Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Sosialistisk Valgforbunds 33 punkter

 1. Forsvar seieren fra folkeavstemninga

Gjennom handelsavtalen er Norges forhold til EF foreløpig avklart. Men sterke krefter i vårt samfunn vil ikke slå seg til ro med det resultatet folkeavstemninga om EF ga. Kapitalinteressene arbeider målbevisst for medlemsskap. Høyre og Det nye Folkepartiet har programfestet at de vil arbeide for norsk EF-medlemsskap. Arbeiderpartiet hevder av medlemsskapsspørsmålet ikke er aktuelt, men ledende politikere i partiet arbeider aktivt og målbevisst innenfor Europabevegelsen sammen med høyrepolitikere for å endre vår tilknytningsform til et EF-medlemsskap.

Nei til sentralisering. Bevar lokalsamfunnene.

Sosialistisk Valgforbund vil gjennom all sin virksomhet de kommende år motarbeide denne trussel mot norsk sjølstyre, og bekjempe en EF-utvikling i Norge.

 1. Norske bedrifter i norsk eie!

I økende grad blir norske bedrifter overtatt av utenlandske kapitalinteresser. Snart halvparten av aksjene i industri og bergverk er på utenlandske hender. Beslutninger som berører tusener av norske arbeidsfolk treffes av utenlandsk kapital. Sosialistisk Valgforbund krever en arbeidsplan for overtakelse av utenlandseide bedrifter, og vil bruke konsesjonslovene og andre virkemidler som kan sikre sjølstyre.

 1. Utvid fiskerigrensa nå!

Kampen om å bevare sjølstyret og bosettingsmønsteret i landet vårt gjelder ikke minst ressursene i havet. Kravet om utvidelse av vår fiskerigrense får stadig breiere tilslutning. Sosialistisk valgforbund går mot en politikk som bygger på trålere på bekostning av kystfiske, og vil sikre fiskeribefolkningen kontroll over våre fiskeressurser, tilvirkning og omsetning av fiskeprodukter.

 1. Olje og gass til Norge!

Et enstemmig Storting gikk inn for at oljen og gassen i Nordsjøen som prinsipp skulle ilandføres i Norge, men ved første anledning gikk Det norske Arbeiderparti og de borgerlige samlet imot denne grunnsetning. Bare gjennom ilandføring i Norge kan vi sikre oss mot utenlandsk dominans og forhindre den raske utvinning av våre oljeressurser som storkapitalen går inn for. Leting, utvinning og foredling skal foretas i statlig regi. Sosialistisk Valgforbund vil bekjempe oljespekulasjonen. Verdien av våre naturressurser må komme hele samfunnet til gode.

 1. Bryt med blokkpolitikken!

En forutsetning for å kunne føre en selvstendig utenrikspolitikk er at Norge bryter med NATO. På den all-europeiske sikkerhetskonferansen må Norge arbeide aktivt for oppløsning av militærblokker og avspenning. Bruk av atomvåpen må utgå av planene for det norske forsvar øyeblikkelig. Gjennom NATO-alliansen deltar vårt land i dag i kampen mot de undertrykte folks interesser, og så lenge Norge er medlem av NATO må støtten til Portugals kolonikriger og diktaturene i Hellas og Tyrkia aktivt bekjempes.

Valgforbundet krever all moms på mat fjernet.

 1. Sosialiser bankene og kredittvesenet!

Bankene og kredittvesenet er en skanse for kapitalens makt. Der treffes beslutninger om investeringene, hva som skal produseres, og hvor arbeidsplassene skal ligge. Så lenge denne makten ikke brytes, er det umulig å føre en politikk som sikter mot å bevare bosettingsmønstret og styre bedriftenes etableringer. Sosialistisk Valgforbund krever sosialisering av bankene og kredittvesenet nå – ikke bare utredninger om overgang til «samfunnsinstitusjoner».

 1. Reelt bedriftsdemokrati!

De nåværende lover må utvides i første rekke til å omfatte alle arbeidstakere i både statlige og private bedrifter. Loven må kreve at de ansatte i konserner skal ha rett til representasjon i alle ledende og styrende organer. Sosialistisk Valgforbund vil arbeide for at de organene nåværende lover og ordninger har skapt blir reelle organer for arbeidernes interesser. Derfor vil vi arbeide for å utvikle ordningen slik at arbeidstakerne får flertall for å hindre de overgrep som den kapitalistiske styreform medfører. Målet må være at alle arbeiderne og de øvrige ansatte i samspill med folkevalgte organisasjoner sikres makten over bedriftene for å kunne ivareta samfunnets og sine interesser i alle spørsmål av betydning: arbeidsforhold, ledelse og organisering, investeringer, personalspørsmål osv.

