Bestill sommerutgaven her

MDG

IKKEVOLD: MDG identifiserer seg som et «fredsparti» og legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av sin politikk.

MDGs valgprogram er fredspolitisk sterkt hva angår nedrustning, våpenkontroll og internasjonal rettsorden. Samtidig er fredspolitikken mindre gjennomgående i dette programmet enn i deres forrige stortingsvalgsprogram. Partiet som ble grunnlagt som et pasifistisk parti, synes altså å befinne seg i en nedadgående fredspolitisk formkurve. Programmet er likevel langt sterkere på fredspolitikk enn de aller fleste andre partiers.

Først hundre sider inn i MDGs arbeidsprogram for 2021–25 finner man omtale av en tydelig fredspolitikk. Her fremlegges imidlertid mye tydelig fredspolitikk. MDG vil jobbe for økt bruk av sivil, ikkevoldelig konflikthåndtering globalt, styrke norsk innsats for internasjonal konfliktforebygging og fredsmegling og bidra til overvåkning av internasjonale konfliktsituasjoner. Dette for å håndtere konflikter på et tidlig tidspunkt samt beskytte sivile mot overgrep.

Lan Marie Berg. Wikicommons

MDGs arbeidsprogram er også fredspolitisk sterkt hva angår våpeneksport, våpenkontroll og nedrustning. I programmet står det også at Norge bør bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd til å fremme fredelig konfliktløsning. Partiet går inn for at Norge skal tilslutte seg atomvåpenforbudet og bli en pådriver for at stater forplikter seg til å unngå bruk av eksplosive våpen i byer. Videre vil MDG jobbe for et internasjonalt regelverk for autonome våpensystemer. De tar også til orde for en langt mer restriktiv politikk for norsk våpeneksport, og for at Oljefondet bør trekke seg ut av våpenindustrien. MDG ønsker forbud mot krigsmaterielleksport til autoritære regimer og krever sluttbrukererklæringer ved all slik eksport.

MDGs program erklærer at formålet med partiets politikk for global nedrustning er å redusere behovet for voldsmakt til et minimum. Dette skal oppnås ved å bygge gjensidig tillit, fellesskap og kontrollmekanismer internasjonalt. MDGs arbeidsprogram tar også for seg utfordringer som atomvinter som følge av atomkrig, og behov for mer forskning for å redusere risikoen for bruk av masseødeleggelsesvåpen – noe vi ikke finner i de andre partienes valgprogram.

Arbeidsprogrammet tar også tydelig til orde for en defensiv innretning av Forsvaret. MDG er for norsk NATO-medlemskap, men ønsker blant annet å styrke NATOs

arbeid for «våpenkontroll, nedrustning og ikke-spredning» samt at NATO skal bidra til internasjonal avspenning. I programmet legges det opp til at norsk deltakelse i fredsopprettende militære operasjoner skal debatteres og vedtas i Stortinget, og evalueres grundig i etterkant. Partiet åpner imidlertid for norske militære bidrag i humanitære intervensjoner.

MDG har i tillegg til sitt valgprogram også et prinsipprogram vedtatt i 2015. En revisjon av dette programmet er planlagt neste år.(1) Dette prinsipprogrammet kan tjene som fredspolitisk inspirasjon for de andre partiene. Her identifiserer MDG seg som et «fredsparti», og legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av sin politikk. (2) Prinsipprogrammet viser helt konkret hvordan man kan legge ikkevold til grunn for både økonomi, (3) sikkerhetspolitikk, (4) klima og bistand.5 Denne grensesprengende fredspolitiske tilnærmingen er dessverre ikke videreført i arbeidsprogrammet partietgår til valg på i september. Kanskje skyldes dette at MDG tar sitt fredspolitiske ståsted for gitt. Mye tyder imidlertid på at det fredspolitiske engasjementet i partiet rett og slett har dabbet litt av. La oss uansett håpe at prinsipprogrammets grunnleggende fredsperspektiv overlever MDGs neste programrevisjon.

 

1 Avklart i samtale med MDGs kommunikasjonssjef Nils Mørk, 16. april 2021. Plan for revisjon av prinsipprogram er avklart per e-post med MDG 20/4-21.

2 «Som fredsparti anerkjenner vi samtidig at fred er mer enn fravær av krig.» «Miljøpartiet De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av politikken. Økologisk og sosial bærekraft, demokrati og menneskeverd forebygger konflikter gjennom fjerning av strukturell vold i fredstid. Ikkevoldelig motstand og dialog er egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Det er mulig å utvikle en ikkevoldskultur der behovet for voldsmakt er redusert til et minimum og krig betraktes som usivilisert.» MDGs prinsipprogram, 2015, side 6.

3 «Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.»

4 «Norsk deltagelse i internasjonale militære operasjoner må være foranlediget av et FN-mandat og det må foreligge enighet om at formålet er å redde og beskytte liv gjennom å hindre ytterligere voldsbruk.»

5 «Derfor hører en ansvarlig klima- og miljøpolitikk, økt bistand og innsats for sosial rettferdighet, internasjonalt fredsarbeid og nedrustning uløselig sammen.»

Truls Liehttp:/www.moderntimes.review/truls-lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid. Se tidligere artikler av Lie i Le Monde diplomatique (2003–2013) og Morgenbladet (1993-2003) Se også en del videoarbeid av Lie her.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker

Etikk i klimakrisens tid

ØKOLOGI: Til tross for denne bokens gjennomgående kritikk av antroposentrismen kunne man gått enda lenger i å utøve en økosentrisk etikk.

Mysteriet Vladimir Putin

SPIN-DIKTATOR: Efter at diktatorer satte deres præg på det 20. århundrede med ubeskrivelige forbrydelser, kan det være svært at forstå, hvordan de autoritære styreformer har fået en tilsyneladende genkomst i vor tid..

I retning av det totalitære

PRE-FASCISME: Timothy Snyders lille lærebok Om tyranni – skrevet for samfunn «mellom Hitler og Stalin» – befinner seg mellom patriotisk lydighet og politisk ulydighet. Boken er stadig aktuell.

Evighetspolitikk

UKRAINA: Hva er filosofen Ivan Ilyins påvirkning på Putins politikk? I dag er informasjonskamp minst like viktig som militær krigføring.

«Den nye jøde»

MESSIANSK VOLDSTANKE: Fra jødisk identitet i New York til messiansk racisme på Vestbredden: Den kontroversielle rabbiner Meir Kahane, hvis tanker lever videre hos visse radikale bosættere på Vestbredden, er genstand for en ny og grundig biografi.

Selvforsynende, økonomisk bæredygtigt community med lave leveomkostninger

ØKOVILLAGE: Fælleshus, eget økologisk landbrug, et professionelt drevet husdyrhold, forskellige netværksmodeller inden for permakultur og økonomi.

Faren ved modifisert natur

ØKOLOGI:Med teknologiske grep i alle retninger stilles forskere overfor skyhøye utfordringer. En av dem er menneskers uvitenhet koblet med likegyldighet.

Et gigantisk tapsprosjekt

AVSLØRINGENE: I 20 år løy amerikanske myndigheter om krigen i Afghanistan.

Utfordrende klima-nøkternhet

ØKOLOGI: Vi trenger slike stemmer som Holly Jean Buck, som kritiserer ønsketenkning – nettopp for å hjelpe frem en håpefull, seriøs og langvarig klimakamp, hinsides all lettvint optimisme.

Den omfattende selvisolation

COVID19: SARS i 2003, fugle-influenza i 2005, MERS i 2012, Ebola i 2014, kombineret med finanskrise, massive flygtningestrømme, og revolutioner i Mellemøsten og Greta Thunbergs skingre dommedagsrøst, havde i vid udstrækning immuniseret befolkningen mod noget så abstrakt som Covid19.

Vi kalder det for prekariat

ARBEIJDE: Det prekære arbejdsliv er måske tillokkende med dets frihed og fleksibilitet. Men med det prekære kommer også det ukontrollable, uforudsigeligheden og manglen på rettigheder. Det prekære arbejde er blevet udbredt i et fag som journalistikken. Ikke desto mindre fristes jeg stadig af de fleksible opgaver, af fornemmelsen af omskiftelighed, frihed nærmest.

En stadig krypende ensomhetsfølelse

ISOLASJON: Akutt ensomhet treffer så vel vinnere som tapere. Daniel Schreiber går innom en rikholdig eremitt-litteratur – som Thoreaus Walden og Defoes Robinson Crusoe. Men hva betyr sosial tilbaketrekning i dag – enten den er yrkes- eller pandemibetinget?

En besvergelse mot nyfascisme

KAPITALISME: Dreier kampen seg ikke nå om retten til ikke å bli utbyttet, men retten til å få lov til å delta? Det er mye som er verdifullt i Mikkel Bolt Rasmussens korte bok om fascismens mulige tilbakekomst i dagens verden – men den er svak med tanke på empirisk dokumentasjon.

Fascismens æstetiske fremtrædelsesformer

FASCISME: Denne manifesterer sig ikke nødvendigvis gennem massespektakler og revolutionære brud, og den er ikke et primært europæisk fænomen. Men gerne et produkt af politiske kriser i de moderne kapitalistiske stater.

Senfascismen er her

KAPITALISME: Vestens «tynde» fascisme, som Bolt analyserer, er der især, fordi der p.t. ikke er andet. Hvad der dog ikke udelukker, at den en dag vokser sig lige så «tyk» som den russiske og kinesiske fascisme.

Økologi er legende alvor

ØKOLOGI: Pinguins nystartete grønne serie præsenterer gamle og nye bøger, der ændrer på måden vi tænker og taler om den levende jord. Du befinder dig i masseudryddelsens tidsalder, men filosoffen Martin Heidegger bringer os her på sporet af det som vi har brug for.

Den israelske mentalitet og samfundets militaristiske undertoner

ISRAEL: To svenske forfattere skildrer menneskerne i den israelsk-palæstinensiske konflikt i en stor reportagebog.

Verdens beste katolikker?

CANADA: Med funnene av barnegraver i Canada gjør kanadierne irene rangen stridig som «verdens beste katolikker». Barn fra First Nations ble regelrett stjålet, innesperret i isolasjon, påtvunget en fremmed kultur, et fremmed språk, utsatt for seksuell mishandling og alminnelig vanskjøtsel.

Kampen står mellom karbofascismen og økososialismen

KARBONFASCISME: Klimaendringene legger til rette for økonomisk spekulasjon og politisk posisjonering. Mot korrupsjon må vi forberede oss ikke bare på unntakstilstand, men på klimakrig mot erklærte fiender, skriver Marc Alizart.

Det animatiske paradigmet

TEKNOLOGI: Hva kan vi si om den stadig tiltakende teknologiske og høymoderne sfæren vi lever i? Animasjoner og simulasjoner fremstår mer og mer som «levende organismer», mens biologisk liv i økende grad har blitt «kunstig».

Pandemien udstiller enevælde-tilstande

LATIN-AMERIKA: Mexicanske Sabina Bermans roman, HDP, er selvoplevet fra en megakoncerns indre. I et Latin-Amerika med 9 procent af verdens befolkning, og 32 procent af verdens covid 19-døde.

Å utforske seksualitet uhemmet uten å bli dømt av andre

DATING: Marie Bergström ser på moderne kjærlighet og seksualitet i forbindelse med nettdating. Men er nettdating virkelig like trygt som hun påstår?

Et ønske – om en ny realitet

GLOBALISERING: Da begrebet «globalisering› indtog det akademiske og politiske sprog, og siden hverdagssproget, var det ikke primært en virkelighedsbeskrivelse som passede ind i en post-koldkrigskapitalisme, argumenterer ny bog.

Enhver krig er en krig mot barn

VITNEMÅL: Livshistoriene i Ich lebe gjenspeiler noen av de verste krigsskueplasser vi kjenner fra forrige århundre.

Erfaringer med døden

SORG: Denne boken later som om vi er sammen om noe som hvert enkelt menneske dypest sett egentlig er alene om.