Myten om kriminelle asylsøkere avlivet

En ny undersøkelse viser at asylsøkere fra Afrika og Asia kun sto bak noen promiller av alle oppklarte lovbrudd i Norge i 2001. Hvorfor blir det ingen debatt i Holmgang om dette, programleder Oddvar Stensstrøm?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Denne uken burde TV-skjermene vært fulle av debatt om asylsøkere og kriminalitet.

Programlederne Oddvar Stensstrøm i Holmgang, Pål T. Jørgensen i (t)abloid, Viggo Johansen i RedaksjonEN, og Christine Præsttun og Jarle Roheim Håkonsen i Standpunkt; alle burde de pekt mot oss gjennom TV-skjermen og sagt at i kveld, i kveld tar vi den store debatten om asylsøkere og kriminalitet.

For i forrige uke la en ekspertgruppe nedsatt av Politidirektoratet fram en rapport som hadde følgende konklusjon: Asylsøkere står bak en svært beskjeden del av det norske kriminalitetsbildet.

Ja, faktisk sto asylsøkere bak mindre enn en prosent av alle oppklarte lovbrudd i Norge i 2001. Og de mørkhudete, de fra Afrika og Asia, de sto kun bak et par promille av lovbruddene.

Men det ble ingen debatt om dette denne uka.

– Nei, vi har ikke blitt invitert til å delta i noen debattprogrammer. Du er den første forespørselen fra media til meg, sier politidirektør Ingelin Killengreen, som står ansvarlig for rapporten.

– Vi har heller ikke blitt invitert til Holmgang eller andre debattprogrammer, sier statssekretær Cathrin Bretzeg (H) i Kommunaldepartementet, som har ansvaret for asylsøkere.

– Ny Tid er de første som spør oss om rapporten, sier generalsekretær Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Alle tre sier til Ny Tid at de ikke er overrasket over konklusjonen i rapporten utarbeidet av et tverrfaglig samarbeidsutvalg. Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann er derimot ikke imponert.

– Jeg stiller meg sterkt tvilende til rapporten fra Politidirektoratet. De kommer med påstander man ikke kan tro på og vrir på statistikker slik det passer dem. Uansett er noen promiller kriminalitet blant asylsøkere altfor mye. Det skulle vært null prosent. Fremdeles betyr dette for meg at vi importerer kriminalitet gjennom asylsøkere, sier Per Sandberg.

«Svært beskjeden del»

Det har ikke manglet på synsing og mer eller mindre kvalifiserte uttalelser om omfanget av kriminalitet begått av utlendinger – ikke minst asylsøkere – i etterkant av alvorlige forbrytelser.

Med dette som bakgrunn inviterte Politidirektoratet til et tverrfaglig samarbeid høsten 2003 som resulterte i rapporten «Utlendinger, asylsøkere og kriminalitet». Rapporten ble lagt fram fredag for en uke siden, og er utarbeidet av representanter fra Utlendingsdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og en rekke andre etater innenfor politi- og justissektoren.

Det er altså denne tverrfaglige ekspertgruppa som har kommet fram til at «asylsøkere står bak en svært beskjeden del av det norske kriminalitetsbildet».

Arbeidet har imidlertid ikke vært lett. Det finnes nemlig ingen statistikker hvor man bare kan hente ut tallene på hvor stor andel av lovbruddene som er begått av asylsøkere. I stedet har ekspertene måttet benyttet seg av ulike register og statistikker og eliminasjonsmetoden for å finne svar på sine problemstillinger.

Totalt 197.000 lovbrudd

I denne sammenheng har ikke minst den siste tilgjengelige kriminalstatistikk over ferdig etterforskede lovbrudd fra 2001 vært viktig.

De offisielle tallene viser at det i løpet av 2001 var nesten 197.000 oppklarte lovbrudd, også betegnet som siktelser.

– Av disse siktelsene vet vi at 178.000 siktelser var mot personer med norsk statsborgerskap og 12.000 siktelser mot utenlandske statsborgere med fast bosetting i Norge, forklarer Reid Jone Stene, seniorrådgiver i Statistisk Sentralbyrå (SSB) og medlem i den tverrfaglige ekspertgruppa.

Av de 197.000 siktelsene i 2001 var med andre ord 190.000 – eller 96,5 prosent – mot personer med fast bosetting i Norge da de ble tatt for lovbrudd. I og med at asylsøkere ikke har fast bosetting, betyr det at 190.000 lovbrudd i 2001 kan elimineres fra asylsøkeres skuldre.

– De resterende 7000 siktelser var mot utlendinger uten en fast tilknytning til Norge. Ikke-bosatte utlendinger stod med andre ord bak 3,5 prosent av alle siktelsene i 2001, sier Stene.

2,3 millioner turister

Det betyr ikke at asylsøkere sto bak 7000 av alle oppklarte lovbrudd i Norge. I kategorien ikke-bofaste utlendinger finnes det nemlig i tillegg svært mange andre utlendinger med avgrenset opphold i landet.

For det første besøker anslagsvis 2,3 millioner turister Norge hvert år. Dessuten kan personer fra Schengen-land fritt reise til Norge. Vi vet heller ikke hvor mange arbeidssøkende fra EØS-land som oppholder seg lovlig i landet. Og sist så blir personer som oppholder seg ulovlig i Norge ført opp i kriminalstatistikken som ikke-bosatte utlendinger – hvis de blir tatt av politiet.

For å finne ut av hvor mange av siktelsene innenfor kategorien ikke-bosatte i Norge som gjaldt asylsøkere, satte ekspertgruppa statistikken over statsborgerskap opp mot hvilke land asylsøkerne kom fra.

– Blant de ikke-bosatte utlendingene som ble tatt for lovbrudd i 2001, var det personer med statsborgerskap fra mer enn 90 forskjellige land. Samme året kom det asylsøkere fra 98 land. Ser vi på omfanget av asylsøkere og omfanget av siktelser mot ikke-bosatte fra de enkelte land og kontinent, finner vi til dels store forskjeller i hvem som søker asyl og hvem som blir tatt for lovbrudd, utdyper Stene i SSB.

– Mindre enn en prosent

Eksempelvis var nesten halvparten av alle siktelsene mot ikke-bosatte utlendinger mot personer fra land med svært få eller ingen asylsøkere i 2001.

Ja, den største gruppen av lovovertredere i denne gruppen var faktisk statsborgere fra våre nordiske naboer. Verst av alle var svenskene, som alene sto for 1300 siktelser.

Og en ting er relativt klart: Det kom ingen asylsøkere fra de nordiske landene til Norge i 2001.

Ved bruk av statistikker og registre kunne ekspertgruppa til slutt slå fast at «mer enn 98 prosent av alle oppklarte lovbrudd i 2001 ikke er begått av asylsøkere».

– Det er videre sannsynlig at flesteparten av de resterende lovbruddene ikke er begått av asylsøkere, men av andre ikke-bosatte utlendinger – fortrinnsvis statsborgere fra være nærmeste land i Øst-Europa. Ut i fra en godt kvalifisert antagelse mener vi derfor å kunne si at asylsøkere står bak mindre enn en prosent av alle oppklarte lovbrudd i Norge i 2001, sier Stene.

Ikke nok med det: Av disse lovbruddene gjaldt over halvparten forseelser, altså forbrytelser med en strafferamme på under tre måneder. 20 prosent av siktelsene gjaldt trafikkforseelser.

– Svært beskjeden del

Ennå mer betegnende for alle som har ropt opp om de «kriminelle asylsøkerne» blir ekspertgruppens dokumentasjon på hvilke land asylsøkerne som har gjort seg skyldig i siktelser kommer fra.

For hele 87 prosent av ikke-bosatte utlendinger som er siktet for lovbrudd kommer fra Europa. Kun fire prosent kommer fra Afrika og 7 prosent fra Asia.

Det betyr at høyst 2-3 promille av alle oppklarte lovbrudd i Norge i 2001 ble begått av asylsøkere fra Afrika og Asia. I rene tall: 400-600 siktelser av totalt 197.000 siktelser.

Som ekspertgruppa konkluderer i rapporten som ble lagt fram på fredag:

«Vi mener med andre ord at det er i denne størrelsesorden vi er nødt til å forholde oss når vi spekulerer i omfanget av lovbrudd som begås av våre mest mørkhudete asylsøkere.»

Et svar undersøkelsen ikke gir er hvor vidt asylsøkere med dette kan sies å være over- eller underrepresentert i kriminalstatistikkene.

– Gjennom vår undersøkelse av de oppklarte straffesakene i 2001, mener vi likevel å ha gitt den mest fullstendige og riktige oversikten det i dag har vært mulig å gi over det totale omfanget av asylsøkeres kriminalitet. Vi har kommet fram til at asylsøkere ikke kan tillegges å stå for en betydelig del av de lovbruddene som blir begått i Norge. Snarere tvert imot: Asylsøkere står bak en svært beskjeden del av det norske kriminalitetsbildet, sier Reid Jone Stene i SSB.

