Hermann Kappelhoff: The Politics and Poetics of Cinematic Realism


Gjennom næranalyser av filmer drøfter den tyske filmprofessoren Hermann Kappelhoff sammenhengen mellom poetikk og politikk.

Underviser filmvitenskap på NTNU Epost endreeid@gmail.com
Email: endreeid@gmail.com
Publisert: 2016-02-18

Hermann Kappelhoff:
The Politics and Poetics of Cinematic Realism
Colombia University Press, 2015

«Realisme» er et begrep som slynger seg rundt overalt, som er vanskelig å avgrense, og som ofte forvirrer like mye som det oppklarer. Ordet refererer gjerne til en skildrings troskap overfor virkeligheten som forutgår skildringen, men betydningen er helt avhengig av sammenhengen det brukes i – snakker man om individuell eller kollektiv virkelighet, fysisk eller emosjonell, rasjonell eller irrasjonell? Selv om man skulle få til å avklare dette, synes begrepet aldri å komme helt utenom en viss semantisk lunefullhet. Ordet «realisme» har en mangetydighet som gjør det vanskelig å ta i bruk.
Men det uavklarte ved begrepet kan også gi det en spesiell verdi. Ved å erkjenne at «realisme» er noe flyktig, noe historisk og kulturelt situert, noe som stadig er oppe til forhandling, diskusjon og tolkning, kan begrepet bli brukt til kritisk å drøfte virkeligheten snarere enn bare å opprettholde og begrepsliggjøre en status quo.

Realisme og idealisme. Når man snakker om «realisme» i forbindelse med kunst, kan man snakke om mye rart. Et tradisjonelt holdepunkt har likevel vært dikotomien realisme–idealisme. Forenklet og grovt forklart kan vi si at der en idealistisk kunst uttrykker virkeligheten slik kunstneren ønsker den skal være, skildrer en realistisk kunst virkelighet slik den er.
Men dette skillet har blitt utfordret av flere kunstnere og kunstteoretikere. For den franske filosofen Jacques Rancière markerer en moderne kunstforståelse (estetikk) en dreining fra en forståelse av kunst som representasjon (representasjonsregimet) til en konseptualisering av kunst som en skapende aktivitet: Kunst produserer virkelighet like mye som den gjenspeiler en virkelighet; kunst er ikke bare en refleksjon eller illustrasjon av (det et fellesskap forstår som) virkeligheten, men en problematisering av selve virkeligheten. Dette henger sammen med moderniteten på et mer overgripende plan; en bevegelse fra en mer eller mindre stabil verdensforståelse til en idé om virkeligheten som noe foranderlig og historisk betinget.

Undersøkelse. I boken The Politics and Poetics of Cinematic Realism (2015) tar filmprofessoren Hermann Kappelhoff utgangspunkt i denne kunstforståelsen, og ser film som en særlig fruktbar kunstart som kan «reposisjonere» oss i vårt forhold til virkeligheten. Det «realistiske» ved …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)