksempler på korrupsjonssaker og det vi kan kalle «gråsonekorrupsjon» som kameraderi, nepotisme og favorisering både innen kommunal forvaltning og på politisk nivå.

Alle kjenner alle.

En utfordring i Norge er at vi er en liten og relativt tett sammenvevd befolkning. Begrepet «alle kjenner alle» brukes ofte, og habilitetsproblematikk er utbredt, spesielt i små kommuner. Et avbøtende tiltak og en god vaksinasjon mot at korrupsjon får fotfeste, er en størst mulig grad av åpenhet når det gjelder både politiske beslutninger og administrative disposisjoner. Korrupsjonens konsekvenser kjenner vi etter hvert godt – de er ikke bare økonomiske i form av dyrere varer og tjenester og usaklig forskjellsbehandling, men også ikke-økonomiske, som svekket lokaldemokrati og redusert tillit til at folkevalgte handler med fellesskapets beste som rettesnor.

Transparency International lanserte nylig en abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)