Politiet bryter norsk lov

Bollebesøk hos politiet, ulovlig bruk av blålys, personlige konkurser og kontrakter som blir borte: Les om jakten på asylsøkertransporten.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 22.11.2001

I flere år har politiet i Oslo brukt Bislet Limousine til å frakte asylsøkere til og fra asylmottak og politistasjoner i Østlandsområdet. Kjøpet av den private transporttjenesten er ikke kontraktfestet, men foregår på grunnlag av en uformell avtale med Bislet Limousine.

I inneværende år er verdien av kjøringen ifølge politiet selv på 4,5 millioner kroner. Til tross for at dette beløpet er langt over minsteverdier fastlagt av norsk lov og EØS, har politiet ikke lagt transporten ut på åpne anbudsrunder.

Også Utlendingdirektoratet (UDI) har fulgt en tvilsom praksis i forhold til anbudsreglene når det gjelder transport av asylsøkere, som også i denne sammenheng utføres av Bislet Limousine.

– Vi erkjenner vel at vi burde ha hentet inn anbud på noen av kontraktene, sier Are Sauren i UDI.

Bryter loven så det monner

– Fra 1. juli i år inntrådte et nytt nasjonalt regelverk som pålegger offentlige etater å legge ut kjøp av private varer og tjenester på åpne anbudsrunder dersom beløpet overstiger 200.000 kroner. Før den tid fantes det instrukser som fastsatte nedre grense til 150.000 kroner. Også disse instruksene hadde offentlige etater plikt å følge, sier rådgiver Robert Myhre i Næringsdepartementet.

Dermed bryter Oslo-politiet norsk lov så det monner. Ifølge administrasjonssjef Lars Bøhler ved Oslo Politikammer på Grønland, har nemlig en privat aktør fått jobben med å transportere asylsøkere uten konkurranse fra andre.

– Nei, vi har ikke gått ut med anbud. Kjøringen av asylsøkere utføres av Morten Strøm, som igjen har avtale med Bislet Limousine, sier Bøhler, og innrømmer videre:

– Vi har ikke tegnet en egen avtale med Morten Strøm, men vi bruker ham.

I år er verdien på kjøringen av asylsøkere på 4,5 millioner kroner. I fjor var den på en halv million kroner. Begge deler er langt over minstegrensene på henholdsvis 150.000 kroner før 1. juli i år, og 200.000 kroner etter 1. juli.

Bryter EØS-reglene

I tillegg bryter politiet også EØS-reglene for anbudsrunder. Nedre grense når det gjelder kjøp av varer og tjenester er her 1,15 millioner kroner.

– Det er viktig å påpeke at lovverket, både når det gjelder vårt nasjonale regelverk og EØS, gjelder for den totale verdien av en tjeneste. Dersom flere private firmaer utfører samme transporttjeneste i tillegg til Bislet Limousine, er det den samlede verdien som gjelder, opplyser rådgiver Myhre i Næringsdepartementet.

Han forteller videre at dersom kontrakten ikke er tidfestet til eksempelvis ett år, skal det tas utgangspunkt i hele perioden ett eller flere firmaer utfører tjenesten. Dermed er beløpet Bislet Limousine har mottatt av Oslo-politiet enda høyere enn 4,5 millioner kroner.

– I henhold til norsk lov og EØS-reglene, må statlige etater oppfylle et sett av kriterier når det gjelder anbud. Ett av dem er at anbudskonkurransen skal kunngjøres i Norsk Lysningsblad, sier Myhre.

Riksrevisjonen kan gripe inn

Konsekvensene av lovbruddet avhenger av mange faktorer, forteller rådgiveren i Næringsdepartementet.

– Konkurrenter kan legge inn krav om erstatning for økonomisk tap, eller krav om midlertidig forføyning. Men i dette tilfelle går ikke det, fordi tjenesten ikke er lagt ut på åpent anbud, sier Myhre.

