Norge på jumboplass i Nordens feministsatsing – Gir minst til kvinner

Helga 12-15. juni arrangeres Nordens største kvinnekonferanse på 20 år i Malmø. Både Danmark og Sverige har gitt 40 ganger så mye i støtte som H-Frp-regjeringen. Norge har redusert kvinnestøtten til under en tredjedel av hva den var i 1994. Samtidig varsles nye kutt. - Vi er bekymret, sier Gro Lindstad i FORUM. Frps Solveig Horne forsvarer kuttene.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 18.06.2014

Kvinner. Torsdag åpnet «Nordisk Forum Malmø 2014 – New Action on Womans Rights» i Sveriges tredje største by, Malmø.

Fra 12. til 15. juni møtes deltakere fra hele Norden for å diskutere framtidens likestillingspolitikk, basert på handlingsplanen som ble til etter FNs fjerde konferanse om kvinners rettigheter, i Beijing i 1995.

– Konferansen er ikke bare en viktig arena for å diskutere kvinners rettigheter, den er også en meget sentral arena for å bevisstgjøre unge kvinner og menn på hva likestilling og feminisme innebærer.

Det sier Gro Lindstad, leder for paraplyorganisasjonen Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS), til Ny Tid. Lindstad sitter i styringsgruppen for forumet, men har langt mindre å rutte med enn sine kolleger i de andre nordiske landene. Malmø-konferansen, som har trukket til seg flere tusen deltakere, er et samarbeid mellom 200 kvinneorganisasjoner fra hele Norden. Hensikten med konferansen er å ta pulsen på den likestillingspolitiske situasjonen og å oppfordre til handling.

Konferansens program og diskusjoner bygger på FN sin kvinnekonvensjon. Målet er å formulere nye konkrete krav, handlinger og strategier i et sluttdokument som skal overrekkes alle de nordiske regjeringene.

Halvparten av Finland

Men mens de fleste nordiske landene velvillig åpner lommebøkene for arrangementet, har dagens norske blåblå regjering kun bevilget 250.000 kroner til arrangementet.

Til sammenlikning bevilget den konservative svenske regjeringen 10 millioner kroner i øremerkede midler til arrangeringen av selve konferansen, det samme gjorde Danmark. Bare København kommune har i seg selv bevilget 575.000 danske kroner. Finland har bevilget det dobbelte av Norge. Selv Island har betalt en deltidsansatt opp mot den historiske Malmø-konferansen.

– Vi er bekymret for at det norske regjeringen ikke bidrar med flere midler. Dette viser at likestillingspolitikk er noe man snakker mye om, men prioriterer lite i Norge, sier Lindstad.

– Men 250.000 kroner er vel også en sum å snakke om, Lindstad?

– Norge er det landet i Norden som har best økonomi, og det er det landet som det ble tatt som en selvfølge ville bidra med mye mer til dette store arrangementet. I tillegg henviser norske myndigheter ofte i internasjonale og nasjonale fora til hvor langt vi har kommet i jobben med å oppnå full likestilling her i Norge. Men vi får kritikk og bemerkninger, med anbefalinger om forbedringer, fra kvinnekonvensjonskomiteen (CEDAW-komiteen) etter høringen i Genevé, sier Lindstad.

Da Nordisk Forum ble arrangert i 1994, bevilget Barne og likestillingsdepartementet 600.000 kroner i aktivitetsstøtte og reisestøtte til kvinneorganisasjonene. Omregnet i dagens kronekurs, tilsvarer dette 850.000 kroner – mer enn tre ganger så mye.

Lindstad forteller at FORUM nå ikke fikk bevilget noe av de 6,5 millioner kronene som organisasjonen søkte om i deltakerstøtte på konferansen.

– Likestilling er et hett tema i Norden nå, og mange ser Nordisk Forum som en arena for ny giv til kvinnebevegelsen og til økt bevisstgjøring om kvinnepolitiske spørsmål, sier Lindstad.

Kutter flere steder

Den lave norske bevilgningen til Malmø-konferansen kommer parallelt med at den norske regjeringen vurderer omlegging av dagens informasjonsstøtteordning i UD, som norske organisasjoner i mer enn 20 år har kunnet søke om.

Formålet med infostøtten var i å skape forståelse for situasjonen i utviklingsland og Norges deltakelse i det internasjonale utviklingssamarbeidet, samt oppslutning om bistandsbevilgningene. Infostøtten sikrer kvinneorganisasjonenes engasjement i internasjonale kvinnespørsmål. Regjeringen har signalisert at det vil bli kutt i denne ordningen, noe som ikke bare vil ramme NGO-er som Attac og Fredsrådet, men også FOKUS, som arbeider med kvinnepolitiske spørsmål i utviklingsland:

– Signalene tilsier at det ihvertfall vil bli endringer i dagens informasjonsstøtteordningen. I dag har vi et mangfold av organisasjoner som på ulike måter setter søkelys på temaer som verken mediene eller norske myndigheter klarer å dekke særlig godt. Å kutte i dagens informasjonsstøtteordning, blir det samme som å avgrense det kritiske blikket på måten norsk utviklingspolitikk drives på, samtidig som vi også fjerner oppmerksomheten fra temaer som allerede får lite oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt, sier Lindstad.

– Hvordan vil et eventuelt infostøttekutt ramme FOKUS spesielt?

– For vår det vil dette bety at vi ikke vil kunne fortsette å gi ut medlemsbladet vårt «Kvinner sammen», som er det eneste av sitt slag i Norge. Informasjonsstøtten er rett og slett en god og viktig investering i folkeopplysning. Det er selvsagt slik at vi må kunne tenke nytt og annerledes rundt dagens ordning, men diskusjonene må foreligge før eventuelle kutt foretas, sier Lindstad.

Registrerer misnøye

Statsråd Solveig Horne (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) forsvarer reduksjonen:

– BLD har støttet FOKUS med 250.000 kroner til gjennomføring av konferansen Nordisk Forum i Malmø. Jeg registrerer at FOKUS mener bevilgningen er for lav. BLD har ikke frie midler til denne typen formål. Departementets tilskuddsmidler er lagt ut i tilskuddsordninger som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), opplyser barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til Ny Tid.

Malmø-konferansen

Dette gir de ulike landene:

Danmark: 10 millioner kroner.

Sverige: 10 millioner kroner.

Nordisk Ministerråd: 2 millioner kroner.

Finland: 500.000 kroner.

København kommune: 575.000 kroner.

Island: Støtte til deltidsansatt i ett år som bare jobber med Nordisk Forum.

Norge: 250.000 kroner.

Kommentarer