Bestill vårutgaven her

MDG

IKKEVOLD / MDG identifiserer seg som et «fredsparti» og legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av sin politikk.

MDGs valgprogram er fredspolitisk sterkt hva angår nedrustning, våpenkontroll og internasjonal rettsorden. Samtidig er fredspolitikken mindre gjennomgående i dette programmet enn i deres forrige stortingsvalgsprogram. Partiet som ble grunnlagt som et pasifistisk parti, synes altså å befinne seg i en nedadgående fredspolitisk formkurve. Programmet er likevel langt sterkere på fredspolitikk enn de aller fleste andre partiers.

Først hundre sider inn i MDGs arbeidsprogram for 2021–25 finner man omtale av en tydelig fredspolitikk. Her fremlegges imidlertid mye tydelig fredspolitikk. MDG vil jobbe for økt bruk av sivil, ikkevoldelig konflikthåndtering globalt, styrke norsk innsats for internasjonal konfliktforebygging og fredsmegling og bidra til overvåkning av internasjonale konfliktsituasjoner. Dette for å håndtere konflikter på et tidlig tidspunkt samt beskytte sivile mot overgrep.

Lan Marie Berg. Wikicommons

MDGs arbeidsprogram er også fredspolitisk sterkt hva angår våpeneksport, våpenkontroll og nedrustning. I programmet står det også at Norge bør bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd til å fremme fredelig konfliktløsning. Partiet går inn for at Norge skal tilslutte seg atomvåpenforbudet og bli en pådriver for at stater forplikter seg til å unngå bruk av eksplosive våpen i byer. Videre vil MDG jobbe for et internasjonalt regelverk for autonome våpensystemer. De tar også til orde for en langt mer restriktiv politikk for norsk våpeneksport, og for at Oljefondet bør trekke seg ut av våpenindustrien. MDG ønsker forbud mot krigsmaterielleksport til autoritære regimer og krever sluttbrukererklæringer ved all slik eksport.

MDGs program erklærer at formålet med partiets politikk for global nedrustning er å redusere behovet for voldsmakt til et minimum. Dette skal oppnås ved å bygge gjensidig tillit, fellesskap og kontrollmekanismer internasjonalt. MDGs arbeidsprogram tar også for seg utfordringer som atomvinter som følge av atomkrig, og behov for mer forskning for å redusere risikoen for bruk av masseødeleggelsesvåpen – noe vi ikke finner i de andre partienes valgprogram.

Arbeidsprogrammet tar også tydelig til orde for en defensiv innretning av Forsvaret. MDG er for norsk NATO-medlemskap, men ønsker blant annet å styrke NATOs

arbeid for «våpenkontroll, nedrustning og ikke-spredning» samt at NATO skal bidra til internasjonal avspenning. I programmet legges det opp til at norsk deltakelse i fredsopprettende militære operasjoner skal debatteres og vedtas i Stortinget, og evalueres grundig i etterkant. Partiet åpner imidlertid for norske militære bidrag i humanitære intervensjoner.

MDG har i tillegg til sitt valgprogram også et prinsipprogram vedtatt i 2015. En revisjon av dette programmet er planlagt neste år.(1) Dette prinsipprogrammet kan tjene som fredspolitisk inspirasjon for de andre partiene. Her identifiserer MDG seg som et «fredsparti», og legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av sin politikk. (2) Prinsipprogrammet viser helt konkret hvordan man kan legge ikkevold til grunn for både økonomi, (3) sikkerhetspolitikk, (4) klima og bistand.5 Denne grensesprengende fredspolitiske tilnærmingen er dessverre ikke videreført i arbeidsprogrammet partietgår til valg på i september. Kanskje skyldes dette at MDG tar sitt fredspolitiske ståsted for gitt. Mye tyder imidlertid på at det fredspolitiske engasjementet i partiet rett og slett har dabbet litt av. La oss uansett håpe at prinsipprogrammets grunnleggende fredsperspektiv overlever MDGs neste programrevisjon.

 

1 Avklart i samtale med MDGs kommunikasjonssjef Nils Mørk, 16. april 2021. Plan for revisjon av prinsipprogram er avklart per e-post med MDG 20/4-21.

2 «Som fredsparti anerkjenner vi samtidig at fred er mer enn fravær av krig.» «Miljøpartiet De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av politikken. Økologisk og sosial bærekraft, demokrati og menneskeverd forebygger konflikter gjennom fjerning av strukturell vold i fredstid. Ikkevoldelig motstand og dialog er egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Det er mulig å utvikle en ikkevoldskultur der behovet for voldsmakt er redusert til et minimum og krig betraktes som usivilisert.» MDGs prinsipprogram, 2015, side 6.

3 «Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.»

4 «Norsk deltagelse i internasjonale militære operasjoner må være foranlediget av et FN-mandat og det må foreligge enighet om at formålet er å redde og beskytte liv gjennom å hindre ytterligere voldsbruk.»

5 «Derfor hører en ansvarlig klima- og miljøpolitikk, økt bistand og innsats for sosial rettferdighet, internasjonalt fredsarbeid og nedrustning uløselig sammen.»

Truls Liehttp:/www.moderntimes.review/truls-lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid. Se tidligere artikler av Lie i Le Monde diplomatique (2003–2013) og Morgenbladet (1993-2003) Se også en del videoarbeid av Lie her.

Du vil kanskje også like