Orheim tar feil om ultralyd

SV vil ikke stramme inn på bruken av ultralyd, og vil på ingen måte frata kvinner noen form for selvbestemmelse. Dessverre sprer Orheim påstander som ikke er sanne. Det er verken Ap eller SV tjent med. Verst er det likevel for de mange kvinnene som føler uttrygghet som en følge av Arbeiderpartiets feilinformasjon om ultralyd.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I en kronikk i Ny Tid nummer 6 i 2004 spør Karita Bekkemellem Orheim fra Arbeiderpartiet retorisk om hvilken side SV står på i ultralydsaken. SV sitt svar er enkelt; SV ønsker en best mulig svangerskapsomsorg, det er alle kvinner tjent med. I denne kronikken går jeg gjennom påstandene til Bekkemellem Orheim, og forklarer hva det er SV står for. I Stortinget er det SV som avgjør saken, og SV vet naturligvis selv best hva vi mener.

Ingen begrenset tilgang

I kronikken skriver Bekkemellem Orheim: «Det nye lovforslaget betyr at kvinner kan få tilbud om ultralyd før 17.-19. uke, hvis det foreligger medisinske indikasjoner… Det skal utføres kun ved seks sentre.» Og: «Arbeiderpartiet er uenig i SVs innskrenkning i bruken av ultralyd.»

Svar: Her tar Bekkemellem Orheim feil. SV har ikke stemt for noen innskrenkning i bruken av ultralyd. SV har, sammen med Stortingets flertall, besluttet at ultralyd på medisinske indikasjoner kan skje hvor som helst hvor det foreligger et ultralydapparat, av personell som har kvalifikasjoner til å betjene utstyret. Viderehenvisning til noe godkjent senter er ikke nødvendig. Ingen former for ultralydundersøkelse vil med den nye loven bli forbudt. Det vil fortsatt være mulig å ta ultralyd uten at det foreligger noen medisinsk grunn, men slike undersøkelser vil altså ikke refunderes.

Ingen økt egenbetaling

I kronikken skriver Bekkemellem Orheim: «Ellers (utenom de seks sentrene) må kvinner selv betale…»

Svar: Denne påstanden er ikke riktig. SV har, sammen med Stortingets flertall, besluttet at enhver ultralydundersøkelse i den alminnelige svangerskapsomsorgen som er medisinsk begrunnet vil være gratis for kvinnen. Dette samsvarer med dagens retningslinjer for bruk av ultralyd. Arbeiderpartiet gir inntrykk av at de vil at alle kostnader til ultralydundersøkelser skal dekkes, også de som ikke er medisinsk begrunnet. Men Arbeiderpartiet har ikke foreslått dette, verken under behandlingen av bioteknologiloven, eller ved behandlingen av statsbudsjettet for 2004.

Ikke noe kunstig skille

I kronikken skriver Bekkemellem Orheim: «Den nye loven skaper et kunstig skille mellom bruken av ultralyd som vanlig svangerskapsomsorg, og ultralyd brukt for å oppdage avvik.»

Svar: Denne påstanden fra arbeiderpartirepresentanten forundrer meg. Ikke noe parti i Stortinget stemte mot denne lovreguleringen (§4-1 i bioteknologiloven), heller ikke Arbeiderpartiet.

Etter SVs syn er det ikke kunstig å skille ultralyd som en del av den vanlige svangerskapsomsorgen fra ultralyd som brukes til fosterdiagnostikk. Hvis en lege eller jordmor i den vanlige svangerskapsomsorgen ved en ultralydundersøkelse finner tegn på at fosteret kan ha et alvorlig avvik, skal kvinnen få et tilbud om undersøkelse ved et godkjent senter for fosterdiagnostikk. Det er viktig at kvinnen, som kan stå foran en veldig vanskelig beslutning, sikres best mulig informasjon om fosterets tilstand.