Siste mulighet er da at ESA – EØS-domstolen – eller Riksrevisjonen griper inn og tar saken opp med norske myndigheter.

– I dette tilfelle vil det si at den ansvarlige statsråden i Justisdepartementet kan gripe inn og kreve at tjenesten legges ut på anbud, legger Myhre til.

Etter at Ny Tid i ukesvis har undersøkt saken og utallige ganger har kontaktet politiet, sier politiet nå at de har tenkt å gjøre noe med misforholdene.

– Det har vært en sterk økning i behovet for transport av asylsøkere. Vi ser derfor et behov for å formalisere dette og legge det ut på anbud, sier administrasjonssjef Bøhler.

UDI-tvil

Også UDI har stort behov for transport av asylsøkere, som hentes fra transittmottak til UDIs kontorer i Calmeyers gate til intervjuer, for å avgjøre deres videre skjebner.

Ifølge Are Sauren ved informasjonsenheten gikk det samlede transportoppdraget ut på anbud i mars i år.

– Seks firmaer ble invitert til å gi anbud, hvorav fire ga anbud. Tilslaget gikk til Ring Limousine, som senere fusjonerte med Bislet Limousine, opplyser Sauren.

Fram til midten av oktober hadde UDI betalt drøyt 440.000 kroner til Bislet Limousine for denne tjenesten, av et totalt budsjettert beløp på vel 1,4 millioner kroner. Ifølge regnskapet fikk samme bedrift utbetalt mer enn 230.000 kroner for kjøringen i fjor.

Men Bislet Limousine er ikke det eneste firmaet UDI har brukt. Norsk Folkehjelp hadde i perioden juli 2000 til juni 2001 kontrakten på kjøring av asylsøkere og saksmapper mellom mottakene på Tanum og Lysaker, og UDIs kontorer, til en kontraktfestet årspris på 350.000 kroner.

– Oppdraget var ikke ute på anbud før Norsk Folkehjelp fikk kontrakt, sier Sauren i UDI.

Erkjenner feil

Rådgiver Myhre i Næringsdepartementet setter et stort spørsmålstegn ved UDIs framgangsmåte.

– For det første er beløpet Norsk Folkehjelp har mottatt over nedre grense på 150.000 kroner, som den gamle instruksen fastsatte for åpne anbudsrunder. For det andre; hvorfor inviterte UDI kun til en begrenset anbudskonkurranse i mars i år, spør Myhre.

– Vi må nok erkjenne at kontraktene med Norsk Folkehjelp og Bislet Limousine før 1. juli i år burde ha vært ute på anbud. Der gjorde vi ikke en god nok jobb, innrømmer Sauren.

– Når det gjelder den begrensede anbudsrunden har vi tolket det dithen at vi ikke trengte å gå ut i åpne runder, fordi det var så stor usikkerhet forbundet med behovet for transport av asylsøkere.

– Men kontraktene før den tid var til sammen langt over nedre grense på 150.000. Det skulle vel gi dere en indikasjon på at totalsummen ble stor nok til at åpne anbudsrunder var påkrevd?

– Som sagt, vi var usikre. Men det er klart at dette generelt er et område hvor vi har forbedringspotensialer, avslutter Are Sauren i UDI.

I cowboy-bransjens hjulspor

– Det er en som vil snakke med noen om Morten Strøm, hva skal jeg si, hører Ny Tid polititjenestekvinnen ved Oslo Politikammer hviske litt for høyt gjennom telefonen.

Siden telefonsamtalen har det gått over en måned. Sjeldent har det vært så vanskelig å få ut informasjon fra det offentlige om et tilsynelatende enkelt tema: Hvem står for transporten av asylsøkere mellom politikamre, asylmottak og offentlige kontorer på Østlandet, og hva koster transporten det offentlige?

