Skal samle venstresida mot liberalistene

Den norske venstresiden må samles i kampen mot de høyrekreftene som vil bruke oljepenger til skattelette, sier Ap.s paritsekretær Martin Kolberg.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 08.08.2005

Gjennom mange år har Martin Kollberg hatt sentrale verv i Arbeiderpartiet. Både på partikontoret, i Stortinget og i regjeringskvartalet har han vært å finne i sentrale posisjoner. I dag er han partisekretær og en av leder Jens Stoltenbergs viktigste støttespillere og diskusjonspartnere. Martin Kolberg er også kjent som en av tenkerne i partiet.

Utgangspunktet

Hvilke visjoner har Martin Kolberg for sitt parti? Hvor går Arbeiderpartiet, og hvilket samfunn vil han ha?

– Fra et sosialdemokratisk ståsted handler politikk om å skape et godt samfunn for menneskene. Alt annet er underordnet dette. Vi jobber for et samfunn der trygghet og rettferdighet er de mest sentrale elementene. Politikken må fylle makten med innhold. I vår tid handler dette blant annet om å sikre makten på folkets hender slik at ikke pengene overtar styringen av samfunnet. Vi skal hindre en kommersialisering av samfunnet og kulturen. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom forsvar av ytringsfriheten og fri religionsutøvelse i et flerkulturelt perspektiv. Vi må kjempe for å beskytte rettighetene til minoriteter og de svakeste i samfunnet. Vi må også stå opp i kampen for de faglige rettighetene i en tid hvor vi opplever at regjeringspartiene sammen med sitt støtteparti Fremskrittspartiet angriper de faglige rettighetene, sier Martin Kolberg.

Han er opptatt av at politikken må legge til rette for at folket sikres rettigheter som de har fått opparbeidet gjennom blant annet jobben til en sterk fagbevegelse.

– Det grunnleggende for å ivareta enkeltmenneskets interesser og behov er at vi har en god og trygg sykelønnsordning, lovbeskyttelse mot at arbeidsgivere kan begå overgrep mot de ansatte, og sosial trygghet gjennom skole, eldreomsorg og helsevesen.

Vi vil skape frihet for det enkelte menneske. Vi får ikke mer frihet hvis de faglige rettighetene begrenses. Det er bare gjennom et arbeidsmarked der de faglige rettighetene respekteres at vi kan snakke om trygghet og frihet for den enkelte.

Han understreker at dette ikke handler om å gjøre alle like, men vi skal ha de samme rettighetene alle sammen.

– Vår modell skaper frihet og valgfrihet, noe tiden etter andre verdenskrig tydelig viser.

Forvaltningen

Martin Kolberg mener at dagens regjering fører en ufyselig politikk når den bruker oljepenger til å gi de rike skatteletter.

– En sentral utfordring for oss er hvordan vi skal forvalte de enorme rikdommene Norge er forsynt med. Utfordringen er å bruke oljepengene på best mulig måte for oss som lever her i dag, og ikke minst for de kommende generasjonene. Oljepengene skal forvaltes til alles beste, der alle er inne og ingen er ute. Det dagens regjering gjør, er direkte ufyselig. De bruker oljepenger til å finansiere skatteletter for de få, sier Kolberg.

Han er opptatt av at politikken skal brukes til å gi alle i landet en mulighet til å utvikle seg og skaffe seg en jobb der de får brukt evnene sine.

– Norge er etablert som et flerkulturelt samfunn. Dette må politikerne ta høyde for, og de må jobbe for å få de anslagsvis 250.000 innvandrerne i Norge til å bli en integrert del av samfunnet. Vi har store utfordringer her. Hvis ikke vi får til en god integrasjon risikerer vi at det kan oppstå konflikter på grunn av innvandringen. Problemet kan fort bli at innvandrerne blir en gruppe som gjør alle de jobbene ingen annen vil gjøre. Arbeidsgivere må ta på seg sitt ansvar og sørge for at innvandrere tilbys jobber de har kvalifikasjoner til.

Vi må ha det økende antallet dyktige folk i samfunnet inn på arbeidsmarkedet, uansett bakgrunn, sier han.

Venstresiden står sammen

Arbeiderpartiet har som mål at Norge skal bli medlem av den europeiske unionen. Martin Kolberg er sikker i sin sak og tror at Norge vil bli medlem av unionen en dag. Skal det være realistisk å få dette til, må det være tuftet på et folkelig grunnlag. Vi må være realistiske og vi må definere hvorfor vi på et slikt grunnlag vil ha Norge inn i EU. Før vi har fått dette klart for oss og folket, blir Norge ikke med i EU.

