Militærøvelse i Hafr al-Batin, Saudi-Arabia. FOTO: AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE

Økt militært forbruk i 2015

Etter flere år med redusert militært forbruk steg utgiftene brukt til militære formål med én prosent – til 1676 milliarder dollar – i 2015.

fredrikheldal
Email: fredrik@fredslaget.no
Publisert: 14.04.2016

Tirsdag 5. april 2016 la Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt (SIPRI) frem sine årlige tall for verdens militære forbruk. For første gang siden 2011 ble det registrert en økning i det globale forbruket. USA er fortsatt landet i verden med desidert høyest militært forbruk, fulgt av Kina, Saudi-Arabia og Russland. USAs forbruk på 596 milliarder dollar tilsvarer forbruket til de neste åtte landene på listen.

Redusert forbruk i USA. De militære utgiftene i USA har vært på vei nedover de siste årene, og denne utviklingen fortsatte også i 2015. Det er imidlertid tegn til at den nedadgående trenden i forbruket er i ferd med å stabilisere seg.
«De militære utgiftene ble kuttet i USA for å redusere budsjettunderskuddet og på grunn av tilbaketrekking av styrker fra Afghanistan og Irak,» sier lederen for SIPRIs prosjekt for militært forbruk Sam Perlo-Freeman. «Men nå mener mange i Kongressen at kuttene har gått for langt, og det er innført kortsiktige tiltak for å unnta forsvarsbudsjettet fra statlige utgiftskutt. Budsjettet for oversjøiske operasjoner påvirkes nå ikke av statlige kutt, og operasjonen mot ISIS gjør at dette budsjettet er på vei oppover igjen.»
Perlo-Freeman peker videre på at siden statlige kutt har påvirket Forsvarsdepartementets grunnbudsjett, brukes budsjettet for oversjøiske operasjoner nå til finansiering av utstyr og forskning som normalt ville dekkes over grunnbudsjettet.
Samtidig fortsatte det militære forbruket å gå ned i Latin-Amerika og Karibia, blant annet som et resultat av fallende oljepriser og økonomiske problemer i flere land. Venezuela markerte seg spesielt, med et redusert forbruk på 64 prosent. I Afrika ble elleve år med økende militært forbruk snudd til nedgang, blant annet resultatet av sterkt redusert forbruk i Angola. Også dette kan knyttes til lavere oljepriser.

Økende spenning. I Øst- og Sentral-Europa fortsatte de militære utgiftene å stige, som året før. Land som Polen og Litauen registrerte en spesielt sterk økning. I tillegg steg de militære utgiftene i Russland og Ukraina, og i flere andre av Russlands naboland. Dette tyder på at kombinasjonen av Russlands ønske om å styrke sin posisjon som militær stormakt, en mer spent tone mellom NATO og Russland samt den russiske innblandingen i Ukraina har påvirket de involverte landene og deres naboers forsvarsprioriteringer.
Vest-Europas militære forbruk, som de siste årene har vært synkende, ser ut til å stabilisere seg. En del vesteuropeiske land har kommet med signaler om sterkere militær satsning i årene som kommer.
«Hovedårsakene til at nedgangen i Vest-Europas militære forbruk ser ut til å avta, er en økende bekymring for Russland, samt sterkere press fra NATO for at medlemslandene skal øke sine forsvarsbudsjetter,» mener Perolo-Freeman. «Denne tiltakende spenningen i forholdet mellom Russland og NATO kan vedvare, med økt militarisering av regionen og enda høyere spenningsnivå som resultat.»

Vekst og våpenkappløp. SIPRI er i år forsiktig med å gi en overordnet beskrivelse av utviklingen i Midtøsten. Grunnen er manglende data for mange land. Men dersom vi ser på den informasjonen som er tilgjengelig, har det militære forbruket gått opp fra 2014 til 2015. Saudi-Arabia forsvarer sin posisjon som et av landene i verden med høyest militært forbruk, både i reelle utgifter og som andel av bruttonasjonalprodukt. I tillegg markerer Irak seg med en økning i forbruk på 35 prosent fra 2014 til 2015, og 536 prosent mellom 2006 og 2015. Krigen mot ISIS og gjenoppbyggingen av militærvesenet etter den amerikanske invasjonen i 2003 er blant årsakene til den sterke økningen.

Saudi-Arabia forsvarer sin posisjon som et av landene i verden med høyest militært forbruk, både i reelle utgifter og som andel av bruttonasjonalprodukt.

Utviklingen i Asia fortsatte å peke oppover i 2015, med fortsatt vekst i Kina som hovedårsak. Kinas økning i militært forbruk var imidlertid lavere enn de foregående årene – et tegn på at landets økonomiske vekst begynte å avta. India fortsatte de seneste årenes militære moderniseringsprogrammer med en beskjeden vekst i militært forbruk også i 2015, noe Pakistan har uttrykt bekymring for og besvart ved å øke eget militært forbruk med over 10 prosent i 2015.
Noe av det som preget utviklingen i Asia i 2015, var de territorielle disputtene i Sørkinahavet og Kinas fremferd i flere av de omstridte havområdene. Denne spenningen gjenspeiles også i det militære forbruket til flere av de involverte landene. Kinas militære forbruk fortsatte som nevnt å stige, mens land som Filippinene, Indonesia og Vietnam også hadde et sterkt økt forbruk til militære formål i 2015.
«Jeg tror vi ganske sikkert kan si at vi ser et rustningskappløp i landene rundt Sørkinahavet,» konstaterer Perlo-Freeman.
Norske selskaper selger våpen og annet militært utstyr til flere av landene involvert i striden om territorier i Sørkinahavet, inkludert Vietnam, Taiwan, Malaysia og Indonesia. Det bør stilles spørsmål ved hvorvidt Norge skal bidra til et våpenkappløp i et område med så høyt spenningsnivå.

Usikker fremtid. Perlo-Freeman er forsiktig med å si noe sikkert om fremtiden.
«På den ene siden opplever mange land økonomiske vanskeligheter, blant annet som et resultat av fallende oljepriser, som kan bidra til redusert militært forbruk. Men på den andre siden ser vi økende spenningsnivåer i mange deler av verden, inkludert mellom Russland og NATO og i sørkinahavet, som kan medføre økt fokus på militær opprustning. Jeg tror vi vil få en liten endring, enten i den ene eller endre retningen i årene som kommer, men er usikker på i hvilken retning.»


Heldal er leder av Norges fredslag.
fredrik@fredslaget.no

Gratis prøve
Kommentarer