Utallige telefoner senere kan ikke Ny Tid annet enn å si seg enig i det en sentralt plassert kilde i asyl-bransjen sier:

– Det er mange cowboyer i denne bransjen. De reglene som gjelder ellers i samfunnet, gjelder ikke her.

– Vil ikke si navnet

Lenge var det vanskelig å få bekreftet det: Men en av de sentrale aktørene er Morten Strøm.

– Jeg vet ikke om jeg har lov til å si noe om dette. Du får snakke med sjefen min, sa en politimann på Oslo Lufthavn, Gardermoen.

– Oslo Politidistrikt har en sivil person som henter asylsøkere her på flyplassen. Spør dem, sa sjefen hans.

– Vi har ansvaret for transport av asylsøkere som skal sendes ut av landet. Snakk med politiet på Tanum transittmottak, sa avdelingssjef Knut Ødegård i Oslo Politidistrikt.

– Jeg vil ikke si navnet, vi har taushetsplikt. Ring senere og snakk med sjefen, sa Geir Olav Pedersen hos Tanum-politiet.

– Vi har en person vi forholder oss til. Han kommer med buss med asylsøkere fra Gardermoen. Mer kan jeg ikke si, jeg er fotsoldat. Snakk med sjefen, sa en annen polititjenestemann på Tanum senere på dagen.

Det vi allerede vet er følgende: Politiet i Oslo og Utlendingsdirektoratet har de siste to årene samlet kjøpt inn transporttjenester fra private aktører for millioner av kroner. Dette har de gjort uten å gå ut i åpne anbudsrunder, hvilket er i strid med norsk lov og EØS-reglene.

Rosinbolle-besøk

– Sjåføren heter Morten Strøm; jeg husker ikke navnet på firmaet hans. Det er flere sjåfører som kjører asylsøkerne. En av de andre heter Carl Robert Heinrichs, sa en dame som på grunn av lunsjpause tilfeldigvis kom forbi og tok telefonen på sentralbordet ved Tanum transittmottak.

– Nei, nå må du sette grenser her. Vi har ingenting med Morten Strøm å gjøre, det er politiet han gjør oppdrag for, sa sentralbord-dama på Tanum da hun kom tilbake fra lunsj.

– Ja, det er Morten Strøm som har ansvar for transporten av asylsøkere. Jeg husker ikke navnet på firmaet hans på stående fot. Jeg skal sjekke det opp, sier Per Befring i Asylavsnittet ved Oslo politikammer, før han over lengre tid lar være å gi lyd fra seg.

– Per Befring er på hemmelige møter hele tiden, det er spesielle tider nå, vet du. Han prioriterer nok ikke å snakke med deg, det er beklagelig, sa informasjonssjef Inger Elisabeth Hindal i Oslo-politiet en stund senere.

– Han blir kalt Cowboy-Morten. Han var ansatt som sjåfør på Tanum-mottaket for Norsk Folkehjelp før han begynte egen transportvirksomhet. Politiet liker ham veldig godt; han er omgjengelig og kan på kort varsel stille opp og kjøre asylsøkere. Hans besøk hos politiet med rosinboller er en kjent sak, sier en kilde i asyl-bransjen.

– Folk er redde for å snakke åpent om slike spørsmål på grunn av politiet, legger kilden til.

– Du får ikke innsyn

– Jeg tror Morten Strøm er ansatt hos Ring Limousine, som nylig ble fusjonert med Bislet Limousine, og at han bruker dem som tredjepart i transporten av asylsøkere. Han har vært bodyguard for Dolly de Lux og Jan Teigen, og bor i etasjen over Linda “Lek” Johansen i ett nytt boligkompleks på Majorstua, sier en annen kilde på spørsmål om hvor Ny Tid kan få tak i ham.

Hvis det stemmer, så bor Morten Strøm i Middelthunsgate 19 i nye Colosseum Park. For å leie leilighet der, forlanger Selvaag Eiendom at du har en minimumsinntekt på 480.000 kroner.