Han regner ikke med at Norge blir med i EU i nærmeste fremtid.

– Den norske venstresiden har en stor utfordring som den må finne en løsning på. Venstresiden må ta opp og realistisk diskutere og vurdere hva som er best for oss. Og jeg tror vi blir enige om at medlemskap vil være den beste løsningen. I resten av Europa er venstresiden den drivende kraft for utviklingen av EU. Det vi må hindre, er at Norge blir en rik utkant av Europa som ikke ønsker å samarbeide med andre.

Spørsmålet er hvor vi ønsker å plassere Norge i fremtiden, og hvilket samfunn vi vil ha. Det overordnede i denne diskusjonen er at vi vil beholde og videreutvikle velferdsstaten. På lengre sikt er det riktig å stille seg spørsmålet om nasjonalstaten kanskje blir for trang til at vi kan klare å ta vare på velferdssamfunnet. Vi lever i en tid der den internasjonale kapitalismen og globaliseringen får mer og mer innflytelse, og for å hindre at kapitalismen skal overta styringen av vårt samfunn, må vi finne samarbeidsløsninger som sikrer velferdsstaten. Disse samarbeidspartnerne finnes utenfor Norge. Det er en fattig illusjon og i noen tilfeller en drøm å tro at vi kan bygge Norge som en velferdsstat også i fremtiden kun tuftet på et nasjonalt grunnlag.

Arbeiderpartiet vil plassere seg som en ideologisk motor for å samle venstresiden om et realistisk syn på Norges fremtid, fastslår Kolberg.

Han understreker at han har full respekt for at både SV, Senterpartiet og folk i eget parti er motstandere av EU-medlemskap, og dette har ingen konsekvenser for det samarbeidet som den rødgrønne alliansen har startet.

– Dette vil ta tid, men den norske venstresiden må begynne å grave i egne synspunkter og definere hva en vil. Hvis vi noensinne skal lykkes med å få til et folkelig ja til EU, da ligger oppgaven hos Arbeiderpartiet og resten av den norske venstresiden. Vår oppgave er å sikre at vi ikke blir en isolert nasjon i fremtiden.

Fredens vei

Norge har gjennom mange år hatt en aktiv utenrikspolitikk, men hvor skal vi ha utenrikspolitikken i fremtiden?

– Vi skal stå på fredens og det internasjonale demokratiets side. Vi trenger å samarbeide med andre land og gjerne i allianser. En slik er Nato som fortsatt har en stabiliserende rolle i Europa. Vi ser konturene av andre allianser som i fremtiden kan bli viktige for oss. Vi må se fordomsfritt på de mulighetene som finnes. Vi har globale utfordringer som vi aktivt må engasjere oss i. En slik utfordring er den skjeve fordelingen mellom nord og sør. Før denne fordelingen er rettet på, kan ikke en norsk sosialdemokrat lene seg tilbake.

Men som et lite land må vi være realistiske i vår politikk, og vi må hele tiden være oppmerksomme og sørge for at vi er på rett side. Vi skal konsekvent jobbe for rettferdig fordeling og det internasjonale demokratiet. Dette handler ikke om økt bistand, men om å skape en verden der verdenshandelen blir åpen og rettferdig, og der vi tar bort det som skaper konflikter.

Skolen og de eldre

Men hvordan vil Martin Kolberg forme vårt samfunn i fremtiden? Utdanning av de oppvoksende generasjonene og en verdig alderdom er to av de mest sentrale utfordringene for det sosialdemokratiske samfunnet Kolberg vil ha.

– Jeg kan ikke få snakket nok om skole. Tilgangen og fordelingen av utdanning er grunnlaget for et humanistisk samfunn. Alle barn i landet skal ha lik rett til utdanning. Tendensene vi har i dag, der regjeringen ønsker å åpner for flere private skoler, er svært skadelig. Ved å gå bort fra fellesskoletanken åpner de samtidig for en farlig utvikling som kan skape dype splittelser i samfunnet. Vi kan få ytterliggående barneskoler som enten kun tar inn bestemte kristne sekter, eller vi får ytterliggående muslimske skoler som ikke ser noen verdi i den felleskapstanken som har ligget til grunn for det norske samfunnet gjennom mange tiår.

