Samer med ny glød

Forslaget om samer på Stortinget møtes med entusiasme. Men Norge innklages til FN for å bryte bygdesamenes rettigheter.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.02.2008
[nytt forslag] – Samisk representasjon på Stortinget og et eget Sameting trenger ikke være gjensidig utelukkende, uttaler Magne Ove ­Varsi, direktør ved Gáldu Kompetansesenter for urfolks rettigheter.

Han reagerer positivt på forslagene og perspektivene i forrige utgave av Ny Tid, som kom ut rett etter feiringen av Samefolkets dag 6. februar: Jurist og doktorgradsstipendiat i rettsvitenskap Laila Susanne Vars viste til at FN-erklæringen for urfolks rettigheter, som Norge undertegnet høsten 2007, betyr økt selvbestemmelse og at Sametinget skal få mer makt. Varsi påpekte at det er helt nødvendig for den samiske selvbestemmelsen at Sametinget gis utvidet beslutningsmakt også i nasjonale saker.

I samme nummer hevdet redaktør Dag Herbjørnsrud at samene stenges ute fra der de viktigste beslutningen blir tatt, nemlig på Stortinget i Oslo. Han foreslår derfor at samene må bli sikret fast plass på Stortinget, både som kritisk korrektiv og demokratisk symbol. Foranledningen var den Internasjonale konferansen om samisk selvbestemmelse, i Alta 4.-6. februar.

Med- og selvbestemmelse

Gáldu-direktør Magne Ove Varsi mener det er mulig å kombinere en egen samisk representasjon på Stortinget med et eget Sameting.

– Kommentaren til Ny Tids redaktør om Sametingets manglende makt er i tråd med det som ble sagt på konferansen i Alta, nemlig at Sametinget er en forvalter av norske myndigheters samepolitikk, og mangler ressurser og mandat til egen politikkutvikling. En egen samisk representasjon på Stortinget og et eget Sameting er ikke gjensidig utelukkende. Etter mitt syn kan de tvert i mot bidra til både medbestemmelse og selvbestemmelse, uttaler Varsi til Ny Tid.

Varsi mener at det nå er viktig for samene å se det handlingsrommet som FNs urfolkserklæring og en framtidig nordisk samekonvensjon gir. Samene bør gå inn forhandlinger med statlige myndigheter for å gjennomføre samisk selvbestemmelse i praksis.

– Kong Harald uttalte på 1990-tallet at «Staten Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer». Det er mye som gjenstår før dette gjenspeiles i praktisk politikk, kan vi vel konstatere. Dersom norske myndigheter ikke skal tømme kongens ord for innhold, er de nødt til forhandle med det andre «norske» folkets representative politiske organ, Sametinget, om politiske reformer som tar hensyn til det samiske folks behov og interesser på linje med det som er tilfelle for det norske folk, uttaler Varsi.

Til NRK Radio, som fulgte opp Ny Tids dekning, uttalte imidlertid sametingspresident Egil Olli seg negativt til Herbjørnsruds forslag om å la samene bli representert også på Stortinget.

– Den norske stat diskriminerer forsatt største­delen av den samiske befolkningen i Norge nemlig «bygdesamer», som utgjør omtrent 60 prosent av den samiske befolkningen, uttaler Thoralf Henriksen, leder av Goahtegearret/Samenes Naturresursforbund (SNF).

Han ser nytt håp etter møtet med FNs spesialrapportør Rodolfo Stavenhagen på Alt-konferansen. Henriksen påpeker at av Norges omtrent 60.000 samer, så er bare omtrent 2780 reindriftssamer.

– Det er bare ovenfor reindriftssamer den Norske regjeringen oppfyller sine krav, sier Henriksen.

Overfor majoriteten av norske samer mener han at urfolksforpliktelsene i henhold til ILO-konvensjonen 169, FNs resulasjoner/erklæringer, folkeretten og grunnlovens § 127A blir brutt. Reindriftssamer har egen reindrifts­lov og egen hovednæringsavtale med staten.

Mens bygdesamene, som lever av og med jordbruk, fiske skogbruk, jakt og fangst,. Ikke har lovbeskyttelse for sine tradisjonelle næringer, og ingen hovednæringsavtale med staten, ifølge Henriksen.

– Vi i SNF var nå nødt til å be om hjelp fra FN ved spesialrapportør Rodolfo Stavenhagen. Stavenhagen har bekreftet at han vil hjelpe oss. Dette er et alvorlig steg, men vi har har ikke noe valg. Den norske stat har tvunget oss opp i en hjørne nå, uttaler Henriksen i Samenes Naturressursforbund.

Kommentarer