Mer enn melk og brød

Skal fagforbundene kunne kreve lønnstillegg som bare medlemmene får nyte godt av, uten at uorganiserte arbeidere er gratispassasjerer?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det er spørsmålet Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) skal slåss om fram til meklingsfristen onsdag. Blir de ikke enige – og det tyder mye på at de ikke blir – vil matvarelagrene til de fleste store kjedene rammes av streik. Det er en streik transportarbeiderne kjemper for flere enn seg selv. Forbundsleder Per Østvold og hans medlemmer slåss for alle som har valgt solidaritet gjennom fagorganisering framfor å kortsiktig tenke på egen lommebok.

Det Østvold og NTF konkret har reist som krav, er at det skal gis et eget lønnstillegg på 1,4 prosent til ansatte som er fagorganisert. De som velger å stå utenfor et fagforbund skal ikke få tillegget. Hvis NTF får gjennomslag – og dersom andre fagforbund følger opp med tilsvarende krav i årene som kommer – vil det bli stadig mindre lønnsomt å være uorganisert. Dermed vil organisasjonsgraden trolig øke – alternativt synke saktere enn den ellers ville gjort.

Forrige gang Østvold og NTF prøvde seg på noe liknende, var det manglende støtte fra LO-hold som stoppet dem. Nå har de Gerd-Liv Valla i ryggen, og dermed kan det se ut som om større deler av LO-systemet forstår at fagbevegelsen må jobbe på flere fronter, med ulike metoder og mer krav som går utover rene lønnskrav for å kunne fortsette å ivareta arbeidstakernes rettigheter.

HSH og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) forsøker å framstille NTFs krav som «udemokratisk», fordi de mener et eget tarifftillegg for fagorganiserte vil være i strid med organisasjonsfriheten. Mest desperate synes HSH når de hevder at de uorganiserte er med å «betale» de fagorganisertes kontingenter. Det er selvsagt å snu saken på hodet.

Realiteten er at de som foretar det ett hundre prosent frie valg å stå utenfor et fagforbund fram til i dag har fått alle fordelene ved fagbevegelsens lønnskamp, men ikke har vært med å betale kostnadene. Heller ikke om NTF får gjennomslag for sitt krav, vil noen tvinge de uorganiserte inn. Men at de selv må bære kostnadene ved at bedriftenes ansatte ikke står sammen, er rett og rimelig. Ingen ville hevde at en organisasjon som framforhandler fordeler for sine medlemmer på andre områder truer organisasjonsfriheten. Slik er det selvsagt heller ikke med lønnskrav.

At NHO og HSH setter seg slik på bakbeina, understreker at arbeidsgiverne ikke har vett til å sette pris på den positive effekten en høy organisasjonsgrad har. Ikke bare for de organiserte (og uorganiserte gratispassasjerene), eller for samfunnet som helhet. Mye tyder også på at norske bedrifter og arbeidsgivere nyter godt av et velorganisert arbeidsliv med fagorganisasjoner som har makt, men derigjennom også en høy bevissthet om sitt samfunnsansvar. Også arbeidsgiverne er faktisk avhengige av å ha noen å snakke og forhandle med, dersom de skal oppleve forutsigbarhet og ryddige forhold. Fortsetter organisasjonsgraden å synke, blir det vanskelig å finne klubbledere med autoritet.

Den utviklingen Norge har gjennomgått det siste hundreåret, der folk flest har fått mer å rutte med samtidig som man har bygget opp et hjemmemarked som har gitt bedriftseierne et betydelig inntektspotensial hadde ikke vært mulig uten sterke fagforbund. Ikke minst de bedriftene som nå rammes av streik – matvarekjedene – er helt avhengige av at hele det norske folk får være med på en fortsatt velferdsutvikling. Det er ikke bare de ansatte som vil rammes av økte forskjeller. Det rammer også bedriftene.

Mye tyder på at NHO har bestemt seg for å kaste den nordiske modellen på båten, og trekke norsk arbeidsliv i angloamerikansk retning. Det vil si et arbeidsliv med svake fagforeninger, høy grad av lokal lønnsdannelse, svakt oppsigelsesvern og en omfattende styringsrett for bedriftseierne. Å si ja til NTFs krav vil være direkte kontraproduktivt for å nå disse målene. Derfor er NHO avvisende.

Men også derfor er NTFs krav så viktig. Norske lønnsoppgjør kommer i tiden framover ofte til å stå om arbeidslivets organisering – og om å bekjempe NHOs forsøk på å knuse den nordiske modellen. Tarifftillegg for NTFs medlemmer kan være første steg på veien for å stanse NHO. Og for å gjenvinne tapt terreng.

Ha det i bakhodet hvis du ikke får tak i melk og brød til helgen.

---
DEL

Legg igjen et svar