Vi skal gjøre fellesskolen til verdens beste skole. Skolen skal være et sosialt samlingspunkt for alle deler av samfunnet. Den skal hindre den splittelsen private skoler kan skape grobunn for.

Martin Kolberg viser også til helse og omsorg som to sentrale områder.

– Ressursene må fordeles mer rettferdig. I helsesektoren ser vi at det finnes et enormt marked for private. De som har råd kan kjøpe seg den hjelpen de trenger, mens det store flertallet ikke har den muligheten. Vi trenger en debatt om hva vårt helsevesen skal være, hvilke oppgaver det skal ha og hvordan det skal finansieres. Vi må sørge for at helsevesenet styres og finansieres slik at alle kan få samme tilbud uansett om de er rike eller fattige.

Omsorgen for de eldre har også blitt utsatt for en privatisering der de med penger får bedre tilbud enn de uten. De eldre skal ha et verdig tilbud uansett hvem de er. Det er mye bra som skjer innen helse og omsorg, men vi ser at utviklingen med økt privatisering er å gå i feil retning.

– Det er innen skole, helse og omsorg at vi skal bruke oljepengene – ikke til skatteletter. Det er med oljepengene vi skal sikre at vi alle for en god og trygg fremtid.

Kapitalismen

Men hvordan skal vi få til det samfunnet Martin Kolberg skisserer? Her kommer hjertebarnet, fagbevegelsen, inn.

– Vi skal ha et samfunn som bygger på samarbeid. Fagbevegelsen har gjennom alle år jobbet for ideen at samfunnets goder skal “skapes og deles”. Vi har ikke som mål å stoppe kapitalismen. Venstresiden og fagbevegelsen har alltid akseptert kapitalismen. Vi forstår at den investerte kapitalen skal gi avkastning. Men vi må ikke glemme at vi her har flere parter som sammen bygger opp samfunnet, bedriftene og til slutt avkastningen. Fagbevegelsen har et samfunnsansvar, politikerne det samme, og det er en selvfølge at vi mener at kapitalen og eierne tar sin del av samfunnsansvaret. Det er ikke slik at kapitalistene kunne tjent sine penger uten at samfunnet la til rette for at deres bedrifter kunne starte opp. I Norge har staten i mer enn 100 år lagt til rette for at vi kunne utvikle og bygge store industriområder. Med vannkraften, veiene, havnene og så videre har staten lagt til rette for at det ble attraktivt å investere i Norge. Gjennom denne politikken har de som jobber fått sitt, samfunnet fått sitt og investorene fått sitt.

Det liberalistiske samfunnet som regjeringen sammen med Frp. vil ha, er et umoderne samfunn, som en selv i USA har sett ikke fungerer. De har innsett at det må være en bedre balanse mellom de ulike aktørene på arbeidsmarkedet.

Kamp mot liberalistene

Martin Kolberg viser til at også i dag er Norge attraktiv for store globale konserner som General Motors.

– Da General Motors-sjefen besøkte Norge nylig, sa han klart i fra at grunnen til at de ville investere i Norge, er at vi har et velfungerende samfunn med et velutdannet folk. Denne fordelen skal vi ta vare på også i fremtiden.

Det er feil vei å gå når lovverket som sikrer folk gode arbeidsavtaler, svekkes. Vi skal styrke kravet om å ha fast jobb, ikke svekke ansettelsesvernet. Vi kan ikke bygge et samfunn på et arbeidsliv der ingen kan føle seg trygg for fremtiden. Folk trenger trygghet, og det får vi ikke hvis alle skal gå på seks måneders kontrakter, og ikke vite om de har jobb når kontrakten går ut. Det Høybråten og regjeringen nå legger opp til er en moderne utgave av å stå med lua i hånda. Nå skal vi be på våre knær og håpe at vi blir tilgodesett med nye korttidskontrakter på arbeidsmarkedet. Det er helt klart at regjeringen vil ha et annet og mer utrygt samfunn enn det vi har bygd opp de siste 100 årene.

– Arbeiderpartiet skal stå i spissen for kampen mot liberalistene som vil fortsette med å bygge ned vår velferdsstat. Vi skal kjempe for vanlige folks rettigheter i samfunnet. Og som den svenske sosialdemokraten Ernst Vikfors sa det: For sosialdemokratiet er kun det beste godt nok for folket, sier Martin Kolberg.

Kommentarer