Slutt på munnkurv i Oslo

Bystyret i Oslo vedtar at kommunalt ansatte fritt kan uttale seg til media om spørsmål som angår deres arbeidsplass. På onsdag kveld slo en enstemmig finanskomité i Oslo bystyre fast at kommunalt ansatte har rett til å ytre seg.

“Ved sin faglige kompetanse kan de kommunalt ansatte gjennom deltakelse i samfunnsdebatten tilføre den offentlige debatt kvalitet og tyngde og gi velgere og folkevalgte et bedre grunnlag for beslutninger og kontroll.”, heter det blant annet i deres innstilling.

Ifølge SVs bystyremedlem Ivar Johansen, som tok initiativet til behandlingen av de kommunalt ansattes ytringsmulighet, ventes Oslo bystyre å enstemmig vedta disse prinsippene i sitt møte den 20. juni.

Johansen har dokumentert over 30 eksempler hvor ansatte tidligere er gitt tjenestepåtale, korreks eller munnkurv av arbeidsgiveren. Nå trenger de ikke lenger frykte represalier, for i fremtiden kan kommunalt ansatte – på egne vegne – fritt uttale seg til for eksempel media og folkevalgte også om spørsmål knyttet til eget fag- og arbeidsområde.

Kommentarer