Bestill høstutgaven her

SP

FOREBYGGING: Voldsforebygging er gjennomgående tema innen justis-, utdanning-, helse- og sosialpolitikk. Samtidig skal landets militære kapasiteter styrkes.

I sitt prinsipp- og handlingsprogram for 2021–2025[1] erklærer Senterpartiet at Norge må arbeide for en verden der konflikter løses med diplomatiske midler.

Dette programmet er heller ikke av de verste hva angår forebygging og ikkevoldelig håndtering av konflikter. Sp vil styrke konfliktrådene, slik at flere saker kan løses ved megling, og de vil styrke politiets kapasitet til å forebygge vold. Tilsvarende legges det i programmet særlig vekt på arbeid mot vold i nære relasjoner, og det fremlegges en rekke tiltak for å forebygge æresvold og negativ sosial kontroll. Her forholder man seg rimelig konsekvent til voldsforebygging innen både justis-, utdannings-, helse- og sosialpolitikken.

Selv om programmet avsetter mye plass til utenrikspolitikk, er ikke det voldsforebyggende perspektivet like tydelig her. Sp sier at fredsskapende arbeid er viktig for å bekjempe årsakene til at folk flykter, men fred er eksempelvis ikke omtalt som målsetting for, eller virkemiddel i, bistandspolitikken. Ifølge programmet må Norge og NATO bidra til lavspenning i nordområdene, men man er ikke særlig klar på nøyaktig hvordan dette skal oppnås.

Samtidig vitner dette programmet om at Sp helt klart er et forsvarsvennlig parti, med ambisjon om å øke forsvarsbudsjettene og landets militære kapasiteter. Denne forsvarspolitikken legger sterkere vekt på norsk territorialforsvar enn eksempelvis forsvarspolitikken til Høyre, Frp og Ap. Senterpartiets program åpner kun for norske militære utenlandsoperasjoner som forsvar av NATO-allierte og operasjoner med klart FN-mandat. Videre vil Sp heve terskelen for bruk av militærmakt ved å inkludere Stortinget dypere i slike beslutninger. Sps program har også noe politikk for å styrke kontroll over norsk våpeneksport og internasjonal regulering av autonome våpen (se også egen sak om atomnedrustning).

 

[1]   Her legges bare programkomiteens endelige utkast til grunn.

 

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte