FOTO: Rusten Hogness, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2548992

Sameksistensens kunst i masseutryddelsens tid


Mennesket bør inngå i en intim og levende «samskapelse» med andre arter fremfor å bedrive et tørt nullsumsspill av kalkulert risiko og balansering av egeninteresse, mener Donna Haraway. 

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2016-12-15

Donna Haraway er en veteran fra den alternative californiske filosofiscenen og beveger seg konsekvent i randsonene for det menneskelige. Tidligere har hun utfordret måten vi forstår oss selv på ved å forbinde feminisme med en tenkning omkring ikke-menneskelige vesener – både dyr og cyborger. Denne gangen mønstrer hun et helt menasjeri av dyr, forskere, kunstnere, insekter, bakterier og folkeslag i en ny gjennomtenkning av forholdet mellom menneske og natur.

Formularet i tittelen «Staying with the trouble», oppsummerer Haraways vel overveiede holdning til verdenssituasjonen, som mange velger å sammenfatte under epokebetegneslen «antropocen». Denne naturvitenskapelige betegnelsen regner inn mennesket som en «geofysisk kraft» – med kapasitet til å overtrumfe naturkreftene. Naturen på Jorden, forstått som både flora, fauna og termiske systemer, har mistet mye av sin uavhengighet. Til gjengjeld blir menneskene minnet om sin avhengighet av naturen. Det er på tide å oppfriske det alternativbevegelsen på 70-tallet kalte «a declaration of INTERdependence».

Nye naturmodeller. Haraway søker løsningen i en ny forståelse av oss selv, der vi virkelig slutter å tenke på menneskeheten som et unntak fra naturen og på enkeltmennesket som isolert fra andre. Dette er langt lettere sagt enn gjort. Naturforståelsen er alltid ladet. Vi projiserer det menneskelige inn i naturen, og prøver samtidig stadig å gjenfinne «naturlige» prosesser i samfunnet. Darwin var påvirket av markedsliberalismen og Adam Smith da han beskrev konkurranseprinsippene i naturen i Artenes opprinnelse. Kommunisten Peter Kropotkin skrev boken Mutual Aid: A Factor In Evolution i 1920, for å vise at samarbeid er vel så «naturlig» som konkurranse, for å underbygge sin anarkistiske samfunnsforståelse.

Når Haraway griper fatt i etablerte naturmetaforer er det ikke for å bevise at noe er mer naturlig enn noe annet. Hun tyr heller til biologien som en verktøykasse for alternative tenkemåter for sameksistens. Hun heller riktignok mer mot Kropotkin enn mot Smith, for det viktigste redskapet er begrepet symbiose. Symbiosebegrepet brukes i her tråd med biologen Lynn Margulis og hennes teorier om cellens evolusjon: Det finnes det strengt tatt ingen individer som samarbeider, for individet …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)