Sarai og en tredje vei

Kulturhuset Sarai ønsker å være en kulturell tredje vei, som bygger bro mellom mennesker og ideer.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

«En tredje vei vil ikke knytte seg til én spesiell kulturkrets, eller til et geografisk avgrenset verdisett. Både kulturen og verdien er, bør og må være grenseløs, inkluderende. Dette er et globalt tredje standpunkt for vår tid, som et alternativ til de som enten framhever vestlige eller østlige verdier som de beste. En tredje vei vil være å peke på alternativene for de som ikke vil tilhøre noen av disse ekstreme fløyene. Men dette standpunkt vil også søke et alternativ til den grunnleggende tankegangen om at det finnes ulike menneskelige sivilisasjoner som sådan. Isteden kan vi søke en ny, transnasjonal fellesforståelse ved å tenke på vår moderne verden som bestående av én gjensidig, global felleskultur.»

Utdraget ovenfor lyder kanskje kjent. Det er hentet fra det globalradikale manifestet og essayet «En tredje vei for vår tid» som sto på trykk i Ny Tid 8. og 16. oktober i år. I anledningen denne lanseringen ønsker det nystartede kulturhuset Sarai å slutte opp om og supplere med sitt manifest.

Transnasjonalt og nytenkende

«Sarai» er et ord som dukker opp i mange språk og kulturer. Oxford Hindi Dictionary gir tre definisjoner av ordet. Den første er house eller abode (hjem), nummer to sier temporary lodging place og den siste allegoriske betydningen er the world. Alle tre betydninger forteller noe om Sarai – hva slags funksjon det vil ha, hva det vil romme og hva det ønsker å formidle.

Sarai er et konkret prosjekt som på mange måter sammenfaller med den tredje vei som Ny Tid-redaktør Dag Herbjørnsrud skisserer opp. Også Sarai springer ut i fra en tanke om å se verden på en tredje måte. Vi ønsker en tilnærming som er transnasjonal, overskridende og fellesangående, som handler om at vi alle inngår i den samme historie og er del av den samme verdenen. En verden der felles forpliktelser og delt ansvar for historiske prosesser og hendelser fordrer samarbeid.

Sarai handler om et fokusskifte, om et tredje ståsted som fokuserer vekk rigide posisjoner og skyttergraver enten på den ene eller andre siden, og som heller fokuserer inn en utstrakt og inkluderende midte. En midte som eksisterer uavhengig og selvstendig, som en egen, selvdreven impuls.

Det handler ikke om makt eller motmakt, kamp eller motkamp. Det dreier seg ikke om reaksjoner og motreaksjoner. Det handler om tredje veier, tredje alternativer. Som Dag Herbjørnsrud skriver, trenger man «De mer inkluderende alternativer, der det ikke er enten-eller, eller dogmatiske svar, som etterstrebes. Men snarere nyanser, tvisyn, mellomposisjoner og radikalt andre forslag til løsninger og verdenssyn» (Ny Tid 16.oktober 2009).

Sarai er en del av en større impuls. En impuls som har kommet tilbake i vår tid som en dyd av nødvendighet. Sarai oppsto som et ønske om å fungere som en kanal for denne impulsen, for å være et konkret og manifestert prosjekt som fremmer alternativer som den tredje vei og som bruker kunst og kultur som verktøy. Sarai handler om å drive frem krefter som er nytenkende, innovative og som lener seg mot å bygge opp det som er vakkert. Sarai handler om å fokusere vekk fra det splittende og fraksjonerende og mot det som virker inkluderende, styrkende og samlende. Og om å skape rom der dette kan virke og settes ut i live.

Kulturkvelder

Sarai er et nylig påbegynt kulturprosjekt som har som mål å bli et internasjonalt kulturhus lokalisert i Oslo. I etableringsfasen høsten 2009 tar Sarai form som fire kulturkvelder. Hver kveld vil ha et overordnet tema som reflekterer hva Sarai i sin essens handler om. Dette vil belyses gjennom foredrag, musikk, performance, kunst og mat.

Sarai har som mål å bli et kulturhus med en internasjonal, så vel som lokal profil som skal fremme samarbeid innen kunst og kultur. Ønsket er å skape en arena der mennesker som driver med kunst, sosiale prosjekter og andre foretak knyttet opp mot samfunnsengasjement og solidaritet på tvers av landegrensene kan møtes.

Huset vil være en yngleplass for ideer, der man uavhengig av politisk, etnisk, sosial og kunstnerisk tilhørighet kan komme sammen og inspirere og bli inspirert til videre arbeid. På denne måten vil Sarai fungere som en plattform for virkeliggjøring av prosjekter, en felles arena der ulike initiativer kan møtes og settes ut i live. Sarai vil være både en møteplass og et sted der kunnskap og informasjon er tilgjengelig.

Hvorfor er det behov for Sarai? Oslo er en liten by, men med et stort kulturengasjement og et økende antall unge utøvende kunstnere i alle sjangere. Det finnes mange mennesker med mye på hjertet og et behov for å uttrykke seg, og ulike stemmer kommer stadig til. Som unge kulturinteresserte, har vi observert at det eksisterer et savn. Et savn etter en samlende møteplass og en arena som kan fungere som et praktisk utgangspunkt for ideer av forsjellige slag. Et sted som gir deg muligheten til å skape, praktisere og utføre det du ønsker å formidle. Et sted som kan være et verksted så vel som en scene, en tankesmie så vel som et forum. Og dette på tvers av uttrykksformene.

Det kan være vanskelig å vite hvordan en skal gå frem for å realisere sine prosjekter. Praktisk informasjon og veiledning er en viktig del av prosessen. Sarai vil være et sted som tilbyr dette og som også vil kunne gi prosjektene tak over hodet hele veien. I tillegg vil Sarai være et sted som huser og vise frem de ferdige resultatene.

Den internasjonale profilen

Den internasjonale profilen vil stå i sentrum. Det er et ubestridt fakta at verden går mot å bli en global landsby, og dess mindre avstander, jo mer behov for utveksling blir det. Derfor er det viktig at en konstant dialog foregår, ikke bare på det politiske og økonomiske plan, men også på de kulturelle og sosiale. På Sarai vil internasjonalt samarbeid og utvekslingsprosjekter være sentralt, og Sarai vil med det også fungere som et bindeledd mellom lignende foretak rundt om i verden.

I det verden forandrer seg foregår det hos mange en parallell mentalitetsendring. Denne tenkemåten handler i stor grad om å vende blikket utover og oppdage at det som skjer utenfor landegrensene angår deg i like stor grad som det som skjer i lokalmiljøet. Blokkeringen av veiene i Kashmir grunnet politiske opptøyer vil naturlig nok føre til at de kashmirske eplene ikke vil finne veien til Norge heller. Samtidig kan en performance-forstilling skapt i Buenos Aires gi like mye gjenklang hos en i Norge som en i Kina.

Hvorfor skal det bare være det som forteller oss om vår umiddelbare, nærmeste hverdag som engasjerer? Og er det egentlig slik? Stadig flere vender blikket ut i verden og i dette møtet oppstår tverrkulturelle uttrykk. Det vil derfor være behov for å skape nye arenaer der dette ligger som det grunnleggende fundamentet og fungerer som et springbrett for nye prosjekter og samarbeid. Et samlende sted er derfor det det er behov for. Sarai vil være et slik sted.

Kunst som verktøy

Mange vil være enige i at kunst taler et universelt språk. Kunst oppstår og opererer blant folket, og gjenspeiler samfunnets rørsler, tendenser og utvikling. Derfor vil naturlig nok kunst være et viktig og nødvendig verktøy i den globale utviklingen. Kunst kan, som mye annet, operere på mange nivåer. Vårt ønske er å oppmuntre og styrke kunsten på grasrotnivå, samt fremme engasjement blant mennesker og å gjøre diskusjonen om en felles angående verden til noe dagligdags.

Sarai vil være et sted der kunst kan være søkende og samlende, nyskapende og utfordrende, der det er rom for å prøve og rom for spørsmålstegn. Der uetablerte så vel som etablerte kunstnere kan komme sammen og skape et heterogent kunstmiljø. Der ulike mennesker med ulike ting på hjertet kan komme til ordet. Sarai vil være et slikt sted.

Sarais drivkraft vil også være et ønske om å bidra til å dra den globale utviklingen i en positiv retning; en retning der solidaritet, felleskap, kreativitet, innovasjon og kommunikasjon står som sentrale bærebjelker. Der man bruker retningen verden går i dag til noe positivt og hele tiden er på jakt etter det som virker samlende, styrkende og inkluderende. Det pluralistiske samfunnet vi lever i har en rekke utfordringer og integrering er en daglig agenda. Her ønsker Sarai å ha en viktig rolle.

Der integrering blir sett på som et samarbeid mellom mennesker vil kunnskap og engasjement være prekært. Med dette utgangspunket vil Sarai naturlig nok bli en arena der slike møter mellom mennesker kan finne sted i en genuin setting. Sarai vil være et dynamisk sted skapt av publikum og for publikum. Stedets innhold vil være under konstant utvikling og hele tiden bære preg av forandring – et sted der prosjekter påbegynnes og avsluttes, der nye ideer kommer til og nye mennesker engasjeres. Sarai vil kun være et sted som inviterer. Det er opp til oss alle å skape stedet.

Hvordan ser Sarai ut?

Som en ramme rundt hele prosjektet og som den konkrete møteplassen vil kafeen være det samlende stedet. Den globale tidsalderens største utfordring er miljø. Sarai vil naturlig nok satse grønt. Sarai ønsker å være et sted som kan bidra til å synliggjøre og fremme miljøanliggender. Både ved å være et sted som konkret tar i bruk miljøvennlige metoder i den daglige driften samt å kunne bidra til å fremme informasjon rundt miljøvennlige alternativer. Som et aspirerende foregangseksempel vil Sarai fokusere på resirkulering, transport, forbruk og bærekraftig teknologi. Sarai ønsker å kunne stille seg til disposisjon for innovative miljøpilotprosjekter.

Maten servert på huset vil være sesongbasert og økologisk så langt det lar seg gjøre. Det vil også fokuseres på i hovedsak å benytte seg av kortreiste råvarer. Kafeen skal være et sted der et godt, næringsrikt og hjemmelaget måltid skal kunne nytes til overkommelig pris i inspirerende omgivelser.

Kafeen vil være Sarais ytre skall og der de mange prosjektene manifesteres og presenteres. Den vil derfor blant annet inneholde en scene med varierende opptredener og innslag. Alt fra diktopplesninger, fordrag, konserter og danseforestillinger vil foregå her.

Bokbytting, lesesirkel og gratisbutikk vil også bli en del av Sarai. Huset ønsker å være en debattarena, samt å kunne gi tilgang på galleri, øvingslokaler, atelier og konferanserom. For å kunne gjennomføre mange av disse tingene vil mye være basert på frivillig arbeid. Jobb på kafeen vil for eksempel kunne gi avkastning som tid i øvingslokalet.

Internasjonal portal

Sarai ønsker å være en internasjonal portal lokalisert i Norge. En tankesmie og en plattform som fungerer som en kommuniserende bro mellom mennesker, steder og ideer. Sarai er et prosjekt for å virkeliggjøre prosjekter, – et sted for å se og bli sett, høre og bli hørt. Sarai tror på det innovative i å skape rom for møter mellom mennesker.

Sarai vil gjøre avstander kortere, kommunikasjon lettere og samarbeid avgjørende for å holde diskursen om en fellesangående verden konstruktiv og levende. ■

Les essayet om Den tredje vei her.

---
DEL