Klimakonferanse: «Noreg verre enn USA»

Noreg er kåra til verst i sin klasse på utsleppsreduksjon, og eigne utsleppsmål fram mot 2020 kan gleppe. Etter Paris rustar miljørørsla seg til kamp for større kutt på heimebane.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) saman med USA sin sjefsforhandlar Todd Stern i Paris. På ny
Ny Tid

ny tid«Aldri før har eit så stort ansvar vore i hendene på så få.» Klimasjefen i FN, Christiana Figueres, hadde på opningsdagen av Klimatoppmøtet i Paris (COP21) tydeleg bestemt seg for å legge all mogleg tyngde på delegatane. 30. november var over 140 statsleiarar samla for å understreke kor viktig oppgåva er med å få til ein klimaavtale med ein tydeleg veg mot globale utsleppskutt. Parafraseringa av Winston Churchill frå FNs viktigaste klimadiplomat var berre ei av eit utal understrekingar av at COP21 måtte bli eit vendepunkt i kampen mot klimaendringane, blant anna av Erna Solberg: «Me må leve opp til verdas forventningar. Me må gjere COP21 til eit vendepunkt,» sa statsministeren frå talarstolen i Paris. Kontrasten er knapt større til forhandlingane i dei to vekene etterpå. Ein langtekkeleg dragkamp om viktige, men komplekse detaljar i avtalen (sjå sidesak) som skulle gjere vegen til ei berekraftig framtid farbar.
Verst i klassen. «Langtekkeleg» ser òg ut til å vere eit dekkande omgrep for den grøne omstillinga her heime. Det bodskapet blei klart under den siste veka av klimaforhandlingane, då den respekterte tankesmia Germanwatch slapp sin årlege rapport, The Climate Change Performance Index, kor dei målar klimainnsatsen til ulike land. Mens Danmark og Sverige i fleire år har vore blant dei høgast rangerte landa, er Noreg no nede på ein 36. plass – ned frå 24. plass i 2013 – og ein suveren versting blant dei nordiske landa. For fyrste gong er Noreg lågare rangert enn USA på klimaindeksen, som har rykka opp til ein 34. plass på årets liste. «Rangeringa vår tar både omsyn til dei faktiske utsleppa, tendensane i landa sine utslepp over tid, og politiske tiltak,» seier Jan Burck, leiar av rapportutvalet til Germanwatch, til Ny Tid. Han peikar på den store forskjellen mellom Noreg og våre naboar i aust og sør som talande: «Danmark og Sverige er på topp når det gjeld utbygging av fornybar energi. Her blir Noreg eit spesielt tilfelle, ettersom vasskrafta står for store delar av straumforsyninga.»
Men den viktigaste årsaken, ifølgje Burck, er at «dei totale CO2-utsleppa i Danmark, Sverige og ei rekke andre europeiske land er gått markant ned, mens dei i Noreg har gått opp». Mellom 1990 og 2014 auka CO2-utsleppa i Noreg med rundt 25 prosent, framfor alt på grunn av vekst i olje- og gassutvinninga. Dei samla klimagassutsleppa har gått opp med 3,46 prosent. Dette står i sterk kontrast til utviklinga i både Danmark og Sverige, som sidan 1990 har kutta sine totalutslepp med høvesvis 25 og 20 prosent. Når det gjeld utslepp per person, slepp gjennomsnittssvensken ut mindre enn halvparten så mykje klimagassar som den gjennomsnittlege nordmannen.
Ikkje riktig bilde. På spørsmål frå Ny Tid gjer Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) det klart at rangeringa til Germanwatch ikkje gjev eit heilt riktig bilde. I ein epost skriv ministeren at Noreg får høg score på dei klimapolitiske tiltaka. «Ein av grunnane til at Noreg scorer lågt er at me allereie har nær utsleppsfri kraftproduksjon. Noreg har òg blant verdas høgaste CO2-avgiftar på olje- og gassproduksjon, og me har høge avgifter på bilkøyring og flytrafikk.» I tillegg meiner statsråden at satsinga framover peikar i riktig retning. «Regjeringa har ei historisk sterk satsing på jernbane og miljøteknologi i næringslivet. Få har gjort meir for å legge til rette for el-bilar. Framover skal me blant anna fase ut oljefyring, sikre meir kollektivtransport i byane og få meir energieffektive bygg. Saman med EU har me mål om å redusere utsleppa med minst 40 prosent i 2030. Noreg er òg det landet i verda som gjer mest for å ta vare på regnskogen».

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL