Mot rødgrønn enighet om våpeneksport

I framtiden kan det bli vanskeligere for USA og andre allierte å videreselge norske våpen. Et nytt vedtak i Arbeiderpartiet åpner for strengere eksportkrav.

Norge skal i utgangspunktet ikke selge våpen til land i krig. Likevel har norskproduserte våpen endt opp i konfliktområder, fordi de er blitt videreeksportert av andre Nato-land. Derfor har både SV og Senterpartiet ment at Norge burde kreve sluttbrukererklæringer – også fra våre allierte.

Nå er også Arbeiderpartiet på gli. Ifølge sitt nye program, skal partiet «arbeide for å få sluttbrukererklæring fra flest mulig land».

– I lys av denne formuleringen mener jeg det er viktig at vi tar opp hva som skjer med våpeneksport som går inn i en slik «andre runde». Dette er et spørsmål som det er naturlig for Norge å reise i Nato, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Selv er Støre langt på vei bekvem med dagens ordning. Men han vedgår at sluttbrukererklæringer for Nato-land vil bli en sak for en ny rødgrønn regjering.

– Når vi går inn i en ny stortingsperiode, vil vi legge vekt på å få en strengere kontroll med våpeneksporten, sier utenriksministeren.

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon lover på sin side å være pådriver i saken.

– Vi vil kreve at dette kommer inn i en ny Soria Moria-erklæring. Dette er nå arbeiderpartipolitikk, og dermed har vi sjansen til å virkelig få gjort noe med den uheldige våpeneksporten, sier AUF-leder Martin Henriksen.

Vil gi drahjelp

Regjeringskameratene SV og Senterpartiet vil gjøre sitt til at de rødgrønne partiene nå kan enes.

– Vi har sett eksempler på at deler av norsk våpenproduksjon har havnet i områder vi slettes ikke ønsker å eksportere til. I likhet med jobben som er gjort i forhold til klasevåpen, kreves det et betydelig arbeid for å få bukt med dette problemet. Dersom det blir grunnlag for en ny rødgrønn regjering etter valget, vil våre folk ta initiativ dette, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talsmann Alf Ivar Samuelsen.

Han mener det nå går mot rødgrønn enighet i spørsmålet om sluttbrukererklæringer.

– Ja, det gjør det. Det er ikke til å legge skjul på at det er Arbeiderpartiet som har hatt de største betenkelighetene med dette. Nå opplever jeg at saken har modnets. Det er absolutt mulig å komme til enighet nå, sier Samuelsen.

Også SV vil bidra til at saken kommer på dagsorden i nye regjeringsforhandlinger.

– Arbeiderpartiets program bereder nå grunnen for at vi får inn et slikt krav i en ny Soria Moria-erklæring. Vi skal hjelpe til for å få dette gjennomført, forsikrer SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen.

Tillitsforhold

En sluttbrukererklæring slår fast at kjøperen selv er bruker av produktet. Ikke minst garanterer kjøperen at det ikke vil foregå videresalg uten samtykke fra norske myndigheter. Men i dag er Nato-landene unntatt fra kravet om slike erklæringer.

– Vi legger til grunn at dette er allierte og nærstående land, og da har vi tillit til at materiellet fra Norge ikke videresendes, sier Jonas Gahr Støre.

Likevel har mediene ved flere anledninger avslørt videresalg av norskproduserte våpen. Blant annet har journalisten Erling Borgen avdekket at norskproduserte høyeksplosiver benyttes i amerikanske Hellfire-raketter. Disse eksporteres blant annet til Israel, og rakettene er ifølge Amnesty International blitt brukt mot sivile palestinere. Ifølge Norges Fredslag har også norskproduserte rakettholdere endt opp som del av Israels utskytningssystemer for klasevåpen. AUF-leder Martin Henriksen mener slike eksempler viser at sluttbrukererklæringer fra allierte er nødvendig.

– Jeg mener at vi må jobbe direkte overfor de enkelte Nato-landene, slik at det kan innføres slike ordninger. I tillegg bør Norge arbeide for å få en avgjørelse på Nato-nivå, sier Henriksen.

– Vanntett løsning

Norske bedrifter produserer en rekke deler til våpensystemer som ferdigstilles av andre land. Dette gjør det vanskelig å holde oversikt over hvor produktene ender opp.

– Våpenindustrien er preget av en stadig mer spredt delproduksjon. Det gjør det vanskelig å spore hvor produkter egentlig havner. Derfor blir det stadig viktigere å innføre sluttbrukererklæringer, sier SVs Bjørn Jacobsen.

Han tror kravet om slike erklæringer vil sette en effektiv stopper for videreeksporten av norske våpen.

– Jeg regner denne løsningen som rimelig vanntett. Myndighetene som gir lisens til våpeneksport kan på denne måten følge med på hvor produktet forflytter seg. Dermed blir det lett å oppdage brudd på avtalen, hevder Jacobsen.

Utenriksministeren understreker imidlertid at uønsket videreeksport av norske våpen er et mindre problem enn den internasjonale spredningen av håndvåpen. Etter at Norge gikk i bresjen for konvensjonen om klasevåpen, forventer mange nå en lignende innsats når det gjelder håndvåpen.

– Dette er den neste, store og viktige saken å ta tak i. Mens spørsmålet om sluttbrukererklæringer er mer av en symbolsak, er spredningen av håndvåpen et viktig humanitært anliggende. Departementet arbeider nå med å utvikle en strategi for dette arbeidet, sier Støre.

Fakta

  • I fjor økte verdien av norsk våpeneksport med 44,5 prosent, ifølge Norwatch.
  • En stor andel av økningen gjelder handel med USA, som også driver storstilt eksport til andre land.
  • Norge krever som regel sluttbrukererklæringer ved eksport av våpen, men gjør unntak for Nato-land.
  • En sluttbrukererklæring garanterer at produktet ikke videreselges uten norske myndigheters samtykke.
  • SV og Senterpartiet har tidligere gått inn for å kreve sluttbrukererklæringer også fra Nato-land. Nå har Arbeiderpartiet vedtatt å «arbeide for å få sluttbrukererklæring fra flest mulig land».
---
DEL