Okkupanten Norge

1. juli er det slutt for det norske ingeniørkompaniet som i ett år har arbeidet sammen med de britisk-amerikanske okkupantene av Irak. Klokelig nok har et bredt stortingsflertall samlet seg om å trekke troppene ut, med litt ulike motiver. Regjeringen argumenterer først og fremst med at Norge skal bidra andre steder, som i Afghanistan, og […]
Soldater fra Norwegian Engineer Squadron trener i Irak Soldiers from The Norwegian Engineer Squadron practise on rutines in Iraq
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 24.06.2004

1. juli er det slutt for det norske ingeniørkompaniet som i ett år har arbeidet sammen med de britisk-amerikanske okkupantene av Irak. Klokelig nok har et bredt stortingsflertall samlet seg om å trekke troppene ut, med litt ulike motiver. Regjeringen argumenterer først og fremst med at Norge skal bidra andre steder, som i Afghanistan, og ikke kan spre engasjementet på for mange områder. Arbeiderpartiet og SV har vektlagt at ingeniørkompaniet kan oppfattes som – alternativt er – en del av okkupasjonsstyrkene. Dermed har den norske styrken blitt oppfattet slik at Norge deltar i okkupasjonen av Irak.

Med støtte fra Fremskrittspartiet har regjeringen likevel valgt å la ti norske stabsoffiserer bli igjen i Irak, som en del av den polske kommandokjeden. Det paradoksale med dette er at de norske militære som i størst grad inngår i okkupantenes kommandostruktur blir igjen. Det er ingeniørkompaniet, som på mange måter har vært regjeringens humanitære fikenblad, som trekkes ut. Om regjeringen så langt har kunnet hevde at ingeniørkompaniet har bedrevet “humanitært arbeid”, som brubygging osv., er det umulig å si det samme om stabsoffiserene.

Ingeniørkompaniets “humanitære innsats” har gjennom det siste året vært et effektivt middel for å tilsløre det faktum at Norge har vært langt tyngre inne i administrasjonen av okkupasjonen. Det er betegnende at lederen av Oslo Arbeiderparti i et innlegg i Dagsavisen denne uken skriver at “nå erstattes ingeniørene av stabsoffiserer som skal inngå direkte i okkupasjonsmaktenes kommandostruktur.” Vi deler selvsagt Oslo Ap-leder Jan Bøhlers engasjement mot den norske deltakelsen, men det er betegnende at det har gått sentrale politikere hus forbi at de norske stabsoffiserene har vært på plass hele tiden. Det sier sitt om regjeringens vellykkede forsøk på tilsløring, og det sier sitt om at Ny Tid har stått ganske alene blant norske medier om å problematisere og dokumentere hvordan Norge opptrer som okkupant.

Like fullt er det tilfelle at Norge nå kun er til stede i Irak som okkupantmakt, etter som vi har stilt til rådighet offiserer som blant annet peker ut mål for militære operasjoner og som inngår direkte i en kommandokjede under okkupantmakten Polen.

Det er vårt syn at Norge i gitte situasjoner må kunne bidra også militært for å løse problemer internasjonalt – også i Irak. Forutsetningen må imidlertid være at deltakelsen skjer etter et klart FN-mandat og i FNs regi. Det er et syn flertallet på Stortinget slutter seg til – i ord. I handling viser imidlertid regjeringen at de, hvis det er nødvendig for å tekkes USA, er villige til det motsatte.

Denne uærligheten fra regjeringspartiene er ikke bare rystende i seg selv, den er også en direkte trussel mot Norges sikkerhet. Det er ikke i Norges interesse verken å være eller framstå som en okkupantmakt. Derfor må de norske stabsoffiserene trekkes ut.

Kommentarer