Norsk bistand til en fornybar fremtid


Verden må få tilgang til fornybar og bærekraftig energi. En ny rapport fra WWF Uganda gir norske myndigheter en viktig pekepinn om hvordan fremtidens energibistand bør innrettes. 

Email: marteness@gmail.com
Publisert: 2016-02-18

Nylig markerte norske myndigheter 25 års energisamarbeid med Uganda. En Multiconsult-rapport som var bestilt av Norad for anledningen viser at mye positivt har skjedd i løpet av disse årene. Norge har støttet økt fornybar strømproduksjon, og har vært med på å styrke og forlenge strømnettet ut til nye deler av landet. Dette er store skritt i riktig retning – for hvis Uganda skal lykkes i å dekke sitt energibehov med fornybar energi innen 2050, må det produseres mer ren strøm, og sentralnettet må utvides. Men dette er langt fra nok i et land hvor 90 prosent av energiforbruket per i dag kommer fra ved og trekull. Desentraliserte energiløsninger og en moderne kokeovnsektor må også plass.

100 prosent. En fornybar fremtid er mulig. Tidligere i vinter kom WWF Ugandas «Energy Report for Uganda», som viser at landet kan bli 100 prosent fornybart i løpet av 35 år. Dette gir håp om en fremtid hvor fattigdomsbekjempelse og økonomisk og sosial utvikling ikke trenger å skje på bekostning av natur og klima. Rapporten, som er den første av sitt slag for et afrikansk land, beskriver et scenario for utvikling av Ugandas energisystemer basert på fornybare energiressurser. I scenariet har hele Ugandas befolkning tilgang til strøm og moderne energi til matlaging og oppvarming i 2030. I 2050 kjøper 70 prosent av husholdningene strøm fra det sentrale strømnettet, mens 30 prosent produserer den selv – fra solceller på hustak eller i lokale solkraftanlegg.

Sammensatte problemer. Energirapporten viser at energikrisen i landet dreier seg om mer enn strømmangel (i motsetning til hva vi har lett for å tro her i Norge). Rapporten peker på to uløste hovedutfordringer i energisektoren. For det første har folk flest i Uganda ikke råd til strøm i det hele tatt, og mange vil måtte vente forgjeves på at nettet bygges ut og at de skal få råd til å betale for tilkobling. Hele 85 prosent av befolkningen på totalt 37 millioner mennesker er utenfor strømnettet per i dag. For det andre: Skogen i Uganda er landets viktigste energikilde (ved og trekull), men er under så stort press at den forsvinner i raskt tempo – med hele 1,8 prosent hvert år. Mellom 1990 og 2010 gikk nesten halvparten av den tapt. Avskogingen utgjør en risiko for både energisikkerhet og natur.

Anbefalinger til Norge. WWF mener at utfordringene i energisektoren i Uganda ikke er unike, og at energirapporten kan brukes til å forstå utfordringene …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)