– Han har et par biler selv og har noen sjåfører ansatt. Men jeg tviler på at han har løyve til persontransport selv. Det er vel derfor han bruker Bislet Limousine. Jeg vet ikke hvordan han har fått lov til det, men han kjører med blålys; jeg har selv sett lampa i bilen hans, sier en tredje kilde.

– Nei, du får ikke innsyn i kontraktene. De er unntatt offentligheten. Vi går ikke ut med navn på personer og firmaer som vi bruker, sa administrasjonssjef Lars Bøhler i Oslo Politidistrikt.

– Ja, vi bruker Morten Strøm, som har avtale med Bislet Limousine. Vi har lagt oss på samme betalingslinje som UDI, sa Bøhler noen dager senere da han hadde endret syn på offentlighetsloven.

Altså vet vi nå at det er Morten Strøm, med Bislet Limousine i kulissene, som kjører asylsøkere for politiet. Det skal vise seg at det samme gjelder for UDI.

– Finner ikke kontrakten

– I fjor kjørte både Bislet Limousine og Norsk Folkehjelp asylsøkere for oss. Kontraktene ble ikke lagt ut på anbud. Men fra i sommer er det Bislet Limousine alene som har kontrakten, etter at vi i mars gjennomførte en begrenset anbudsrunde, sa Are Sauren i Utlendingsdirektoratets informasjonsenhet.

– Du skal få en kopi av kontrakten vi har med dem, lovte han.

– Vi kan ikke finne kontrakten hos oss. Du må vente til vi får lett litt mer, sa han en uke seinere.

– Dette er pinlig, men vi kan ikke finne kontrakten. Kanskje vi må gå til det pinlige skrittet å be Bislet Limousine om å få en kopi fra dem, sa Sauren flere uker senere, men noen kopi av kontraktet kom aldri før Ny Tid gikk i trykken.

– Du kaster bort tiden min

– Det stemmer, vi har toårs-kontrakt med UDI. Men med politiet har vi bare en kjøreavtale, ikke noe kontrakt, sa Sverre Høegh i Ring Limousine, som altså er fusjonert med Bislet Limousine.

– Ja, Morten Strøm er ansatt hos oss. Han tar hånd om organiseringen av asylsøker-transporten. Jo, han har et eget firma også, men jeg synes det er rart at du spør så mange spørsmål om ham. Det neste er vel at du spør om personnummerne til våre sjåfører. Du kaster bort tiden min; snakk med politiet og UDI, sa en irritert Høegh før han la på telefonen.

– Nei, da synes jeg du skal snakke med sjefen min. Du vet vel hvem det er, spurte Carl Robert Heinrichs, en av sjåførene som den tilfeldig forbipasserende telefondama på Tanum transittmottak hadde nevnt.

– Ja, Morten Strøm er sjefen min, bekreftet Heinrichs, før samtalen var over.

– Jeg skjønner ikke greia di, du har jo ringt over alt. Jeg føler at du ikke har begynt i riktig ende. Snakk med politiet. Jeg har fått beskjed fra dem om at hvis jeg får spørsmål fra pressa om kjøringen for dem, så skal jeg henvise til politiet, sa en ordknapp Morten Strøm da Ny Tid endelig fikk tak i ham.

– Slått personlig konkurs

– Det stemmer det, Carl Robert Heinrisch er slått personlig konkurs. I juli i år forelå en konkursbegjæring fra Staten mot den tidligere drosjesjåføren på grunn av ubetalte skatter og avgifter på til sammen 428.000 kroner. I august gikk saken hit til Oslo skifterett. Du kan snakke med advokat Lars Villars-Dahl, som er bostyrer for konkursboet, opplyste Oslo byrett.