 1. Rettferdig skattepolitikk – bort med moms på matvarer!

I 1969 bekjempet partiene i Sosialistisk Valgforbund innføringen av moms, men vi fikk et nytt usosialt skattesystem. Sosialistisk Valgforbund krever at moms på matvarer og nødvendige forbruksvarer fjernes straks. Progresjonsgrensene bør heves og reguleres i samsvar med pris- og lønnsutviklingen. Skattebyrdene må legges på dem som har råd til å bære dem.

 1. Aksjonsplan mot skattesnyteri – bruk rettsapparatet!

En av grunnene til det høye skattetrykket er at et kjempebeløp unndras det offentlige på grunn av skattesnyteri. Det er beregnet at ca. 4000 millioner kroner årlig unndras beskatning. Arbeidsfolk må skatte av hver krone, men myndighetene står maktesløse overfor de store skattesvindlerne som på «lovlig» og ulovlig vis påfører samfunnet et tap på milliarder kroner i året. Sosialistisk valgforbund krever en aksjonsplan mot skattesnyteri, som i dag straffes mindre enn smånasking.

 1. Kamp mot prisstigning!

Prisstigningen skyldes mange forhold. Kapitaleierne får størst profitt i de store byer og flytter dit. Det betyr press på økonomien, og det fører igjen til prisstigning. Før økte prisene med i underkant av 4 prosent i året. Innføring av moms betydde sterk prisstigning. I dag er den på ca. 7 prosent. Partene i Sosialistisk Valgforbund advarte mot momsprisstigningen. Døm om vi fikk rett!

 1. Innføring av garantert minstelønn!

Siste tiåret er lønnsforskjellen i samfunnet ikke blitt mindre, men har tvert imot økt. Store grupper i folket sliter med økonomiske problemer, mens toppinntektene stiger og rikfolk er nullskatteytere. Sosialistisk Valgforbund krever innføring av garantert minstelønn som svarer til 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderinntekt.

 1. Fri forhandlingsrett – nei til lønnsnemnd!

Samtidig som klimaet i arbeidslivet er blitt hardere, har arbeiderne mistet mange av sine muligheter til aktiv kamp mot utbyttingen. Sosialistisk Valgforbund krever fri forhandlingsrett, reell streikerett og slutt på bruk av lønnsnemd mot de fagorganiserte. Vi tar avstand fra sentraldirigeringen av lønnsoppgjør.

 1. Opphev forskjellsbehandlingen av arbeidere og funksjonærer!

Presset på arbeidsfolk er blitt større de siste åra. Samtidig opprettholdes forskjellen mellom arbeidere og funksjonærer. Sosialistisk Valgforbund aksepterer ikke denne uretten og krever samme betingelser for arbeidere og funksjonærer. Redusert arbeidstid for skiftarbeidere, gruvearbeidere og andre i helsefarlige yrker.  Tidsstudier og annen rasjonalisering som truer arbeidernes helse må forbys.

 1. Full likestilling i arbeidslivet!

Uretten i det kapitalistiske samfunnet viser seg ikke minst i forhold til kvinnene: Fortsatt tjener en kvinnelig industriarbeider i gjennomsnitt 25 prosent mindre enn en mannlig. Sosialistisk Valgforbund krever at all forskjellsbehandling på grunn av rase og kjønn fjernes og forbys ved lov. Unge arbeidere og lærlinger må sikres skikkelig opplæring og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår.

 1. Aksjonsplan mot bedriftsnedleggelse!

Tallet på bedriftsnedleggelser har økt kraftig de siste åra. Mange kommuner har mistet hele livsgrunnlaget når eierne har nedlagt bedriften etter i årevis å ha høstet profitten og sugd ut ressursene. Sosialistisk Valgforbund vil bekjempe dette og krever at staten engasjerer seg i slike tilfeller om nødvendig for å sikre fortsatt drift eller alternativ sysselsetting for dem som rammes.

 1. Kamp mot helsefarlige arbeidsforhold!

Arbeiderne i en rekke industribedrifter har gjennom undersøkelser fått bekreftet at de daglig er utsatt for stor helsemessig risiko når de arbeider med nikkel, maling, sveising og en rekke andre stoffer knyttet til kjemiske produkter og annet. På kort eller lengre sikt nedbrytes helsen, og Sosialistisk Valgforbunds krav vil være at det blir mer forskning og igangsettelse av vernetiltak eller om nødvendig stopp av produksjon eller bruk av slike stoffer.

Sosialistisk Valgforbund krever at bedriftslegen skal ansettes av arbeiderne og lønnes av det offentlige. Vernearbeidet og miljøarbeidet må bli en viktig del av fagforeningens og klubbenes arbeidsområde.

 1. Redusert arbeidstid for foreldre med småbarn!

I særlig grad går presset i arbeidslivet ut over familier med småbarn – og disse familiene har oftest dårlig økonomi. Sosialistisk Valgforbund krever redusert arbeidstid for foreldre med småbarn, for folk med redusert arbeidsevne, og for dem som tar voksenutdanning. Eventuelt lønnstap må kompenseres av det offentlige.

 1. Lønn under sykdom fra første dag!

Den som er syk, skal ikke straffes ytterligere gjennom økonomiske tap. Sosialistisk Valgforbund krever at full lønn under sykdom skal sikres for alle, og at sykepenger skal utbetales fra første fraværsdag for alle. Foreldre må sikres sykelønn hvis de må være borte fra arbeidet pga. barnas sykdom.

 1. Vern om utkant-Norge!

Det må være et hovedmål å bevare bosettingsmønsteret i landet vårt ved å bevare og støtte de enkelte lokalsamfunn. Arbeidsplassene må legges dit folk bor, og folk må ikke tvinges til å flytte fra hjemstedet for å få arbeid. Sosialistisk Valgforbund krever effektiv styring av bedriftsetableringer, og vil bekjempe de offisielle landsdelsplanene fordi de legger forholdene til rette for fortsatt utflytting og sentralisering.

 1. Støtte til småbrukerne!

I 1972 ble nesten 9000 bruk lagt ned i Norge og mer jord ble lagt brakk – til tross for sult og nød i andre deler av verden. For å opprettholde bosettingsmønsteret og nytte naturgrunnlaget for matvareproduksjon er det nødvendig å gi de sysselsatte i jordbruket levekår på høyde med andre næringer. Forholdene må legges til rette for at produksjon av jordbruksprodukter bør skje desentralisert i bygdene.

 1. Kamp mot forurensing!

Hensynet til størst mulig fortjeneste fører også med seg at mange bedrifter ødelegger natur og miljø. Mange er oppmerksomme på dette, men myndighetene nøyer seg med virkningsløse oppfordringer. Sosialistisk Valgforbund krever skjerping og strengere bruk av konsesjonsreglene for å hindre forurensning, og at bedrifter som forurenser pålegges erstatningsansvar.

 1. Stopp sentraliseringen i skoleverket!

Mot den stadige sentraliseringen i skolen setter Sosialistisk Valgforbund en politikk som sikrer de lokalsamfunn som ønsker det rett til å beholde sin skole eller få tilbake en nedlagt skole. Vi vil sikre den enkelte skole og lokalsamfunnet utstrakt sjølråderett og tygge elevenes rett til ytringsfrihet og innflytelse på sin egen arbeidsplass. Staten må trygge det økonomiske grunnlaget for utbygging av skoleverket i de enkelte kommuner og fylker.

 1. Nei til kjernekraftverk!

Den enorme satsing på kraftkrevende industri som de borgerlige og Det norske Arbeiderparti har stått sammen om, truer våre vassdrag og har ført til planer om kjernekraftverk. Dette vil føre til økt sentralisering og kan gi katastrofale miljømessig virkninger. Sosialistisk Valgforbund går mot fortsatt utbygging av kraftkrevende industri. Vi går aktivt inn for å verne om gjenværende vassdrag, og motsetter oss bygging av det foreslåtte kjernekraftverk og vil isteden prioritere produksjon av elektrisk strøm basert på naturgass fra Nordsjøen.

 1. Linjegodsavtalen må omgjøres – jernbanetrafikken opprettholdes!

Trass i kraftige protester fra jernbanepersonalet, vedtok Stortinget Linjegodsavtalen mot en stemme. Avtalen representerer en hardhendt bedriftsøkonomisk rasjonalisering på bekostning av distriktsinteressene. Sosialistisk Valgforbund motsetter seg NSBs langtidsplan. Vi vil gi jernbanen en ny sjanse, slå ring om de jernbanestrekninger som trues av rasjonaliseringsplaner og gjenreise NSBs eget godssystem. Nordlandsbanen må føres videre nordover.

Norge må trekke seg ut av NATO. Oppløs militærblokkene.

Fadi Toon. Smile War Babies. Libex.Eu
 1. Gratis lokaltrafikk!

Den stadig økende sentralisering i samfunnet fører med seg at byer og tettsteder trues av trafikkaos. Sosialistisk Valgforbund ønsker forbud mot bruk av privatbiler i storbyene i og omkring arbeidstida, og går isteden inn for gratis lokaltrafikk i pressområdene. Kollektivtrafikken må prioriteres på bekostning av motorveiene.

 1. Ingen storbyflyplass i Norge!

Trass i de enorme skadevirkningene av sentraliseringen, særlig i Østlandsområdet, arbeides det aktivt for bygging av storbyflyplass. Dette vil bety ytterligere sentralisering av arbeidsplasser og gi store miljøskader. Sosialistisk Valgforbund vil av all kraft motsette seg denne politikken og går isteden inn for desentralisert utbygging av småflyplasser og bedre utnytting av de eksisterende anlegg.

 1. Nei til sentralisering av sykehus og helsetjeneste!

Vi har i de siste åra opplevd at sykehus og helsetjeneste sentraliseres. Det betyr at folk i store deler av landet får dårligere tilbud og lengre vei til lege og sykehus. Sosialistisk Valgforbund går mot denne politikken og går bare inn for bygging av helse- og sosialsentra der dette totalt sett betyr en bedring av den lokale helsetjeneste for befolkningen.

 1. Nei til byråkrati på sosialsektoren!

Høyrekreftene påstår at mange misbruker trygdesystemet. Alle holdbare undersøkelser viser imidlertid at trygdemisbruk ikke er noe stort problem i Norge i dag.

Det er et mye større problem at mange mennesker ikke får de trygdene og sosiale ytelsene de har krav på fordi de ikke kjenner sine rettigheter. Byråkratiske tendenser i sosialsektoren må motarbeides. Sosialistisk Valgforbund avviser trygdehetsen og krever tiltak for å spre opplysning om folks rettigheter.

Sosialistisk Valgforbund vil bekjempe den kapitalistiske politikk som i dagens samfunn skaper sosiale problem.

 1. Flere daginstitusjoner for barn!

Fortsatt er det et sterkt behov for utbygging av daginstitusjoner for små barn og fritidshjem for skolebarn over hele landet. Daginstitusjoner er et viktig forebyggende tiltak for barn og en forutsetning for at alle som ønsker det kan gå ut i arbeidslivet. Sosialistisk Valgforbund vil øke utbyggingstakten for daginstitusjoner gjennom lovfestet påbud. Utdanningskapasiteten for barnehagelærere må økes.

 1. Rett til selvbestemt abort!

I dag må kvinner som ønsker abort gå gjennom pinlige og fornedrende søknadsprosesser. Ofte er resultatene både vilkårlige og tragiske. For å få slutt på disse uverdige forhold går Sosialistisk Valgforbund inn for at kvinnen selv sikres retten til å ta den endelige avgjørelsen. Samtidig må veiledningstjeneste og andre sosiale tiltak forbedres, slik at kvinnene får et reelt valg.

 1. Flere og billigere boliger!

Boligkøer og enorm økning i boligspekulasjon er en annen følge av sentraliseringspolitikken. Dette rammer særlig folk med vanlige inntekter. Sosialistisk Valgforbund vil sikre flere og billigere boliger gjennom begrensning av arbeidsplassene i pressområdene, sosial boligreising, lavere husbankrente, offentlig boligformidling, offentlig forkjøpsrett etter takst for å hindre at noen skor seg på andres bolignød. Det offentlige må overta tomtegrunn i utbyggings- og pressområder.

 1. Utviklingshjelp til frigjøring!

Gjennom vår vestlige tilknytning står Norge i dag på gal side i den internasjonale klassekampen. Sosialistisk Valgforbund vil i stedet støtte de land og nasjonale frigjøringsbevegelser som kjemper mot imperialismen og føre en handels- og skipsfartspolitikk som kan minske den urett utviklingslanda utsettes for. Utviklingshjelpen skal være en støtte til frigjøring og utvikling for det store flertallet i u-landa, og ikke brukes til norske kapitalinteresser eller til å trygge overklassens stilling i mottakerlanda.

 1. Militærmillioner til framskritt!

Trass i avspenningen i Europa fortsetter opprustningen i Norge med uforminsket kraft. Bare USA, Vest-Tyskland og Frankrike av NATO-landa bruker mer penger pr. innbygger til det militære. Sosialistisk Valgforbund krever som det første skritt en kraftig nedskjæring av forsvarsbudsjettet, og går inn for en øyeblikkelig reduksjon med en fjerdedel. Bruk forsvarsmillionene til framskritt – lett skattetrykket til folk flest!

 

Relaterte artikler