Miljøskandale: Planlegg dumping av 30 millionar tonn gruveavfall i Repparfjord

Mens resten av verda har avvikla dumping av gruveavfall i sjøen, er Noreg eitt av fem i land på kloden som fortsett held på med dette.

Før jul skal regjeringa ta stilling til det som kan bli ein av dei største miljøskandalane i Noreg i nyare tid. I Kvalsund kommune i Finnmark planlegg selskapet Nussir ASA å starte ei kopargruve som etter planen skal dumpe 30 millionar tonn giftig gruveslam i Repparfjord. Gruva vil òg gjere store inngrep i eit viktig område for reindrifta, som allereie er sterkt under press frå utbygging av vegar, hyttefelt og kraftlinjer. Sametinget og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh har engasjert seg sterkt mot gruva ettersom den trugar miljøet og grunnlaget for samisk kultur og tradisjonelle næringar som fiskeri og reindrift. Regjeringa kan ennå unngå ei stor miljø- og urfolkskonflikt, men då må dei avvise gruveplanane for Repparfjord.

Laks og torsk er truga

Havforskinginstituttet åtvarar mot at gruvedumpinga vil gjere store skader på livet i fjorden. Repparfjord er ein nasjonal laksefjord, og dessutan eit viktig gyteområde for kysttorsken. Då det var gruveverksemd i Kvalsund eit par år på 70-talet, vart det òg dumpa gruveslam i fjorden. Då slutta torsken å gyte her, og laksesmolten vart hardt råka.

I 2018 kan ikkje noko framtidsretta næringsliv basere seg på å hive avfallet sitt i naturen.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL