Rammer ikke tvangsekteskap

Aldersgrense på henteekteskap vil bare i liten grad ramme tvangsekteskap, viser tall fra SSB.

Ny Tid
[lovforslag] Regjeringen er i innspurten med en ny utlendingslov. Blant de bebudede tiltakene mot tvangsekteskap er en aldersgrense for transnasjonale

ekteskap på 21 år om bruden eller brudgommen er fra land utenfor EU- og EØS-området.

SSB har regnet seg fram til hvor mange nordmenn med innvandrerbakgrunn som eventuelt vil rammes av en aldersgrense på 21 år, eller den alternative grensen på 24 som er foreslått av Fremskrittspartiet.

Tallene avslører at det dreier seg om meget få. Bare 39 nordmenn med pakistansk bakgrunn under 21 giftet seg med pakistanere som fra før ikke var bosatt i Norge i 2004, av disse var det tolv jenter. Det tilsvarende tallet for norsk-tyrkere var 33, for norsk-irakere 17.

Totalt inngikk 250 nordmenn med innvandrerbakgrunn i alderen 18-20 år ekteskap med utlendinger i 2004. Ellers inngikk en rekke nordmenn med innvandrerbakgrunn

ekteskap med utlendinger fra europeiske land og USA. Øker man alderen på ektemakene til 24, ser man at det er inngått 576 ekteskap mellom nordmenn med innvandrerbakgrunn og utlendinger i 2004.

Thailand topper statistikken over land nordmenn henter ektefeller fra, men det er hovedsakelig til etnisk norske menn. Fra 1990-2005 kom 4353 thailandske kvinner til Norge, i alle aldersgrupper. Fra Pakistan kom det i tilsvarende tidsrom 3920 ektefeller til Norge, da hovedsakelig til nordmenn med samme landbakgrunn.

Det er usikkert om noen, og i så fall hvor mange, av disse ekteskapsinngåelsene som skjedde under tvang. SVs Akhtar Chaudhry mener tallene viser at et tiltak som aldersgrense ikke er viktig og at noen har forsøkt å framstille det som om import av unge bruder til innvandrermiljøene er et stort problem.

– Noen ønsker å framstille et feilaktig bilde, det jukses med tall på mange felt i innvandringsdebatten. Det er ikke første gang de har brukt tall på en feilaktig måte, sier Chaudhry, som mener det er viktig å belyse slike tall for at man skal kunne diskutere på riktige premisser.

Forslaget om aldersgrense på henteekteskap er meget omstridt i regjeringen, og det er usikkert om det til slutt vil inngå i den nye Utlendingsloven. Loven skal vedtas denne våren.

Det er arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen som har kommet med forslaget. På spørsmål fra Ny Tid sier han at regjeringen ennå ikke har konkludert i spørsmålet (se side 10). Chaudhry jobber videre mot forslaget av prinsipielle grunner.

– Noen av disse unge jentene og guttene har blitt utsatt for tvangsgiftemål. Vi har alltid jobbet for at ingen skal tvinges inn i ekteskap og vil gjøre alt vi kan for at uvesenet forsvinner. Men når jeg og SV er imot dette forslaget, er det fordi det deler samfunnet opp etter raseskiller.

Til grunn for arbeidet med den nye Utlendingsloven har Statistisk sentralbyrå utarbeidet rapporten «Grenseløs kjærlighet? Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge». Der har de sett på ekteskapsinngåelser i innvandrermiljøene. De aller fleste som kommer til Norge og får innvilget opphold, kommer som følge av gjenforening med familien. I denne gruppa er familieetablering gjennom ekteskap en stor gruppe, først og fremst gjelder det giftermål mellom norske menn og utenlandske kvinner.

I SSB fortsetter seksjon for befolkningsstatistikk å regne på innvandrere og ekteskaps-inngåelser.

– Dette er noe vi vil regne mer på i løpet av året, opplyser Kåre Vassenden ved SSB.

Kommentarer
DEL