Miljøfarlig klimademagogi

Kystnaturen, fra Lista til Kirkenes, trues nå av en planløs vindparkutbygging. Stortingets målsetning om 3 TWh vindkraft innen 2010 er forlengst oppnådd gjennom allerede igangsatte og konsesjonsgitte vindparker. Problemene rundt vindmøllene er omfattende. Store arealer i inngrepfrie naturområder går tapt. Og side nettopp urørt natur danner basis for det ferie- og fritidsbaserte reiselivet i Norge […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Kystnaturen, fra Lista til Kirkenes, trues nå av en planløs vindparkutbygging. Stortingets målsetning om 3 TWh vindkraft innen 2010 er forlengst oppnådd gjennom allerede igangsatte og konsesjonsgitte vindparker. Problemene rundt vindmøllene er omfattende. Store arealer i inngrepfrie naturområder går tapt. Og side nettopp urørt natur danner basis for det ferie- og fritidsbaserte reiselivet i Norge vil store deler av reiselivsnæringen bli truet av en planløs vindparkutbygging i det sårbare og urørte kystlandskapet. Flere vindparker er sågar foreslått plassert i områder som er klassifisert som svært viktige kulturlandskap. Så godt som samtlige foreslåtte vindparker er lokalisert langs kysten i samme naturgeografiske region. Siden vegetasjonsregionene skilles etter utbredelse av vegetasjonstyper betyr det at vindparkene truer samme type natur, fortrinnsvis heier og myrer, langs hele kysten.

Flere av disse naturtypene, eksempelvis kystlynghei og rikmyr er klassifisert som sterkt truet. Det samme er flere av de fugleartene som finnes her. Ikke mindre enn 40 rødlistede fuglearter er observert hekkende innenfor planområder til foreslåtte vindparker. Flere dusin vitenskapelige rapporter dokumenterer over en hver tvil at kollisjon med vindmøller og kraftlinjer (som bygges i store mengder i tilknytning

til vindparkene) utgjør en stor trussel mot flere av disse artene.

Det er også dokumentert betydelige helseproblem knyttet til lavfrekvent støy fra vindmøllene og elektromagnetiske felt fra kraftlinjene.

Trass dette ivrer Natur og Ungdom for en økt vindparksatsing.

For å redusere klimautslipp mener organisasjonen at det må satses på fornybare energikilder. Utbyggingstakten av energi må økes for enhver pris og alle potensielle kilder som ikke slipper CO2 direkte ut i atmosfæren må tas i bruk. Natur og Ungdoms ensidige klimafokusering har endt opp i den rene «kraftsosialisme» og organisasjonen er i dag mer katolsk enn NVE i sin energiutbyggingsiver. Så totalt blindet av sin egen klimademagogi er Natur og Ungdom at de ikke ser at den planløse og naturødeleggende vindparksatsingen også medfører økte klimautslipp.

Store arealer med natur blir nedbygd når det bygges ankomstveier, trafostasjoner, fundament til vindmøllene og interne veier i planområdet. Tap av vegetasjon som binder CO2 vil generere økte mengder klimagasser i atmosfæren. Siden myrene er den vegetasjonen som mest effektivt lagrer karbon er en nedbygging av myrareal alvorlig i klimasammenheng. Mens 1 dekar skog kan binde 1,5 tonn CO2/år kan tilsvarende areal myr binde 4 tonn/år, tilsvarende utslipp fra 1700 liter bensin.

Produksjon av vindmøller genererer også store mengder CO2-utslipp. Livsløpsanalyser har beregnet utslippene til 7 gram/kWh produsert energi. For de vindparkene som så langt er innmeldt eller har fått konsesjon vil dette gi utslipp på rundt 130000 tonn CO2/år (gjennom levetiden på 20 år).

Dette er riktignok små mengder sammenlignet med gasskraftverk, med det er økning – ikke reduksjon. Og det er unødvendig. Energipotensialet i energibærere som hverken raserer natur eller gir økte klimautslipp er på mellom 80 og 160 TWh (i følge NVE). Varmepumper og ENØK har et energipotensial på til sammen 50 TWh, som er mer enn NVEs prognose for energibehovet i 2020. Det er med andre ord hverken behov for gasskraftverk eller vindmøller. Det er heller ikke slik Natur og Ungdom i sin naivitet påstår, at vindparkutbyggingen vil kunne hindre bygging av gasskraftverk. For sådan er ikke kapitalismen. Naturkraft vil selvsagt bygge sitt konsesjonsgitte kraftverk den dagen det blir økonomisk regningsvarende, uavhengig av om Fred Olsen får ødelegge den natur og fritidsbaserte turistnæringen i Gulen, uavhengig av om Statskraft får ta knekken på havørnbestanden på Smøla eller rasere den gamle Kongeveien på Fræna, og uavhengig av om den sørlige myrsnipen totalutryddes grunnet en vindpark på Jæren.

Kurt Oddekalv er leder i Miljøvernforbundet. Åge Simonsen er saksbehandler NMF.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here