– Unyanserte overskrifter

– Nei, jeg er overhodet ikke overrasket over at undersøkelsen vår viser at asylsøkere står bak så få lovbrudd, sier politidirektør Ingelin Killengreen, som står ansvarlig for Politidirektoratets rapport.

– Problemet har vært mange store og unyanserte overskrifter, og at man har sauset sammen det meste når det gjelder forskjellige grupper, fortsetter hun.

Killengreen mener at presisjonsnivået har vært kritikkverdig både hos media og i politiet når det gjelder kriminalitet og asylsøkere, og at dette har ført til stigmatisering av asylsøkere.

– Vi har forsøkt gang på gang å få fram et nyansert bilde, og at utlendinger samlet sett ikke er mer kriminelle enn nordmenn. Denne rapporten viser klart at så ikke er tilfelle når det gjelder asylsøkere, sier politidirektøren, som mener at enkelte dramatiske hendelser som trikkedrapet i Oslo påvirker folks holdninger til asylsøkere og kriminalitet.

– Stereotyper gjennom media

Statssekretær i Kommunaldepartementet, Cathrin Bretzeg (H) er heller ikke overrasket over ekspertgruppas konklusjoner.

– Men det er fint at det nå dokumenteres. Og dette viser at temaet asylsøkere og kriminalitet er overdimensjonert i media. Det er ikke bra at asylsøkere stemples som kriminelle. Faktisk sier jo rapporten at asylsøkere sannsynligvis står for mindre enn en prosent av lovbruddene, sier hun.

– Asylsøkere fra Asia og Afrika står på sin side for maksimalt to til tre promille av lovbruddene?

– Ja, det sier noe om hvilke stereotyper som har satt seg gjennom media, sier Bretzeg, som ikke kan si at hun har sett de store oppslagene i media om rapporten som river ned myten om kriminelle asylsøkere.

– Hvordan vil departementet bruke rapporten?

– Den kan eksempelvis brukes av oss og Utlendingsdirektoratet i forhold til bosetting av flyktninger i kommunene og i forhold til nordmenns generelle oppfatning av asylsøkere. Det er viktig med tall på bordet i stedet for synsing. For det er mye synsing ute å går, spesielt etter alvorlige hendelser som involverer asylsøkere, sier statssekretæren i Kommunaldepartementet, som har følgende svar på spørsmål om hvorfor ikke departementet selv har gått sterkere ut med rapporten for eksempel i form av en pressekonferanse:

– Nå er ikke denne rapporten vår, den er vel så mye Justisdepartementets.

– Problemet er at det ikke skal mer til enn at asylsøkere fra et mottak lokalt blir tatt for ett eller to naskerier i butikken før holdningene snur til skepsis blant nordmenn, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS.

Han forteller at de er glade for at tallene nå kommer på bordet.

– Vi har hele tiden sagt at det ikke er mange av asylsøkerne som er involvert i lovbrudd. Nå får vi bekreftet dette gjennom Politidirektoratets rapport, sier Tjessem.

– Noen promiller er altfor mye

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Per Sandberg, blåser på sin side av hele ekspertgruppa og rapporten.

– Asylsøkere står bare bak mindre enn en prosent av lovbruddene i 2001, mens asylsøkere fra Afrika og Asia bare står for høyden to til tre promille av lovbruddene. Viser ikke det at asylsøkere er lavt representert på kriminalitetsstatistikken?

– Nei, det er meget høyt i forhold til hvor lav andel av befolkningen de er, sier Sandberg.

– Men konklusjonen til ekspertgruppa, som jo består av folk fra blant annet politiet og utlendingsmyndighetene, er at «asylsøkere står bak en svært beskjeden del av det norske kriminalitetsbildet»?

– Selvfølgelig er dette en liten del av det totale kriminalitetsbildet. Likevel, hvis du tar antall asylsøkere i forhold til befolkningen i Norge, så viser tidligere rapporter at asylsøkere er mer kriminelle enn etniske nordmenn, svarer FrP-politikeren.

– Ifølge Politidirektoratet er denne rapporten den mest fullstendige og riktige oversikten som det er mulig å gi over det totale omfanget av asylsøkeres kriminalitet?

– De må gjerne si at dette er den beste rapporten. Men jeg stiller meg sterkt tvilende til den. De kommer med påstander man ikke kan tro på og vrir på statistikker slik det passer dem. Uansett er noen promiller altfor mye. Det skulle vært null prosent. Fremdeles betyr dette for meg at vi importerer kriminalitet gjennom asylsøkere, sier Sandberg.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here