Politikk og kunnskap i rovdyrdebatten

SV har lenge vært opptatt av at erstatningsordningene fungerer bedre enn de har gjort til nå, skriver Halgeir Langeland.

Ny Tid

I Ny Tid 18. februar hadde Ingvild Vikan, leder i Oppdal SV og Bjørn Engen og Kirsti Welander et innlegg hvor de anklaget meg personlig for manglende kunnskap. Jeg ble anklaget for å gå inn for en erstatningsordning som ikke tok hensyn til situasjonen på grunnplanet og at en telefon til lokallaget i en sauekommune ville hjulpet. Jeg føler behov for å avklare, både kunnskapen og politikken i spørsmålene som blir tatt opp.

SV har lenge vært opptatt av at erstatningsordningene fungerer bedre enn de har gjort til nå. Det er ikke tilfredsstillende for SV å ha en ordning der vår eneste politikk når det gjelder konflikten mellom landbruksvirksomhet og rovdyr er å betale ut erstatninger til de som har mistet dyrene sine. SV ønsker og har vedtatt en todelt målsetting, hvor vi ønsker å styrke smådriftsbonden, men samtidig ha levedyktige rovdyrstammer. Og rovdyrforliket har sluttet seg til denne målsettingen. Landsmøtet i SV i 2001 vedtok å programfeste en endring av erstatningsordningen, formulert som følger:

  • Erstatningsordningane må bli betre og meir rettferdige, slik at heile samfunnet er med og ber kostnadene. Rutinane som skal ta seg av sakene når beitedyr går tapt, må bli betre.
  • Arbeide for erstatningsordningar for tap av beitedyr, slik at det blir meir lønnsamt å drive med førebyggjande arbeid som kan kompensere reelle tap.

Dette fulgte SV opp i arbeidet med stortingsmeldingen om rovvilt som ble vedtatt våren 2004. SV jobbet hardt, og lyktes med, å danne et bredt forlik med enighet om rovviltpolitikken. Årsaken var at jo bredere forlik, jo større støtte for vedtakene som ble gjort. Sentralt i dette arbeidet sto arbeidet med en endret erstatningsordning. SV ønsket en ordning som var mer på linje med ordningen i Sverige, hvor en større del av utbetalingene ble gitt i forkant, som et insentiv til forebygging mot rovviltskader. Dette ble en del av den brede enigheten i forliket om rovviltmeldingen. Flertallet, som besto av regjeringen, SV og AP, formulerte følgende merknad:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, mener at erstatningsordningen i forhold til tap av bufe fortsatt skal ligge i Miljøverndepartementet. Ordningen skal innrettes slik at en betydelig del av erstatningene gis som forhåndsutbetaling som insentiv til iverksettelse av forebyggende tiltak…»

SV og de andre partiene så likevel at det kan være behov for utbetalinger i tilfelle der det er tap som ikke kan dokumenteres, og som skjer på tross av forebyggende virksomhet. Derfor ble merknaden avsluttet med følgende ord:

«…men det skal fortsatt gis skjønnsmessig erstatning for udokumentert tap.»

Det er med andre ord et bredt stortingsvedtak bak den erstatningsordningen som forfatterne av innlegget kritiserer.

Når det gjelder anklagene om manglende kunnskap og kontakt med grasrota i sauekommuner, er dette en kritikk jeg tar alvorlig. Det virker imidlertid for meg som det er politikk mer enn kunnskap som er tema. Gjennom arbeidet med stortingsmeldingen har SV vært i kontakt med svært mange representanter for både sauebønder, rovvilttilhengere og representanter for interesseorganisasjoner av ulik karakter. For få dager siden avholdt SV på Stortinget et seminar for våre representanter i de nye rovviltnemndene for å få og gi innspill på hvordan SV mener arbeidet der bør utføres. Så vi prøver å følge opp og å skaffe oss ny kunnskap.

Det hevdes i innlegget at den vedtatte erstatningsordningen vil medføre at bøndene vil felle rovdyr, siden de allerede har mottatt støtte og skal gjennomføre tiltak for å redusere tap. Dette er faktisk forbudt. Det kan være jeg er naiv, men jeg håper ikke SVere lokalt legger opp til lovbrudd! Forøvrig har jeg en avtale med Bonde- og Småbrukarlaget om å delta i gjeting i sommer, sammen med NU, og det ser jeg fram til.

Når trenger vi å se den vedtatte politikken i praksis. Departementet arbeider med forskrifter og de er ute på høring. Dette er en viktig prosess. Nemndene er etablert og har begynt sitt arbeid. Den vedtatte erstatningsordningen er under utredning, og legges fram i budsjettforslaget for 2006. I mellomtiden håper vi på konstruktiv og kritisk dialog, med utgangspunkt i både SVs vedtatte politikk og rovviltforliket på Stortinget.

Hallgeir H. Langeland (SV) er nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.