Miljøskandale: Planlegg dumping av 30 millionar tonn gruveavfall i Repparfjord


Mens resten av verda har avvikla dumping av gruveavfall i sjøen, er Noreg eitt av fem i land på kloden som fortsett held på med dette.

Email: gautee@nu.no
Publisert: 2018-12-03

Før jul skal regjeringa ta stilling til det som kan bli ein av dei største miljøskandalane i Noreg i nyare tid. I Kvalsund kommune i Finnmark planlegg selskapet Nussir ASA å starte ei kopargruve som etter planen skal dumpe 30 millionar tonn giftig gruveslam i Repparfjord. Gruva vil òg gjere store inngrep i eit viktig område for reindrifta, som allereie er sterkt under press frå utbygging av vegar, hyttefelt og kraftlinjer. Sametinget og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh har engasjert seg sterkt mot gruva ettersom den trugar miljøet og grunnlaget for samisk kultur og tradisjonelle næringar som fiskeri og reindrift. Regjeringa kan ennå unngå ei stor miljø- og urfolkskonflikt, men då må dei avvise gruveplanane for Repparfjord.

Laks og torsk er truga

Havforskinginstituttet åtvarar mot at gruvedumpinga vil gjere store skader på livet i fjorden. Repparfjord er ein nasjonal laksefjord, og dessutan eit viktig gyteområde for kysttorsken. Då det var gruveverksemd i Kvalsund eit par år på 70-talet, vart det òg dumpa gruveslam i fjorden. Då slutta torsken å gyte her, og laksesmolten vart hardt råka.

I 2018 kan ikkje noko framtidsretta næringsliv basere seg på å hive avfallet sitt i naturen.

I resten av verda har ein avvikla dei aller fleste gruveprosjekt som dumpar slam i sjøen. Noreg er i dag eitt av berre fem land som har gruvedumping rett i sjøen, og det einaste som planlegg nye: ved Repparfjord i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Ifølgje ein rapport Naturvernforbundet ga ut i 2016, er det berre Chile, Tyrkia, Papua Ny-Guinea og Indonesia som i tillegg til Noreg held fram med dumping av gruveavfall i naturen.

Før jul skal regjeringa avgjere om Nussir får driftskonsesjon – løyve til å starte og drive gruvedrift. Valet deira vil vise kor grøn regjeringa er, og om ho tar tapet av naturmangfald og urfolksrettar på alvor.

Lite framtidsretta næringsliv

Statsminister Erna Solberg snakkar ofte om å ta vare på havet, og regjeringa har gjort kampen mot …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)