– Hvis det ikke er midler til kredittorene, avsluttes saken. Heinrichs har opplyst at han har meldt seg arbeidsledig og er uten jobb. Det er foreløpig usikkert hva han skal leve av i tiden som kommer i det han trolig ikke har krav på arbeidsledighetstrygd. Han opplyser at han er henvist til sosialkontoret, sa bostyrer Villars-Dahl.

– Hvis han likevel er i jobb eller på trygd, får han beholde et minimumsbeløp. Resten tas av kredittorene, la bostyreren til.

Da er det altså klart at Carl Robert Heinrichs, til tross for at han sier at han er arbeidsløs og har kredittorer på nakken, kjører asylsøkere for Morten Strøm/Bislet Limousine. Det har han etter det Ny Tid erfarer gjort siden han sluttet som drosjesjåfør i juni. Men kjører Heinrichs for Morten Strøm, eller er han ansatt i Ring Limousine?

– Blålyset ligger i bilen

– Beklager hvis du oppfattet meg som furten sist, men jeg er usikker på hva du vil. Jeg er bare en enkeltperson som tenkte at det brukes for mye drosjer i transporten av asylsøkere, og at det kanskje ikke var så OK for dem å sitte på utstilling i drosjer. Det er så mange skjebner blant dem, og jeg ville gjerne gjøre noe, det var greia. Så jeg tok over en minibuss fra Røde Kors som de brukte på Tanum. Men en minibuss var ikke nok, så da brukte jeg mitt kontaktnett og startet samarbeidet med Ring Limousine, som altså nå er slått sammen med Bislet Limousine. Firmaet mitt, OVAL, har ingenting med dette å gjøre, sa Morten Strøm noen dager senere da han ringte opp Ny Tid.

– Jeg har skaffet til veie noen egnede sjåfører, asylsøkerne kommer jo til alle tider på døgnet. Men sjåførene mine blir jo litt usikre når du begynner å ringe dem, de er ikke vant til pressa, fortsatte han, før han fikk spørsmål om han bruker blålys.

– Nei, det stemmer ikke, jeg bruker ikke blålys. Men jeg har blålys i bilen, i fall politiet trenger å leie bilen. Derfor ligger blålyset klart. Men nå har jeg ikke mer tid, avsluttet Morten Strøm.

– Dette visste vi ikke

– Nei, altså; han har ikke blålys i bilen, hvem sier det, spurte Per Befring i politiets asylavsnitt senere på dagen.

– Sier Morten Strøm det selv? Beklager, da må jeg ta dette opp med ham og komme tilbake til deg, fortsatte Befring.

– Ja, nå har jeg pratet med Morten Strøm. Dette har verken jeg eller de andre i ledelsen her i politiet hatt kjennskap til. Han har derfor fått beskjed om å levere blålyset fra seg. Det er ingen grunn til at han skal ha det, sa Befring dagen derpå.

Det hører med til historien at Carl Robert Heinrichs aldri svarte på henvendelser om hvorfor han overfor konkursboet sier at han ikke er i jobb og har meldt seg arbeidsledig, samtidig som han jobber som sjåfør for Morten Strøm/Bislet Limousine.

OVAL Morten Strøm

I Enhetsregisteret i Brønnøysund er Morten Strøms enkeltmannsforetak OVAL Morten Strøm oppført under næringskoden “Etterforskning og vakttjeneste”. På OVALs hjemmeside på nettet står det blant annet følgende:

“Har du eller ditt firma behov for representativ VIP-transport og personlig tilpassede sikkerhetsløsninger? Oval tilbyr en helhetlig transport- og sikkerhetstjeneste til næringslivet. I en hektisk hverdag hvor omgivelsene krever våre klienters tid og ressurser, tilbyr vi en tjeneste som er effektiv, trygg og diskret.”

“Med over 20 års erfaring innenfor bransjen, hvor internasjonale artister har vært en av kundegruppene, har vi skaffet oss et bredt erfaringsgrunnlag og kan tilby profesjonelle tjenester og god service.”

Kommentarer