Kvalitetssikring av fosterdiagnostikken

I kronikken skriver Bekkemellem Orheim: «Gynekologer har sendt kvinner til spesialister. Denne kvalitetssikringen har eksistert uten behov for lovfesting.»

Svar: Lovreguleringen av fosterdiagnostikk ble innført av Ap-regjeringen Brundtland i 1994. Hensikten den gang var den samme som nå: Å sikre riktig og forsvarlig bruk av fosterdiagnostiske metoder.

SV har, sammen med Stortingsflertallet, sikret at kvinnen ved mistanke om fosteravvik, eller ved økt risiko for fosteravvik, vil få tilbud om en kvalitetssikret ultralyd ved et godkjent fosterdiagnostisk senter. Tilbudet vil komme i tillegg til dagens ultralydtilbud i den alminnelige svangerskapsomsorgen. For SV har det vært viktig å sikre at kvinner som står foran vanskelige valg skal få så sikker og god informasjon som mulig.

Ingen informasjon holdes tilbake

I kronikken skriver Bekkemellem Orheim: «Det er altså ikke lenger opp til den enkelte gravide å bestemme hva slags informasjon hun ønsker om svangerskap på ulike tidspunkt.» (…) «Vi (Arbeiderpartiet) er ikke bekymret for at kvinner skal misbruke tilbudet om ultralyd i disse ukene (til uke 12).»

Svar: Disse påstandene fra Orheim er ikke riktige. Stortingsflertallet har presisert at ingen form for ultralyd blir forbudt, det er opp til kvinnen selv hva slags informasjon hun vil ha. SV har, sammen med Stortingets flertall, besluttet at ingen informasjon skal holdes tilbake overfor den gravide, utover fosterets kjønn. I bioteknologilovens paragraf 4-5 står det at opplysning om fosterets kjønn som framkommer ved fosterdiagnostikk bare skal skje dersom kvinnen er bærer av alvorlig kjønnsbundet sykdom. Denne lovteksten videreføres fra gjeldende bioteknologilov, som ble lagt fram av Ap-regjeringen Brundtland i 1994. Brundtland-regjeringens begrunnelse for paragrafen var å hindre selektive, kjønnsbetingede aborter. Arbeiderpartiet stemte nå, sammen med SV og stortingsflertallet, for at lovparagrafen også skal omfatte ultralyd.

SV samarbeider med fagmiljøene

I kronikken skriver Bekkemellem Orheim: «Fagmiljøer har reist sterke innvendinger mot dette skillet som nå vil bli innført…»

Svar: SV har hatt god kontakt med de ulike fagmiljøene som Orheim viser til. En del av reaksjonene baserer seg på et høringsutkast som Regjeringen aldri fremmet for Stortinget, og som Stortinget aldri har behandlet. Særlig misforståelsene om at informasjon skal holdes tilbake overfor den gravide stammer fra dette høringsutkastet (jamfør Aud Blegen Svindland i Dagbladet). Men SV har i tillegg under Stortingets behandling av saken tatt tak i alle de deler av loven som det har vært faglige reaksjoner mot.

Bekkemellem Orheim refererer til professor Sturla Eik-Nes som en av lovens skarpeste kritikere. Etter at komiteen hadde avsluttet sitt arbeid ringte Eik-Nes SV og takket for de avklaringer vi hadde fått til, som han uttrykte tilfredshet med.

Veien videre

På bakgrunn av vedtakene i Stortinget skal Helsedepartementet utarbeide forslag til retningslinjer om bruk av ultralyd. Disse skal senere legges fram for Stortinget. SV vil sørge for at retningslinjene er i tråd med flertallet i Stortinget, slik det er beskrevet i denne kronikken. Det vil glede oss om Arbeiderpartiet blir en del av et flertall som vil sikre alle kvinner en god svangerskapsomsorg, og et tilbud om en så sikker informasjon som mulig om fosterets tilstand.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here