Ny Serie: Nasjonal vs global politikk

Ny Tid innleder i dag en serie om den politiske skillelinjen mellom en politikk som er nasjonal versus en som er globalt orientert. Denne skillelinjen blir stadig viktigere, og den følger ikke den tradisjonelle, politiske høyre-venstre-aksen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Derfor ønsker Ny Tid å bidra til å at debatten om det globale og det nasjonale settes høyere på dagsordenen. Kanskje trenger ikke mediene trenger mer utenriksstoff, kanskje er poenget at skillet mellom utenriks- og innenriksstoff må forkastes i stadig flere saker. Debatten kan blant annet handle om hvordan Stortinget og norske politikere kan utforme en politikk som tar inn over seg økonomiens globalisering. Serien vil oppsummere og gå videre på noen av de ordskiftene Ny Tid har hatt på debattsidene de siste månedene. Men vi vil også trekke fram nye, konstruktive forslag for en globalisert verden i det 21. århundre. På søken etter en 3. vei.

Her er noen av spørsmålene som bidrar til å definere spenningen mellom nasjonale og det globale perspektiv på verden av i dag:

■ Full nasjonal suverenitet vs sterkere globale organisasjoner: Må nasjonalstatene oppgi litt av sin suverenitet for å oppnå velfungerende globale organisasjoner, og er dette en forutsetning for klimaavtaler, fattigdomsreduksjon, stabilitet og mindre fare for kriser, krig og terror? Det kan finnes mange mellomløsninger mellom nasjonalstatene og det å lage en verdensregjering.

■ Nasjonal selvbestemmelse vs. humanitære intervensjoner: Kan det være riktig for verdenssamfunnet å intervenere i en stat, og i så fall: Hvor grove må statlige overgrep mot egen befolkning være? hvorfor har ikke FN og verdenssamfunnet klart å gjøre mer overfor Darfur og Burma?

■ Assimilasjon vs. inkludering: Er det slik at ytre høyre og venstre fløy har funnet hverandre i redselen for utenlandsk arbeidskraft? Er det immigrantene som skal integrere seg i den nasjonale kulturen, eller er det mer nasjonalstatene som bør inkluderes i den globale felleskulturen?

■ Alenegang vs. samarbeid: Står fattige land sterkest når alle forhandler sammen (multilateralt), som i WTO, eller når for eksempel Botswana forhandler alene mot USA (bilateralt)?

■ Handel vs. arbeiderrettigheter: Er etisk handel og frivillig samfunnsansvar løsningen, eller fungerer det mot sin hensikt? Er WTO eller FN det beste organet for å håndheve arbeidernes rettigheter?

De neste ukene vil du her i Ny Tid kunne lese tekster av ledende stemmer i den global debatten, og de er til tider rykende uenig: Denne uka kan du lese professoren Joseph Stiglitz’ konkrete forslag til demokratisering av globaliseringen, en tekst som starter på side 36.

Vi vil også knytte an til aktuelle saker i norsk politikk, og utfordre norske politikere. Og vi vil gjerne ha dine synspunkter, pro eller contra det nasjonale og det globale. Send dine innspill på debatt@nytid.no.

---
DEL