Mangler vilje til oljevern

Slepebåtkapasiteten langs kysten er for dårlig. I helgen tok det 15 timer tid før en båt som var i stand til å slepe tankeren var på plass. Det er alt for dårlig om vi skal hindre alvorlige ulykker i framtida. Det var ren flaks som hindret en oljekatastrofe på Sørlandet, og som ville vært større […]

Slepebåtkapasiteten langs kysten er for dårlig. I helgen tok det 15 timer tid før en båt som var i stand til å slepe tankeren var på plass. Det er alt for dårlig om vi skal hindre alvorlige ulykker i framtida. Det var ren flaks som hindret en oljekatastrofe på Sørlandet, og som ville vært større enn den vi opplevde etter Rocknes-forliset i fjor. Fjord Champion hadde 800 kubikk olje om bord, mens det om bord på Rocknes var 50 kubikk olje. Det kostet 50 millioner kroner å rydde opp etter Rocknes-forliset. En ulykke midt i Sørlandets ferieparadis ville hatt et mye større omfang.

Oljeutslipp langs kysten gjør stor skade på miljøet og livet i standsonen. I tillegg vil områder som rammes av oljesøl miste inntekter i form av turisme og annen naturbasert næringsvirksomhet.

Havariet på Sørlandskysten skjer samtidig som Stortinget behandler meldingen om sjøsikkerhet og oljevernberedskap, hvor regjeringen hva den har tenkt å gjøre med oljevernberedskapen framover. Meldingen er lite oppløftende lesning. Regjeringen beskriver at oljefrakten langs kysten og faren for ulykker vil øke, men har ingen konkrete tiltak som vil bedre beredskapen. Når det gjelder slepebåtberedskapen skriver regjeringen at det bør foretas en ny vurdering i løpet av 2005. Det er påfallende hvor få forslag til tiltak som finnes i oljevernmeldingen, og av de tiltakene som foreslås er de aller fleste forslag om nye utredninger. En skulle nesten tro de vil spare penger også på dette.

NRK Kveldsnytt meldt 6. mars at Kystverket hadde foretatt en kalkyle med utgangspunkt i kostnadene knyttet til Prestige-ulykken utenfor Galicia i Spania, og kommet til at det er dyrere å ha en god slepebåtberedskap, enn å rydde opp etter en ulykke på samme størrelse som Prestige. Vi reagerer sterkt på dette. For det første er det helt uaktuelt med en politikk som går ut på å vente og se og håpe det beste, og for det andre er denne kalkylen ikke gjengitt i stortingsmeldingen som vi nå behandler. Hvis Regjeringen virkelig deler det synspunktet at tilstrekkelig oljevernutstyr for å hindre ulykker ala Prestige er for dyrt, får de komme til Stortinget og si det i klartekst!

I fjor høst besøkte jeg Galicia-kysten som ble utsatt for oljeforurensningen etter Prestige-ulykken. To år etter ulykken preget ennå katastrofen hele regionen. Turist- og fiskerinæringen lå nede. Milliardbeløp var brukt fra myndighetene sin side, men det var liten optimisme å spore i regionen. Konsekvensene av Prestige-ulykken er så store at det knapt er mulig å forestille seg hvordan en tilsvarende ulykke ville ha sett ut i Norge. Oppryddingsaksjonene alene er for Galicia anslått til mellom 15 og 20 milliarder kroner. I tillegg kommer tapene i fiskerinæringen og reiselivet.

Regjeringen mangler vilje til å prioritere oljevernet. Hendelsene rundt Fjord Champion er en alvorlig påminnelse om hvor sårbare vi er, og forteller oss at beredskapen langs kysten slett ikke er god nok. Investeringer og tiltak som gjør oss i stand til å avverge ulykker som Prestige er gode investeringer for framtida.

Heidi Sørensen er stortingsrepresentant for SV

Kommentarer