Av Marianne Morild. Oil Plant 2012, bitumen på lerret, 150 x 120 cm. I privat eie.

Oljefondet og Skancke-utvalget


Spørsmålet om oljefondet bør være fossilfritt er ikke nytt. 

Ekspertgruppen Skancke-utvalget ble i 2014 oppnevnt til å vurdere hvorvidt en eksklusjon av kull- og petroleumssektoren fra Oljefondet (SPU) ville være en mer effektiv strategi for å adressere klimaspørsmål enn fondets innflytelse via eierskapsutøvelse.

Utvalget var ledet av siviløkonom Martin Skancke – tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet og sentral i oppbyggingen av SPU på slutten av 1990-tallet.

Upassende med politikk. Skancke-utvalget konkluderte med at en slik sektoromfattende eksklusjon ikke ville være en bedre strategi enn eierskapsutøvelse. Utvalget argumenterte for at bruken av SPU til politiske formål – i dette tilfellet å legge føringer på klimapolitikken – var upassende og i konflikt med SPUs formålsparagraf. Skancke-utvalget anbefalte at man heller innførte en «mekanisme for ad-hoc utelukkelse fra fondet av selskaper som medvirker til alvorlig klimaskade». Dette materialiserte seg i kull- og klimakriteriet, som ble innført i retningslinjene 2016.

Heller eierskapsutøvelse. Konklusjon som Skancke-utvalget la frem i 2014 var at «Eierskapsutøvelse bør (…) være Statens pensjonsfond utlands (SPU) viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål».

Skancke-utvalget diskuterte også risikoen for såkalte «stranded assets» og hvorvidt en slik risiko kunne rettferdiggjøre eksklusjonen av hele sektoren fra SPU. Utvalget konkluderte med at de ikke var tilfellet.

Abonnement kr 195/kvartal

Se hovedsaken Olje – fortidens industri